ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտման համար սահմանված վարչական տուգանքները

Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը

 • Նշանների կամ ճանապարհի երթևեկելի մասի գծանշման պահանջները չկատարելը (Հ-124)
 • Ճանապարհը չզիջելը (Հ-124)
 • Խաչմերուկների անցման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Հետիոտնային անցումների հատման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Վազանցի կանոնները խախտելը (Հ-124)
 •  Ընդհանուր օգտագործման ՏՄ-ների կանգառի կետերի անցման կանոնները խախտելը
 • Երթևեկության գոտիների, շարժման ուղղության փոփոխման, հետընթաց վարման կամ հետադարձի կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Մարդկանց փոխադրման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Բեռների փոխադրման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Ռադիոկապից և (կամ) հեռախոսակապից օգտվելու կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Արտաքին լուսային սարքերից օգտվելու կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Հեռահար լույսի օգտագործման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Միակողմանի երթևեկությամբ ճանապարհով հետընթաց վարելը (Հ-124)
 • Մերձակա տարածքից հետընթաց վարմամբ ճանապարհ դուրս գալը (Հ-124)
 • Դռները բաց վիճակում վարելը, դռները բացելը (կանգառի կամ երթևեկության ժամական) (Հ-124)
 • Քարշակման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • ՏՄ-ից իրեր և առարկաներ նետելը (Հ-124)
 • Բաժանարար գոտին հատելը (Հ-124)
 • Հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալը (Հ-124)
 • Ստորգետնյա կամ վերգետնյա հետիոտնային անցումներով երթևեկելը (Հ-124)
 • Ձայնային ազդանշանի կիրառման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Ուսումնական վարման կանոնների խախտումը (Հ-124)
 • Կանգառի և (կամ) կայանման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • Հետիոտնային անցման վրա կանգառ կատարելը (Հ-124)
 • Ընդհանուր օգտագործման ՏՄ-ների ձախ եզրային գոտիով երթևեկելը (Հ-124)
 • Վթարային ազդանշանի կամ «վթարային կանգառ» ճանաչման նշանի կիրառման կանոնները խախտելը (Հ-124)
 • ՏՄ-ն կանգնեցնելու մասին ոստիկանության ծառայողի պահանջը չկատարելը (Հ-124)

  մանրամասն ...

Տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների խախտումը

 
 • Տեխնիկական անսարքություններ ունեցող ՏՄ վարելը
 • Վերասարքավորված ՏՄ վարելը
 • Մեծ եզրաչափերով, ծանրաքաշ, վտանգավոր ... ՏՄ վարելը
 • Ապակիների թաղանթապատման ու լուսաթափանցության պահանջների խախտումը:

  մանրամասն ...

Տրանսպորտային միջոցներում ծխելը

 • ընթացքի ժամանակ վարորդի ծխելը (Հ-135.2)
 • Ընդհանուր օգտագործման ՏՄ-ներում կամ թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներում ծխելը  (Հ-135.2)

մանրամասն ...

Տրանսպորտային միջոցի վրա գովազդի տեղադրման կարգը խախտելը

 •   Գովազդի տեղադրման հիմնական պահանջները խախտելը (Հ-124.2)

  մանրամասն ...

Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշի օգտագործման կանոնները խախտելը

 • Ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշով ՏՄ վարելը (Հ-123.5)
 • Հաշվառման համարանիշը սահմանված տեղում չփակցնելը (Հ-123.5)
 • Ժամանակավոր համարանիշի օգտագործման ժամկետը լրանալը (Հ-123.5)
 • Առանց հաշվառման համարանիշների (նաև կեղծված կամ փոխարինված համարանիշով) ՏՄ վարելը (Հ-123.5)
 • Հաշվառման համարանիշները այլ անձի հանձնելը (Հ-123.5)
 • ՏՄ հետնապատին հաշվառման համարանիշի թվերի և տառերի կրկնօրինակում չունեցող ՏՄ վարելը (Հ-123.5)
 • Դեղին հիմնագույնի հաշվառման համարանիշների հետ կապված խախտումներ (Հ-123.5)
 • սպիտակ հիմնագույնի հաշվառման համարանիշ ունեցող թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնելը (Հ-123.5)

մանրամասն ...

Տրանսպորտային միջոցների վրա լուսային և ձայնային, ներառյալ` հատուկ սարքավորումներ տեղադրելու կանոնները խախտելը

 
 • Lուսային և ձայնային սարքավորումները շարժման ընթացքում օգտագործելը (Հ-123.1)
 • օպերատիվ ծառայությունների ավտոմեքենաների գունագծապատկերներն օգտագործելը (Հ-123.1)

  մանրամասն ...

Ճանապարհները, երկաթուղային գծանցումները և մյուս ճանապարհային կառուցվածքները վնասելը

 • Ճանապարհները, երկաթուղային գծանցումները, այլ ճանապարհային կառուցվածքները վնասելը (Հ-140)
 • Ինքնակամ ճանապարհային նշաններ տեղադրելը (Հ-140)
 •  կանգնակների, արգելապատնեշների կամ այլ պարագաների միջոցով երթևեկելի մասը սահմանափակելը  (Հ-140)

  մանրամասն ...

ՏՄ վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից կամ առանց վարորդական վկայականի կամ այլ փաստաթղթերի ՏՄ վարելը կամ այդ ՏՄ-ի վարումն այդ իրավունքը չունեցող անձին հանձնելը

 • Վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից ՏՄ վարելը (Հ-128)
 • Վարելու իրավունքից զրկված անձանց կողմից ՏՄ վարելը (Հ-128)
 • Առանց վարորդական վկայականի կամ այլ փաստաթղթերի ՏՄ վարելը (Հ-128)
 • Այլ երկրի վարորդական վկայականով ՏՄ վարելը,
 • ՏՄ-ի վարումը այդ իրավունքը չունեցող անձին հանձնելը (Հ-128)

  մանրամասն ...

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի օրենսդրությունը խախտելը, որի հետևանքով առաջացել է վթարային իրադրություն կամ ճանապարհատրանսպորտային պատահար, պատահարի մասնակից վարորդի կողմից պարտականությունները չկատարելը

 • Ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը, որի հետևանքով առաջացել է վթարային իրադրություն
 • ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը, որի հետևանքով առաջացել է ճանապարհատրանսպորտային պատահար (Հ-124.6)

  մանրամասն ...

Դուք կարող եք մեկ քլիքով գրանցվել կամ մուտքագրվել varord.am, եթե գրանցված եք այս կայքերից մեկում:

Սովորում ենք կանոնները

դեպի վեր