055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Կանգառը և կայանումը

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:

 • Ձախ նկարում:
 • Երկու նկարում էլ:
 • Աջ նկարում:
Մեկնաբանություն
Կանգառն արգելվում է` հետիոտնային անցումների վրա, մինչև հետիոտնային անցումները և հետիոտնային անցումներից հետո 5 մ հեռավորության վրա (կանոն 84):
2

Կայանումն արգելվում է`

 • Կամուրջների, էստակադների և ուղեկամուրջների վրա:
 • Կամուրջների, էստակադների և ուղեկամուրջների տակ:
 • Թվարկված բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Կայանումն արգելվում է կանգառն արգելված վայրում:
Կանգառն արգելվում է երկաթուղային գծանցների վրա, թունելներում, ինչպես նաև էստակադների, կամուրջների, ուղեկամուրջների վրա և դրանց տակ (կանոն 84):  
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:

 • Արգելվում է, քանի որ գծանշման ընդհատվող գծի և կանգ առած տրանսպորտային միջոցի միջև հեռավորությունը պակաս է 3 մետրից:
 • Արգելվում է ամսվա զույգ օրերին
 • Թույլատրվում է:
Մեկնաբանություն
Տեղադրված կայանելն արգելվում է նշանը չի արգելում կանգառը:
Քանի որ մեքենայի մոտ մարդ է պատկերված, պետք է ենթադրել, որ մեքենան կանգառ է կատարել, և ոչ թե՝ կայանում:
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

 • Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը
 • Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը
 • երկու վարորդներն էլ խախտել են
 • երկու վարորդներն էլ չեն խախտել
Մեկնաբանություն
Նկարում պատկերված է միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ (Նշան 5.5), հետևաբար ճանապարհի երկու կողմում էլ կարելի է կայանել կամ կանգառ կատարել (կանգառը ճանապարհի ձախ կողմում): Բայց քանի որ ճանապարհի աջ կողմում տեղադրված է կայանելն արգելվում է նշանը, ապա կայանումն աջ կողմում արգելված է և կապույտ մեքենան խախտել է այս պահանջը:
Կարմիր մեքենան թեև չի խախտել կայանման նշանի պահանջը, քանի որ կայանել է ձախ կողմում, բայց խախտել է կանգառի ու կայանման կանոնները, քանի որ կայանել է երթևեկելի մասերի հատման վրա (կանոն 84):    
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում

 • Թույլատրվում է
 • Արգելվում է
Մեկնաբանություն
Խաճմերուկից առաջ տեղադրված է «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ» նշանը: Ուրեմն ճանապարհի վրա ինչ որ մի տեղ պետք է տեղադրված լինի «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ» նշանը, որը նկարում չի երևում: Հետևաբար մեքենան կանգառը կատարել է միակողմ ճանապարհի ձախ կողմում, ինչը թույլատրվում է կանոն 79-ով:
6

Երկաթուղային գծանցներից ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը բնակավայրերում:

 • 300
 • 150
 • 100
 • 50
 • 25
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 86-ի կայանումը արգելվում է երկաթուղային գծանցներին 50 մ-ից մոտ տարածքում. նույն է թե՝ կայանումն արգելվում է երկաթուղային գծանցներից 0-49 մետր միջակայում ցանկացած տեղ: Ներկայացված պատասխաններից միայն 25-ն է, որ գտնվում այդ  միջակայքում(0<25<50): Ինչու՞ ոչ 50 մետր: 50 մ-ից մոտ նշանակում է 50-րդ մետրի վրա կայանել կարելի է:  
7

Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը`

 • Թույլատրվում է
 • Արգելվում է
Մեկնաբանություն
Կանոն 79. Բնակավայրերում, երթևեկելի մասի ձախ կողմում կանգառ ու կայանում թույլատրվում է`
1) յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող, մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհներին.
2) միակողմ երթևեկության ճանապարհներին (3,5 տ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներին թույլատրվում է միայն կանգառ` բեռնելու կամ
8

Որտե՞ղ է թույլատրվում երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանել բնակավայրերից դուրս:

 • ճանապարհի կողնակներին
 • կայանման համար նախատեսված հրապարակներում կամ ճանապարհի սահմաններից դուրս
 • ճանապարհի երթևեկելի մասի աջ կողմում` չխոչնդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը
 • ճանապարհի ձախ կողմում` ապահովելով ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը
Մեկնաբանություն
Կանոն 82. Բնակավայրերից դուրս երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանել թույլատրվում է միայն դրանց համար նախատեսված հրապարակներում կամ ճանապարհի սահմաններից դուրս:
9
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`

