055 777 321
Երկուշաբթի-շաբաթ (900-1900)

Անսարքություններ և շահագործումն արգելող պայմաններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Թեթև ավտոմոբիլների դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:
 • Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3, Հուշում 1
2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Բեռնատար ավտոմոբիլի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:
 • Չի գործում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3, Հուշում 1
3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Առկա են ղեկային կառավարման մանրամասերի (դետալների) ու հանգույցների` կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր կամ պարուրակային միացումները ձգված չեն:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է կրակմարիչը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 5
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:
 • Մոտոցիկլի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6 մմ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 3
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:
 • Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն

Հակամառախուղային լապտերները թույլատրվում է օգտագործել միայն մառախուղի ժամանակ: Եթե դրանք միանան յուրաքանչյուր արգելակման ժամանակ, կկուրացնեն հետևից եկող մեքենայի վարորդին:


Հուշում 2
6

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
 • Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:
 • Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
 • Թվարկած բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Հուշում 2, Հուշում 3

Սրահի լուսավորության սարքերի անսարքությունը թեթև մարդատարներում էական խնդիրներ չի առաջացնի, իսկ օրինակ ավտոբուսում դա լուրջ խնդիրներ կստեղծի, ինչի պատճառով ավտոբուսներում դրանց չաշխատելը արգելում է շահագործել այն:

7

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Առանց կողային կցորդի մոտոցիկլում բացակայում է «Վթարային կանգառ» նշանը:
 • Դողերը չափերով կամ թույլատրելի բեռնվածությամբ չեն համապատասխանում տրանսպորտային միջոցի տվյալ մոդելին:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 3
8

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղյուսներից թեկուզ մեկը:
 • Նույն սռնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3
9

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները:
 • Նույն սռնու վրա տեղադրված են նոր և վերականգնված դողեր:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6, Հուշում 3
10

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Արտածվող գազերում վնասակար նյութերի պարունակությունը գերազանցում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ցուցանիշները:
 • Մոտոցիկլի վրա բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ոտնատեղերը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 2, Հուշում 6
11

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:
 • Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 2
12

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:
 • Նույն սռնու վրա` տեղադրված են ցրտադիմացկուն և ոչ ցրտադիմացկուն դողեր:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 2, Հուշում 3
13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակեողողիչները:
 • Շարժիչի արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը գերազանցում է ստանդարտով սահմանված մեծությունը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6, Հուշում 2
14

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
 • Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված չեն արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:
 • Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված ապակեողողիչները:
 • Թվարկած բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Հետին հակամառախուղային լապտերիկները չպետք է միացված լինեն արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:

Հուշում 2, Հուշում 6
15

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Տեղադրված են երթևեկության մասնակիցներին վնասվածքներ հասցնելու վտանգ պարունակող իրեր կամ առարկաներ:
 • Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:
 • Երկու դեպքում էլ:
16

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Մոտոցիկլի և կողային կցորդի շրջանակների միացումներում առկա է խաղացք:
 • Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով հակամառախուղային լապտերներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 4
17

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
 • Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 4
18

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Կողային կցորդով մոտոցիկլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
 • Անսարք է քարշակի հենակցման հարմարանքը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 1
19

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:
 • Տեղադրված են վարորդի նստատեղից նրա տեսադաշտը սահմանափակող իրեր կամ առարկաներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6
20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Առանց տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացնող մարմնի թույլտվության` տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված են փոփոխություններ (վերասարքավորումներ):
 • Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 4
21

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, որով իրականացվում է գործնական վարման ուսուցում, չունի համապատասխան ճանաչման նշան:
 • Չի աշխատում վառելիքի մակարդակի ցուցիչը:
 • Երկու դեպքում էլ:
22

Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները:
 • Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6, Հուշում 3
23

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
 • Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղյուսներից թեկուզ մեկը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 4, Հուշում 3
24

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Առջևի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
 • Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 4, Հուշում 1
25

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
 • Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 4, Հուշում 1
26

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:
 • Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6, Հուշում 4
27

Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված` թամբի վրայի ուղևորի համար լայնակի բռնատեղը:
 • Դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6մմ:
 • Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
 • Թվարկած բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6, Հուշում 3, Հուշում 5
28

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված` վարորդի նստատեղի դիրքը կարգավորող մեխանիզմը:
 • Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն

Սրահի լուսավորության սարքերի անսարքությունը թեթև մարդատարներում էական խնդիրներ չի առաջացնի, իսկ օրինակ ավտոբուսում դա լուրջ խնդիրներ կստեղծի, ինչի պատճառով ավտոբուսներում դրանց չաշխատելը արգելում է շահագործել այն:


Հուշում 6
29

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
 • Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն

Սրահի լուսավորության սարքերի անսարքությունը թեթև մարդատարներում էական խնդիրներ չի առաջացնի, իսկ օրինակ ավտոբուսում դա լուրջ խնդիրներ կստեղծի, ինչի պատճառով ավտոբուսներում դրանց չաշխատելը արգելում է շահագործել այն:


Հուշում 6
30

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
 • Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված արագաչափը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 4, Հուշում 6
31

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գերազանցում է 10 աստիճանը:
 • Բացակայում են` կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան գոգնոցները և ցայտապաշտպանիչները:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 6
32

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Դժվարությամբ է գործի դրվում շարժիչը:
 • Ավտոբուսում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 2, Հուշում 5
33

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
 • Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 4
34

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Ավտոբուսում բացակայում է «Վթարային կանգառ» նշանը:
 • Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հաշվառման համարանիշի լուսավորման լապտերիկներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 4
35

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի կցորդի դողերի պաշտպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը պակաս է 1,6 մմ-ից:
 • Հետևի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3, Հուշում 4
36

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
 • Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 4
37

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Նույն սռնու վրա տեղադրված են տարբեր կառուցվածքների դողեր:
 • Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3, Հուշում 2
38

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:
 • Հովացման համակարգը չի ապահովում շարժիչի աշխատանքի կայուն ջերմային ռեժիմը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 2
39

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Ղեկային կառավարման պարուրակային միացումները ձգված կամ սահմանված ձևով սևեռված չեն:
 • Ավտոբուսում բացակայում են կրակմարիչները:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 5
40

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Առկա են ղեկային կառավարման մանրամասերի (դետալների) ու հանգույցների` կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր:
 • Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6, Հուշում 4
41

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

 • Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:
 • Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3, Հուշում 1
42

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Չի գործում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը:
 • Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 3
43

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:
 • Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.8 մմ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 6, Հուշում 3
44

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:
 • Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 2, Հուշում 3
45

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
 • Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2,2 մմ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 3
46

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
 • Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն

Սրահի լուսավորության սարքերի անսարքությունը թեթև մարդատարներում էական խնդիրներ չի առաջացնի, իսկ օրինակ ավտոբուսում դա լուրջ խնդիրներ կստեղծի, ինչի պատճառով ավտոբուսներում դրանց չաշխատելը արգելում է շահագործել այն:

47

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի մոտ ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գերազանցում է 10 աստիճանը:
 • Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան գոգնոցները և ցայտապաշտպանիչները:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 1, Հուշում 6
48

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:
 • Ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Այս հարցի պատասխանը շեղվում է հուշում 1-ի ընդհանուր սկզբունքից, և այդ պատճառով պետք է պարզապես հիշել այն:
49

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
 • Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 4
50

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Առկա են երկուսից ոչ պակաս հակագլորման հենակներ:
 • Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 4
51

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Չեն աշխատում դռների վթարային բացիչները:
 • Թափքի հետնապատին չեն կրկնվում հաշվառման համարանիշերի թվերը և տառերը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Ավտոբուսի դռների հետ կապված ցանկացած դետալ պետք է աշխատի նորմալ: Բեռնատարների և ավտոբուսների հետին պատին պետք է ավելի մեծ չափով լինի պետհամարանիշի կրկնօրինակը:
52

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:
 • Թափքի հետնապատին կրկնվում են հաշվառման համարանիշերի թվերը և տառերը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Ավտոբուսի դռների հետ կապված ցանկացած դետալ պետք է աշխատի նորմալ: Բեռնատարների և ավտոբուսների հետին պատին պետք է ավելի մեծ չափով լինի պետհամարանիշի կրկնօրինակը:
53

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:
 • Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3, Հուշում 2
54

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.5 մմ:
 • Չեն աշխատում սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 3

Սրահի լուսավորության սարքերի անսարքությունը թեթև մարդատարներում էական խնդիրներ չի առաջացնի, իսկ օրինակ ավտոբուսում դա լուրջ խնդիրներ կստեղծի, ինչի պատճառով ավտոբուսներում դրանց չաշխատելը արգելում է շահագործել այն:

55

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Չեն աշխատում վթարային ելքերը և դրանք գործողության մեջ դնող հարմարանքները:
 • Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Ավտոբուսի դռների կամ կանգառի հետ կապված ցանկացած դետալ պետք է աշխատի նորմալ:
56

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Չի աշխատում դռների կառավարման հաղորդակը:
 • Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն

Ավտոբուսի դռների հետ կապված ցանկացած դետալ պետք է աշխատի նորմալ:


Հուշում 5
57

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Բացակայում են հակագլորման հենակները:
 • Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5, Հուշում 4
58

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Առկա է մեկ հատ կրակմարիչ:
 • Բացակայում է "Վթարային կանգառ" նշանը:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5
59

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

 • Առկա է հակագլորման 1 հենակ:
 • Առկա է մեկ կրակմարիչ:
 • Երկու դեպքում էլ:
Մեկնաբանություն
Հուշում 5
   <<<       >>>