Երթևեկության սկիզբը և մանևրումը

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1

Հանդիպակաց երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրէջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել`

 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցին:
 • Վերև բարձրացող տրանսպորտային միջոցին:
 • Ներքև իջնող տրանսպորտային միջոցին:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 46-ի եթե հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ճանապարհը պետք է զիջի իր առջևում խոչընդոտ ունեցող վարորդը: Կտրուկ վայրէջքի կամ կտրուկ վերելքի վրա, անկախ խոչընդոտի դասավորությունից, ճանապարհը պետք է զիջի իջնող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Ավտոբուսի վարորդը:
 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 46-ի, «Կտրուկ վայրէջք» |1.13| և «Կտրուկ վերելք» |1.14| նշաններով կահավորված ճանապարհահատվածներում, անկախ խոչընդոտի դասավորությունից, ճանապարհը պետք է զիջի իջնող տրանսպորտային միջոցի վարորդը, նկարում՝ բեռնատարի վարորդը:
Նշան 1.13. | Նշան 1.14. |
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 39. Վերադասավորման ժամանակ վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի համընթաց, հարևան երթևեկության գոտիներով առանց ուղղությունը փոխելու երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին: Համընթաց ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի ձախից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը: Քանի որ բեռնատարը երթևեկում է ուղիղ, առանց ուղղությունը փոխելու, ապա կարմիր մեքենան պետք է զիջի նրան և հետո վերադասավորվի:
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Երթևեկության առավելություն ունի`

 • Կապույտ ավտոմոբիլը, քանի որ կարմիրը փոխում է երթևեկության ուղղությունը դեպի ձախ:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը, քանի որ միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում գտնվում է աջ կողմում:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը, քանի որ միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում գտնվում է ձախ կողմում:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 39-ի Վերադասավորման ժամանակ վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի համընթաց, հարևան երթևեկության գոտիներով առանց ուղղությունը փոխելու երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին: Համընթաց ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի ձախից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը (նկարում կապույտ մեքենայի վարորդը):
5

Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել`

 • Վայրէջքի ուղղությամբ ընթացող տրանսպորտային միջոցին:
 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցին:
 • Վերելքի ուղղությամբ ընթացող տրանսպորտային միջոցին:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 46-ի, «Կտրուկ վայրէջք» |1.13| և «Կտրուկ վերելք» |1.14| նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում, անկախ խոչընդոտի դասավորությունից, ճանապարհը պետք է զիջի իջնող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:
Նշան 1.13. | Նշան 1.14. |
6

Համընթաց ուղղությամբ շարժվող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի`

 • Ձախից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:
 • Աջից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 39-ի, վերադասավորման ժամանակ վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի համընթաց, հարևան երթևեկության գոտիներով առանց ուղղությունը փոխելու երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին: Համընթաց ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի ձախից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:
7

Հետադարձն արգելվում է`

 • Հետիոտնային անցումների վրա և թունելներում:
 • Կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա և դրանց տակ:
 • Երկաթուղային գծանցներում:
 • Ճանապարհի` թեկուզ և մեկ ուղղությամբ 100 մ-ից պակաս տեսանելիության տեղերում:
 • Բոլոր թվարկած դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Կանոն 50. Հետադարձն արգելվում է`
1) հետիոտնային անցումների վրա.
2) թունելներում.
3) կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա և դրանց տակ.
4) երկաթուղային գծանցներում.
5) ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ 100 մ-ից պակաս տեսանելիության տեղերում.
6) երթևեկելի մասերի այն հատվածներում, որտեղ առկա են ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետեր.
7) միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին:
8
քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս` արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:

 • Երկու վարորդն էլ:
 • Դեղին ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Երկու վարորդն էլ շրջադարձը կատարում են ճիշտ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 47. Արգելակման գոտու առկայության դեպքում շրջադարձ կատարելու մտադրություն ունեցող վարորդը պետք է նախապես վերադասավորվի այդ գոտի (նկարում՝ բեռնատարի վարորդը), որտեղ միայն իջեցնի արագությունը: Դեղին մեքենան վերջին պահին է վերադասավորվում, ինչը կենթադրի, որ դրա վարորդը մեքենայի արագությունը իջեցնում է մինչև արգելակման գոտի վերադասավորվելը:
9
քննական հարցեր