 • 6 մ
 • 5,5 մ
 • 4 մ
 • 3,5 մ
 • 2,5 մ
Մեկնաբանություն
Կանոն 84. Կանգառն արգելվում է այն վայրերում, որտեղ կանգնած տրանսպորտային միջոցի և հոծ գծի (բացառությամբ երթևեկելի մասի եզրը ցույց տվող) կամ բաժանարար գոտու կամ երթևեկելի մասի հակառակ կողմի եզրի կամ որևէ արգելքի միջև տարածությունը 3 մ պակաս է:
10

Ինչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը երկաթուղային գծանցերից:

 • 15 մ
 • 50 մ
 • 100 մ
 • 150 մ
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 86-ի կայանումն արգելվում է երկաթուղային գծանցներին 50 մ-ից մոտ տարածքում. նույն է թե՝ կայանումն արգելվում է երկաթուղային գծանցներից 0-49 մետր միջակայում ցանկացած տեղ: Ներկայացված պատասխաններից միայն 15-ն է, որ գտնվում այդ  միջակայքում(0<15<50): Ինչու՞ ոչ 50 մետր: 50 մ-ից մոտ նշանակում է 50-րդ մետրի վրա կայանել կարելի է:  
11
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկված կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:

 • Կարմիր ավտոմոբիլի և մոտոցիկլի վարորդները
 • Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը
 • մոտոցիկլի վարորդը
 • բոլոր տրանսպորտային միջոցների վարորդները:
Մեկնաբանություն
3.27 և 8.2.4 նշանների միատեղ ներկայացումը նշանակում է ճանապարհի նշանների ներկայացման կողմում (նկարում աջ կողմում) արգելվում է կանգառը մինչև նշանը և դրանից հետո ընկած հատվածում: Ակնհայտորեն կարմիր ավտոմոբիլը և մոտոցիկլը խախտել են այս պահանջը: Ճանապարհի ձախ կողմում կանգառ է կատարել բեռնատար մեքենան: Նկարում ներկայացված է երեք երթևեկության գոտի ունեցող ոչ միակողմ ճանապարհ (տեղադրված չեն միակողմ երթևեկության ճանապարհը սահմանող նշաններ` նշան 5.5), հետևաբար ձախ եզրային գոտին նախատեսված է հանդիպակաց երթևեկության համար, և այդ գոտի դուրս գալը արգելվում է: Եթե անգամ դիտարկենք, որ սա միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ է, ապա այս դեպքում ևս բեռնատարը խախտել է կանգառի և կայանման կանոնները, քանի որ 3.5 տ-ից ավել թույլատրելի ատավելագույն զանգված ունեցող բեռնատարներին արգելվում է կայանել միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի ձախ կողմում (կանոն 79):
12
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Որ տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղևորներն իջեցնելու համար:

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը
 • Մոտոցիկլի վարորդը
 • Ավտոբուսի վարորդը
 • բոլոր վարորդները:
Մեկնաբանություն
Կանգառն արգելվում է հետիոտնային անցումների վրա, 5մ պակաս հեռավորության վրա մինչև հետիոտնային անցումները և հետիոտնային անցումներից հետո 5մ պակաս հեռավորության վրա (կանոն 84):
13

Թույլատրվու՞մ է միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին ուղևորներ նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում:

 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է:
Մեկնաբանություն
Կանգառն արգելվում է հետիոտնային անցումների վրա, 5մ պակաս հեռավորության վրա մինչև հետիոտնային անցումները և հետիոտնային անցումներից հետո 5մ պակաս հեռավորության վրա (կանոն 84):
14

Զբոսաշրջային ավտոբուսի վարորդը երկարատև հանգստի նպատակով իրավունք ունի՞ կանգ առնել նշված վայրում:

 • Իրավունք ունի:
 • Իրավունք չունի:
Մեկնաբանություն
Կայանումն արգելվում է նշանի ազդեցությունը տարածվում է մինչև բնակավայրի վերջ նշանը: Հետևաբար, եթե նշանի ազդեցությունը չի գործում, կարելի է կայանել նշանից հետո: Սակայն կայանման կանոնների համաձայն (կանոն 82), բնակավայրերից դուրս երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանել թույլատրվում է միայն դրանց համար նախատեսված հրապարակներում կամ ճանապարհի սահմաններից դուրս:
15

Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կանգառն ու կայանումը բնակավայրերում երթևեկելի մասի ձախ կողմում` միակողմ երթևեկության ճանապարհներին:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է միայն կանգառ կատարելու համար:
Մեկնաբանություն
Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին արգելվում է մեծ բեռնատարների կայանումը (կանոն 79), բայց ոչ ավտոբուսների:
16

Կանգառի կետերի տարածքից դուրս թույլատրվու՞մ է ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին կանգառ կատարել:

 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է:
Մեկնաբանություն
Կանոն 85. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառն արգելվում է նաև ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերի տարածքից դուրս` բացառությամբ հարկադրված կանգառի դեպքերի:
   <<<       >>>