Ճանապարհային գծանշումներ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:

 • Այն տեղը, որտեղ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կանգառը և կայանումը:
 • Այն տեղը, որտեղ թույլատրվում է կանգառ կատարել` ուղևորներ իջեցնելու կամ տրանսպորտային միջոցը բեռնաթափելու համար:
 • Այն տեղը, որտեղ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կայանումը:
Մեկնաբանություն
1.4. դեղին հոծ գիծ, որը ցույց է տալիս այն տեղերը, որտեղ կանգառը և կայանումն արգելված են: Կիրառվում է ինքնուրույն կամ 3.27՝ «Կանգառն արգելված է» նշանի հետ և գծվում է երթևեկելի մասի եզրի մոտ (եզրային գծի առկայության դեպքում` դրա փոխարեն) կամ եզրաքարի վերին մակերեսին:
կանգառ` | կայանում` | Նշան 3.27. |
2
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:

 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է
Մեկնաբանություն
1.1. հոծ գիծ, որը բաժանում է հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը (առանցքային գիծ), նշում ճանապարհի վտանգավոր վայրերում երթևեկության գոտիների սահմանները և ցույց տալիս երթևեկելի մասի սահմանները, ուր մուտքն արգելված է, ցույց է տալիս տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները. 1.1 գծերը հատելն արգելվում է. 1.1. Գիծը թույլատրվում է հատել, երբ այն ցույց է տալիս տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները` կայանման տեղ մուտք գործելու կամ կայանման տեղից դուրս գալու նպատակով մանևրելիս
Գծանշում 1.1. |
3
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

 • Միայն ուղիղ:
 • Դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:
 • Ուղիղ, դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:
Մեկնաբանություն
1.11. հոծ և ընդհատվող գծերի համակցություն, որոնք`1) բաժանում են հանդիպակաց կամ համընթաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը ճանապարհի այն հատվածներում, որտեղ վերադասավորումը թույլատրվում է միայն մեկ գոտուց.2) ցույց է տալիս հետադարձի, ինչպես նաև մերձակա տարածքներ մուտքի, ելքի և նման տեղերը, որտեղ երթևեկությունը թույլատրվում է միայն մեկ ուղղությամբ 1.11 գիծը թույլատրվում է հատել ընդհատվող գծի, իսկ վազանցը կամ շրջանցումն ավարտելիս` նաև հոծ գծի կողմից:
Կապույտ մեքենային արգելվում է կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ, քանի որ այդ դեպքում մեքենան կհատի հոծ գիծը, ինչը արգելված է:
Գծանշում 1.11. |
4
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

 • Հետիոտնային անցում, որտեղ երթևեկությունը կարգավորվում է լուսացույցով:
 • Այն տեղը, որտեղ հեծանվային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը:
 • Այն տեղը, որտեղ հետիոտնային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը:
Մեկնաբանություն
1.15.ընդհատվող գծեր, որոնք ցույց են տալիս այն տեղը, որտեղ հեծանվային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը:
Գծանշում 1.15. |
5
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:

 • Երկու գոտի:
 • Երկու կամ երեք գոտի:
 • Երեք գոտի:
 • Չորս և ավելի գոտիներ:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.3. չորս և ավելի երթևեկության գոտի ունեցող ճանապարհներին բաժանում է հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը (առանցքային գծեր).1.3 գծերը հատելն արգելվում է:
երթևեկության գոտի` |
6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ի՞նչի համար են ծառայում երթևեկելի մասի վրայի սլաքները:

 • Նախազգուշացնում են վարորդին ճանապարհի վտանգավոր հատվածին մոտենալու մասին:
 • Նախազգուշացնում է երթևեկության գոտու վերջին մոտենալու մասին:
 • Ցույց են տալիս ճանապարհի վտանգավոր շրջադարձի ուղղությունը:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.19. նախազգուշացնում է մոտենալու մասին`1) երթևեկության գոտու վերջին (այն հատվածին, որտեղ տվյալ ուղղությամբ երթևեկության գոտիների թիվը նվազում է): Կարելի է կիրառել «1.20.1-1.20.3. «Ճանապարհի նեղացում» ճանապարհային նշանների հետ:
Սլաքները վարորդին տեղեկացնում են, որ պետք է վերադասավորվել (անցնել կողքի գոտի) սլաքով ցույց տրված ուղղությամբ:
երթևեկության գոտի` | Նշան 1.20.1. |
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:

 • 1-ին գիծը:
 • 2-րդ գիծը:
 • 3-րդ գիծը:
 • 2-րդ և 3 -րդ գծերը:
 • 3-րդ և 4 -րդ գծերը:
Մեկնաբանություն
1-ինը հոծ գիծ է,
2-ը՝ Գծանշում 1.9.ընդհատվող (դարձափոխային) գիծ, որը ցույց է տալիս երթևեկության այն գոտիների սահմանները, որտեղ իրականացվում է դարձափոխային կարգավորում...
3-րդը՝ ընդհատվող գիծ, որը գծվում է երթևեկության գոտիները բաժանելու համար,
4-րդը՝ ընդհատվող դեղին գիծ է, որը գծվում է ճանապարհի այն հատվածներում (ճանապարհի եզրին կամ եզրաքարի վրա), որտեղ արգելվում է կայանումը:
Գծանշում 1.1. | Գծանշում 1.5. | երթևեկության գոտի` | Գծանշում 1.10. |
8
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Որտե՞ղ է գծվում կանգառն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:

 • Երթևեկելի մասի վրա:
 • Երթևեկելի մասի եզրի մոտ:
 • Երթևեկելի մասի եզրի մոտ կամ եզրաքարի վերին մակերեսին:
 • Միայն եզրաքարի վերին մակերեսին:
Մեկնաբանություն
1.4. դեղին հոծ գիծ, որը ցույց է տալիս այն տեղերը, որտեղ կանգառը և կայանումն արգելված են: Կիրառվում է ինքնուրույն կամ 3.27՝ «Կանգառն արգելված է» նշանի հետ և գծվում է երթևեկելի մասի եզրի մոտ (եզրային գծի առկայության դեպքում` դրա փոխարեն) կամ եզրաքարի վերին մակերեսին:
Նշան 3.27. | կանգառ` | կայանում` |
9
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:

 • «Կանգառն արգելվում է»:
 • «Կայանելն արգելվում է»:
 • «Կայանելն արգելվում է ամսվա կենտ օրերին»:
Մեկնաբանություն
1.10. ընդհատվող դեղին գիծ, որը ցույց է տալիս այն տեղերը, որտեղ կայանելն արգելված է: Կիրառվում է ինքնուրույն կամ 3.28` «Կայանելն արգելվում է» նշանի հետ և գծվում երթևեկելի մասի եզրի մոտ (եզրային գծի առկայության դեպքում` դրա փոխարեն) կամ եզրաքարի վերին մակերեսին:
Նշան 3.28. | կայանում` | կանգառ` |
10
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:

 • Բոլոր մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներին:
 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին և տաքսիներին:
 • Միայն հեծանիվներին:
 • Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.23. ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար նախատեսված հատուկ գոտին:
ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |
11
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:

 • Ցույց է տալիս մայթամերձ կայանման տեղերը, որտեղ նշված են մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման ձևերը:
 • Ցույց է տալիս այն տեղերը, որտեղ արգելվում է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների կանգառը:
 • Ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերը և տաքսիների կայանման վայրերը:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.17. դեղին հոծ գիծ, որը ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերը, իսկ 5.18՝ «Թեթև մարդատար տաքսիների կայանման տեղ» նշանի առկայության դեպքում՝ տաքսիների կայանման վայրերը:
Նշան 5.18. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |
12
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս`

 • Երթևեկելի մասի նեղացում, որտեղ նվազում է երթևեկության գոտիների քանակը տվյալ ուղղությամբ:
 • Այն տեղը, որտեղ վարորդը պետք է անհրաժեշտության դեպքում կանգ առնի`հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին ճանապարհը զիջելու համար:
 • Մոտեցում` կանգառն արգելված է տեղին:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.13.ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ վարորդն անհրաժեշտության դեպքում պետք է կանգ առնի և զիջի ճանապարհը հատող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
Գծանշում 1.13. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
13
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված կղզյակ:

 • Թույլատրվում է միայն կանգառ կատարելու համար:
 • Թույլատրվում է հետընթացի ժամանակ:
 • Արգելվում է:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.16.2. ուղղորդ կղզյակներ`գծվում է համընթաց տրանսպորտային հոսքերի բաժանման տեղերը կամ համընթաց ուղղության տրանսպորտային հոսքերի բաժանման տեղերում: Արգելվում է մտնել կամ կանգառ կատարել այդ կղզյակների վրա:
Գծանշում 1.16.2. |
14

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը` մոտենալով խաչմերուկին` «Կանգ-գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:

 • Կանգ առնի «Կանգ-գծի» մոտ, որից հետո վերսկսի երթևեկությունը:
 • Շարունակի երթևեկությունը խաչմերուկով` առանց կանգառի:
Մեկնաբանություն
«Կանգ-գիծ»` հոծ գիծ, որը ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ վարորդը պետք է կանգ առնի լուսացույցի արգելող (նկատեք միայն արգելող՝ կարմիր) ազդանշանի դեպքում:
Գծանշում 1.12. |
15
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

 • Հետիոտնային անցում:
 • Այն տեղը, որտեղ հեծանվային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը:
 • Անասունների քշելու համար նախատեսված տեղը:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.15.ընդհատվող գծեր, որոնք ցույց են տալիս այն տեղը, որտեղ հեծանվային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը:
Գծանշում 1.15. |
16
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Վարորդը որտեղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:

 • Գծանշման մոտ:
 • Գծանշման վրա:
 • Գծանշումից ոչ պակաս, քան 5 մ հեռավորության վրա:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.13.ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ վարորդն անհրաժեշտության դեպքում պետք է կանգ առնի և զիջի ճանապարհը հատող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
Գծանշում 1.13. | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
17
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:

 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված երթևեկության գոտի:
 • Հատուկ նշանակության ավտոմոբիլների համար նախատեսված երթևեկության գոտի:
 • Ցույց է տալիս երթևեկության այն գոտիների սահմանները, որտեղ իրականացվում է դարձափոխային կարգավորում:
Մեկնաբանություն
1.9.ընդհատվող (դարձափոխային) գիծ, որը ցույց է տալիս երթևեկության այն գոտիների սահմանները, որտեղ իրականացվում է դարձափոխային կարգավորում, իսկ եթե դարձափոխային լուսացույցներն անջատված են, բաժանում է հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը:
Գծանշում 1.9. |
18
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Թույլատրվում է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:

 • Թույլատրվում է
 • Արգելվում է
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.11. հոծ և ընդհատվող գծերի համակցություն, որոնք`1) բաժանում են հանդիպակաց կամ համընթաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը ճանապարհի այն հատվածներում, որտեղ վերադասավորումը թույլատրվում է միայն մեկ գոտուց.2) ցույց է տալիս հետադարձի, ինչպես նաև մերձակա տարածքներ մուտքի, ելքի և նման տեղերը, որտեղ երթևեկությունը թույլատրվում է միայն մեկ ուղղությամբ1.11 գիծը թույլատրվում է հատել ընդհատվող գծի, իսկ վազանցը կամ շրջանցումն ավարտելիս` նաև հոծ գծի կողմից:
Նկատեք, որ հետադարձը կատարվում է ընդհատվող գծերի կողմից: Հետևաբար նման մանրևը արգելված չէ:
Գծանշում 1.11. |
19

Ի՞նչ է նշանակում երթևեկելի մասի գոտում գծանշված A տառը:

 • Ճանապարհի (երթուղու) համարը:
 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար նախատեսված հատուկ գոտի:
 • "A" կարգի տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար նախատեսված հատուկ գոտի:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.23. ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար նախատեսված հատուկ գոտին.
ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |
20

Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է` բայց մայթին բարձրանալով:
Մեկնաբանություն
Ճանապարհի աջ եզրին կանգառ կատարելը արգելված չէր լինի, եթե եզրաքարին պատկերված չլիներ 1.4. գծանշումը (դեղին հոծ գիծը), որը արգելում է կանգառն ու կայանում: Ուղևորներ իջեցնելը կամ նստեցնելը կանգառ է:
Գծանշում 1.4. | կանգառ` | կայանում` |
21

Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`

 • Կամրջի, թունելի ստորին եզրերը:
 • Չլուսավորված թունելների մուտքը:
 • Ճանապարհային շինությունների ցանկացած տարր, որը վտանգ է ստեղծում երթևեկության համար:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 2.2. (Կամրջի վերին հատվածում գծանշված ուղղահայաց սպիտակ զոլերը) Նշում է թունելների, կամուրջների և ուղեկամուրջների հենամեջային կառույցների ստորին եզրը: Նման գծանշման նպատակը տվյալ հատվածը ավելի տեսանելի դարձնելն է:
22

Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:

 • Ուղևորներ նստեցնելու-իջեցնելու տեղ:
 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետ:
 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի և տաքսիների կայանման տեղ:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.17. դեղին հոծ գիծ, որը ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերը, իսկ 5.18՝ «Թեթև մարդատար տաքսիների կայանման տեղ» նշանի առկայության դեպքում՝ տաքսիների կայանման վայրերը:
Նշան 5.18. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |
23

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված A տառով գծանշված գոտին:

 • Միայն ավտոբուսների համար, որոնք շարժվում են սահմանված երթուղով:
 • Տրոլեյբուսների և տաքսիների համար:
 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար:
Մեկնաբանություն
Գծանշում 1.23. (A տառը) ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար նախատեսված հատուկ գոտին. Իրականում հարցի ձևակերպման մեջ սխալ կա, քանի որ նկարում պատկերված դեպքում գոտին առանձնացված չէ հոծ գծով: Ինչևէ, թեստերը մենք չենք կազմում, այս իսկ պատճառով բավարարվում ենք միայն մեկնաբանությամբ:
Գծանշում 1.23. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |
24
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ճանապարհային գծանշումը

 • Տրանսպորտային միջոցների կայանման վայր
 • Հետիոտնային անցման տեղ
 • Անվտանգության կղզյակ
 • Խաչմերուկի հատված, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել։
Մեկնաբանություն
Սույն հարցը շրջանառության մեջ է դրվել մայիսի 5-ից։
25

Ստորև ներկայացված ճանապարհային գծանշումներից որն է ցույց տալիս խաչմերուկի հատվածը, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել։

վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - ճանապարհային գծանշումներ
 • -1-
 • -2-
 • -3-
Մեկնաբանություն
1-ինը հետիոտնային անցում է,
2-րդը անվտանգության կղզյակ է,
3-րդ վարորդներին հայտնի «վաֆլի» գծանշումն է, որը շրջանառության մեջ է դրվել մայիսի 5-ից։
   <<<       >>>