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:

 • Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Երկու վարորդներն էլ:
Մեկնաբանություն
Կարմիր ավտոմոբիլը ճիշտ է կատարում հետադարձը |կանոն 40|: Բեռնատարը կարող է կատարել հետադարձ այնպես, ինչպես ներկայացված է նկարում |կանոն 43|, սակայն վարորդը պետք է միացնի վթարային լուսային ազդանշանը և զիջի ճանապարհը: Ակնհայտ է, որ բեռնատարը չի կատարել վթարային ազդանշանը միացնելու պահանջը:
Կանոն 40 | Կանոն 43 |
10
քննական հարցեր

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
Մեկնաբանություն
1-ին նկարում վարորդը ճիշտ է կատարում շրջադարձը, քանի որ «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |n_4.1.1| չի արգելում աջ շրջադարձը դեպի բակեր և ճանապարհին մերձակա այլ տարածքներ:
2-րդ նկարում վարորդը խախտել է «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանի |n_4.1.1| պահանջը, որով արգելվում է ձախ շրջադարձը:
3-րդ նկարում վարորդը երթևեկում է միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհով |Նշան 5.5|: Այս դեպքում վարորդը խախտել է հետադարձ կատարելու կանոնները, քանի որ հետադարձն արգելվում է միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին |կանոն 50|:
Նշան 4.1.1. | Նշան 5.5. | Կանոն 50 |
11

Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ տեսանելիությունը պակաս է`

 • 100 մ-ից:
 • 150 մ-ից:
 • 300 մ-ից:
Մեկնաբանություն
Կանոն 50. Հետադարձն արգելվում է`
1) հետիոտնային անցումների վրա.
2) թունելներում.
3) կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա և դրանց տակ.
4) երկաթուղային գծանցներում.
5) ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ 100 մ-ից պակաս տեսանելիության տեղերում.
6) երթևեկելի մասերի այն հատվածներում, որտեղ առկա են ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետեր.
7) միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին:
12

Հետադարձն արգելվում է`

 • Հետիոտնային անցումների վրա:
 • Թունելներում:
 • Կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա և դրանց տակ:
 • Երկաթուղային գծանցներում:
 • Թվարկած բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Կանոն 50. Հետադարձն արգելվում է`
1) հետիոտնային անցումների վրա.
2) թունելներում.
3) կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա և դրանց տակ.
4) երկաթուղային գծանցներում.
5) ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ 100 մ-ից պակաս տեսանելիության տեղերում.
6) երթևեկելի մասերի այն հատվածներում, որտեղ առկա են ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետեր.
7) միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին:
13

Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի: Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար ո՞ր գոտին եք պարտավոր զբաղեցնել`

 • Աջ գոտին:
 • Ձախ գոտին:
 • Կա՞մ աջ, կա՞մ ձախ գոտին:
Մեկնաբանություն
Կանոն 40.Շրջադարձից կամ հետադարձից առաջ վարորդը պետք է նախապես զբաղեցնի երթևեկության տվյալ ուղղության համար նախատեսված երթևեկելի մասի համապատասխան եզրային գոտին` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ`
1) մուտք է գործում շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ.
2) ճանապարհային նշանով կամ գծանշմամբ թույլատրվում է դա կատարել նաև այլ գոտիներից.
3) հնարավորություն չունի դա կատարելու՝ տրանսպորտային միջոցի եզրաչափերի կամ այլ պատճառներով:
14

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը։

 • Պարտավոր չէ:
 • Պարտավոր է:
Մեկնաբանություն
Մոտոցիկլի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը, քանի որ նա թափառքի գոտիով պետք է մտնի այլ ճանապարհ, և պարտավոր է զիջել դրանով ընթացող ՏՄ-ներին |կանոն 47|:
Կանոն 47 |
15

Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է հետադարձ:

 • Պարտավոր եք:
 • Պարտավոր չեք:
Մեկնաբանություն
Ճանապարհի կողքից երթևեկությունը սկսող կամ մերձակա տարածքից դուրս եկող ՏՄ-ի վարորդը (դուք), պետք է ճանապարհը զիջի դրանով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին (կանաչ մեքենայի վարորդին):
16

Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է կատարել աջ շրջադարձ:

 • Պետք է վերադասավորվի աջ երթևեկելի գոտի, դրանից հետո միայն կատարի աջ շրջադարձ:
 • Պետք է մոտենա խաչմերուկին, այնուհետև կատարի աջ շրջադարձ:
 • Երկու պատասխաններն էլ ճիշտ են:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 40-ի աջ շրջադարձ պետք է կատարել աջ եզրային գոտուց, բայց քանի որ նշանները թույլ են տալիս աջ շրջադարձ կատարել նաև ձախ գոտուց, ապա կարելի է աջ շրջադարձ կատարել երկու գոտիներից էլ:
17
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ մուտք գործում շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհ:

 • Երկու վարորդներն էլ:
 • Միայն ավտոբուսի վարորդը:
 • Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ կարելի մտնել ճանապարհի ցանկացած գոտուց՝ անկախ այն հանգամանքից, թե դրանից հետո որ ուղղությամբ է շարժվելու ՏՄ-ը |կանոն 40|:
Կանոն 40 |
18

Տվյալ իրադրությունում նշված հետագծերով երթևեկության իրավունք ունեն`

 • Դեղին ավտոբուսի վարորդը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Դեղին ավտոբուսի և թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդները:
Մեկնաբանություն
Կարմիր մեքենան և դեղին ավտոբուսը իրավունք ունեն երթևեկելու, քանի որ նրանց համար միացել է կանաչ լույս: Համաձայն կանոն 40-ի, ավտոբուսը պետք է ձախ շրջադարձ կատարի ձախ եզրային գոտուց, ընդ որում տրամվայի գծերը չեն կարող խոչնդոտել դրան |կանոն 59|. մինչդեռ ավտոբուսը ձախ շրջադարձ կատարում է աջ եզրային գոտուց, ինչը խախտում է:
Կանոն 40 | Կանոն 59 |
19
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ինչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:

 • Երթևեկելի մասի և կողնակի միջև առկա սահմանը:
 • Երթևեկելի մասի հիմնական գոտու և թափառքի գոտու միջև առկա սահմանը:
 • Երթևեկելի մասի հիմնական գոտու և արգելակման գոտու միջև առկա սահմանը:
Մեկնաբանություն
Նկարում պատկերված է անվտանգության կղզյակ |գծանշում 1.16.2|, շարունակությունը ընդհատվող լայն գծերն են |գծանշում 1.8|:
Ընդհատվող լայն գիծ, որը ցույց է տալիս երթևեկելի մասի հիմնական և թափառքի կամ արգելակման գոտիների միջև առկա սահմանը. գծերը թույլատրվում է հատել ցանկացած կողմից:
Նկարում պատկերված է թափառքի գոտի: Կհարցնեք «իսկ ինչպես պարզեցինք, որ սա թափառքի գոտի է, և ոչ արգելակման»: Հիշեք, ՀՀ-ում սահմանված է աջակողմյան երթևեկություն: Այսինքն թե, նկարում պատկերված դեպքում մեքենաները պետք է երթևեկեն ներքևից վերև ու թեքվեն աջ, կամ ձախից աջ: Հետևաբար ներքևից եկող մեքենան միանում է ձախից աջ եկող մեքենաների հոսքին ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշման մասում: Մինչ հիմնական հոսքին միանալը թափառքի գոտում պետք է թափ հավաքել («թափ առ»նել) ու միանալ հիմնական հոսքին:
Գծանշում 1.16.2. | Գծանշում 1.8. | Կանոն 47 |
20

Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել`

 • Միայն դեպի ձախ:
 • Դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:
 • Միայն հակառակ ուղղությամբ:
 • Ուղիղ, ձախ և հակառակ ուղղությամբ:
Մեկնաբանություն
Ձախ սլաքի տեսքով գծանշումը սահմանում է, որ այդ գոտուց կարելի է ձախ շրջադարձ կատարել: Ձախ շրջադարձը թույլատրող նշաններն ու գծանշումները թույլատրում են նաև հետադարձը այդ գոտուց, եթե նշաններով հետադարձը արգելված չէ:
21
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր -Արագություն քարշակում մարդկանց բեռների փոխադրում

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

 • Միայն ուղիղ:
 • Ուղիղ և դեպի աջ:
 • Ուղիղ, դեպի աջ և դեպի ձախ:
 • Բոլոր ուղղություններով:
Մեկնաբանություն
Ճանապարհի վերևում տեղադրված է 5.5 նշանը, որը սահմանում է, որ նկարում ներկայացված ճանապարհը միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ է: Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհներին արգելվում է հետադարձը|կանոն 50|, քանի որ հետադարձ կատարելու դեպքում կհայտնվի հանդիպակաց երթևեկության գոտում:
Կանոն 50 | Նշան 5.5. |
22

Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

 • Երթևեկելի մասի եզրին կանգառ կատարելիս:
 • «Վտանգավոր շրջադարձ» նշանի ազդեցության ճանապարհի կորացումից առաջ:
 • Երթևեկության հարևան գոտի վերադասավորվելուց առաջ:
Մեկնաբանություն
Եթե մեքենան շրջադարձ է կատարում, որովհետև այդպես է պահանջում «Վտանգավոր շրջադարձ» նշանը |1.11.2|, ապա այն շարժվում է ճանապարհի` հատակագծում կորագծային հատվածով: Հետևաբար այս դեպքում ազդանշան տալը պարտադիր չէ, մինչդեռ մյուս դեպքերում՝ պարտադիր է |կանոն 36|:
Կանոն 36 | Նշան 1.11.2. |
23

Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի`

 • Անմիջապես մանևրն սկսելուց առաջ:
 • Անմիջապես մանևրն սկսելուց հետո:
 • Նախօրոք` մինչև մանևրն սկսելը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 36. Երթևեկությունն սկսելուց կամ մանևր կատարելուց առաջ երթևեկության այլ մասնակիցներին նախազգուշացնելու համար վարորդը պետք է տա ազդանշան համապատասխան ուղղության շրջադարձի լուսային ցուցիչով, իսկ եթե այն բացակայում է կամ անսարք է` ձեռքով: Ազդանշան տալը պարտադիր չէ, եթե տրանսպորտային միջոցն առանց վերադասավորում կատարելու երթևեկում է ճանապարհի` հատակագծում կորագծային հատվածով: Ազդանշանը պետք է տրվի նախօրոք, մինչև երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելը և դադարեցվի երթևեկությունը կամ մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո (ձեռքով տրվող ազդանշանը դադարեցվում է երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ): Այն պետք է տրվի հստակ, շփոթության մեջ չգցի երթևեկության մասնակիցներին, իսկ մանևրը` խոչընդոտ չստեղծի նրանց համար: Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն չի տալիս:
24

Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի`

 • Մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ:
 • Մանևրն սկսելու հետ միաժամանակ:
 • Նախօրոք` մինչև մանևրն սկսելը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 36. Երթևեկությունն սկսելուց կամ մանևր կատարելուց առաջ երթևեկության այլ մասնակիցներին նախազգուշացնելու համար վարորդը պետք է տա ազդանշան համապատասխան ուղղության շրջադարձի լուսային ցուցիչով, իսկ եթե այն բացակայում է կամ անսարք է` ձեռքով: Ազդանշան տալը պարտադիր չէ, եթե տրանսպորտային միջոցն առանց վերադասավորում կատարելու երթևեկում է ճանապարհի` հատակագծում կորագծային հատվածով: Ազդանշանը պետք է տրվի նախօրոք, մինչև երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելը և դադարեցվի երթևեկությունը կամ մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո (ձեռքով տրվող ազդանշանը դադարեցվում է երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ): Այն պետք է տրվի հստակ, շփոթության մեջ չգցի երթևեկության մասնակիցներին, իսկ մանևրը` խոչընդոտ չստեղծի նրանց համար: Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն չի տալիս:
25

Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`

 • Մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ:
 • Մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո:
 • Մանևրը կատարելու ժամանակ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 36. Երթևեկությունն սկսելուց կամ մանևր կատարելուց առաջ երթևեկության այլ մասնակիցներին նախազգուշացնելու համար վարորդը պետք է տա ազդանշան համապատասխան ուղղության շրջադարձի լուսային ցուցիչով, իսկ եթե այն բացակայում է կամ անսարք է` ձեռքով: Ազդանշան տալը պարտադիր չէ, եթե տրանսպորտային միջոցն առանց վերադասավորում կատարելու երթևեկում է ճանապարհի` հատակագծում կորագծային հատվածով: Ազդանշանը պետք է տրվի նախօրոք, մինչև երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելը և դադարեցվի երթևեկությունը կամ մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո (ձեռքով տրվող ազդանշանը դադարեցվում է երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ): Այն պետք է տրվի հստակ, շփոթության մեջ չգցի երթևեկության մասնակիցներին, իսկ մանևրը` խոչընդոտ չստեղծի նրանց համար: Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն չի տալիս:
26

Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան` կանգառ կատարելուց առաջ:

 • Եթե նրա հետևից երթևեկում է այլ տրանսպորտային միջոց:
 • Միայն բնակավայրերում:
 • Բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Կանգառ կատարելը մանևրում է:Ցանկացած մանևրից առաջ վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան |կանոն 36|
Կանոն 36 | 6) մանևրում` |
27

Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`

 • Մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ:
 • Մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո:
 • Մանևրը կատարելու ժամանակ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 36. Երթևեկությունն սկսելուց կամ մանևր կատարելուց առաջ երթևեկության այլ մասնակիցներին նախազգուշացնելու համար վարորդը պետք է տա ազդանշան համապատասխան ուղղության շրջադարձի լուսային ցուցիչով, իսկ եթե այն բացակայում է կամ անսարք է` ձեռքով: Ազդանշան տալը պարտադիր չէ, եթե տրանսպորտային միջոցն առանց վերադասավորում կատարելու երթևեկում է ճանապարհի` հատակագծում կորագծային հատվածով: Ազդանշանը պետք է տրվի նախօրոք, մինչև երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելը և դադարեցվի երթևեկությունը կամ մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո (ձեռքով տրվող ազդանշանը դադարեցվում է երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ): Այն պետք է տրվի հստակ, շփոթության մեջ չգցի երթևեկության մասնակիցներին, իսկ մանևրը` խոչընդոտ չստեղծի նրանց համար: Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն չի տալիս:
28
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:

 • - 1 -
 • - 2 -
 • - 3 -
Մեկնաբանություն
Առաջին նկարում վարորդը տալիս է ձախ շրջադարձի ազդանշան, երկրորդում՝ աջ շրջադարձի, երրորդում՝ կանգառի |կանոն 37|:
Կանոն 37 |
29

Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում ավտոբուսի վարորդին տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

 • Երթևեկելի մասի եզրին կանգառ կատարելիս:
 • "Վտանգավոր շրջադարձ" նշանով նշված ճանապարհատվածի կորացումից առաջ:
 • Երթևեկության հարևան գոտի վերադասավորվելուց առաջ:
 • Սահմանված երթուղով երթևեկելիս:
Մեկնաբանություն
Եթե մեքենան շրջադարձ է կատարում, որովհետև այդպես է պահանջում «Վտանգավոր շրջադարձ» նշանը, ապա այն շարժվում է ճանապարհի` հատակագծում կորագծային հատվածով: Հետևաբար այս դեպքում ազդանշան տալը պարտադիր չէ, մինչդեռ մյուս դեպքերում՝ պարտադիր է |կանոն 36|:
Նշան 1.11.2. | Կանոն 36 |
30

Վերադասավորումից առաջ ավտոբուսի վարորդը նախազգուշացնող ազդանշան պետք է տա՝

 • Անմիջապես մանևրը սկսելուց առաջ:
 • Անմիջապես մանևրը սկսելուց հետո:
 • Նախօրոք՝ մինչև մանևրը սկսելը:
 • Պարտավոր չէ, եթե ավտոբուսը երթևեկում է սահմանված երթուղով:
Մեկնաբանություն
Վերադասավորումը մանևր է: Համաձայն կանոն 36-ի, երթևեկությունն սկսելուց կամ մանևր կատարելուց առաջ երթևեկության այլ մասնակիցներին նախազգուշացնելու համար վարորդը պետք է տա ազդանշան համապատասխան ուղղության շրջադարձի լուսային ցուցիչով, իսկ եթե այն բացակայում է կամ անսարք է` ձեռքով: Ազդանշան տալը պարտադիր չէ, եթե տրանսպորտային միջոցն առանց վերադասավորում կատարելու երթևեկում է ճանապարհի` հատակագծում կորագծային հատվածով: Ազդանշանը պետք է տրվի նախօրոք, մինչև երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելը և դադարեցվի երթևեկությունը կամ մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո (ձեռքով տրվող ազդանշանը դադարեցվում է երթևեկությունը կամ մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ): Այն պետք է տրվի հստակ, շփոթության մեջ չգցի երթևեկության մասնակիցներին, իսկ մանևրը` խոչընդոտ չստեղծի նրանց համար: Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն չի տալիս:
31

Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

 • Կարելի է, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը:
 • Կարելի, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը` օրվա լուսավոր ժամերին:
 • Կարելի է բոլոր դեպքերում:
Մեկնաբանություն
Եթե չի աշխատում է կարմիր մեքենայի շրջադարձի ցուցիչը, ապա հենց այս ձևով այդ մեքենայի վարորդը պետք է այլ վարորդներին հասկացնի ձախ շրջադարձի մասին |կանոն 36|:
Կանոն 36 |
32

Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը` բնակելի գոտում երթևեկությունը սկսելուց առաջ:

 • Պարտավոր չէ:
 • Պարտավոր է:
 • Պարտավոր է, այլ տրանսպորտային միջոցների առկայության դեպքում:
Մեկնաբանություն
Անկախ այն բանից, մեքենան բնակավայրում է, թե բնակավայրից դուրս, երթևեկությունը սկսելուց առաջ վարորդը պարտավոր է լուսային ազդանշան տալ |կանոն 36|:
Կանոն 36 |
33

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

 • Շրջադարձ է կատարում դեպի աջ:
 • Շարունակում է երթևեկությունը ուղիղ:
 • Արգելակում է:
Մեկնաբանություն
Վեր բարձրացված ձեռքը նշանակում է, որ վարորդը պատրաստվում է արգելակել |կանոն 37|:
Կանոն 37 |
34

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

 • Շարունակում է երթևեկությունը ձախ կամ հակառակ ուղղությամբ:
 • Շարունակում է երթևեկությունը ուղիղ կամ աջ ուղղությամբ:
Մեկնաբանություն
Ձախ պարզած ձեռքը նշանակում է, որ վարորդը պատրաստվում է ձախ շրջադարձ կատարել |կանոն 37|:
Կանոն 37 |
35

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

 • Աջ շրջադարձ է կատարում:
 • Շարունակում է երթևեկությունը ուղիղ:
 • Արգելակում է` ճանապարհը մոտոցիկլին զիջելու համար:
Մեկնաբանություն
Արմունկում ծալած ձախ ձեռքը նշանակում է, որ վարորդը պատրաստվում է աջ շրջադարձ կատարել |կանոն 37|:
Կանոն 37 |
36

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

 • Մտադիր է կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ:
 • Արգելակում է` ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:
Մեկնաբանություն
Ձախ պարզած ձեռքը նշանակում է, որ վարորդը պատրաստվում է ձախ շրջադարձ կատարել |կանոն 37|:
Կանոն 37 |
37

Պարտավո՞ր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ դեպքում:

 • Պարտավոր է:
 • Պարտավոր չէ:
Մեկնաբանություն
Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ շրջադարձը ենթադրում է ճանապարհի կորացում հատակագծում, վարորդը շրջադարձից առաջ պարտավոր է միացնել լուսային ազդանշան |կանոն 36|: Հետևաբար նկարում պարտադիր է շրջադարձի ցուցիչ միացնելը, չնայած այն հանգամանքին, որ նշանը պարտադրում է երթևեկել միայն մեկ ուղղությամբ՝ աջ:
Կանոն 36 |
   <<<       >>>