Խաչմերուկների անցումը

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Նշեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

 • Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, լծասայլը:
 • Ավտոբուսը և լծասայլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Քանի որ ավտոբուսը և լծասայլը խաչմերուկին մոտենում են բեռատարի աջ կողմից՝ հավասարազոր ճանապարհով, բեռնատարը պետք է երկուսին էլ զիջի ճանապարհը |կանոն 98|:
Կանոն 98 |
2
քննական հարցեր

Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը երթևեկում է սահմանված երթուղով:
Մեկնաբանություն
ՏՄ-ը խաչմերուկ մուտք գործելուց հետո պիտի այն ազատի ցանկացած ուղղությամբ: Սակայն «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |4.1.1| թելադրում է ավտոբուսի վարորդին երթևեկել միայն ուղիղ: Դուք կարող եք առարկել. «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա, հետևաբար ավտոբուսի վարորդը կարող է մուտք գործել խաչմերուկ և շարունակել երթևեկել դեպի աջ կամ ձախ: Իհարկե ձեր առարկությունը տեղին կլինի, եթե հաշվի չառնենք, որ հարցում ուղղակիորեն չի նշվում, որ այդ ավտոբուսը ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է: Իսկ եթե այն այդպիսին չէ, ուրեմն խաչմերուկ մտնելուց հետո երթևեկությունը կարող է շարունակվել միայն ուղիղ: Այս դեպքում առջևում առաջացած խցանումը ավտոբուսի վարորդին կհարկադրի կանգ առնել խաչմերուկի մեջտեղում` խոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը: Համաձայն կանոնների 88-րդ կետի "Արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ կամ երթևեկելի մասերի հատում, եթե առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը":
Նշան 4.1.1. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |
3
քննական հարցեր

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:

 • Թույլատրվում է:
 • Արգելվում է:
 • Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը երթևեկում է սահմանված երթուղով:
Մեկնաբանություն
«Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |4.1.1| չի ազդում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա, այս դեպքում այդ նշանը թելադրում է ավտոբուսի վարորդին երթևեկել միայն ուղիղ, քանի որ հարցում ուղղակիորեն չի նշվում, որ այդ ավտոբուսը ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է: Համաձայն կանոնների 88-րդ կետի "Արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ կամ երթևեկելի մասերի հատում, եթե առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը": Ակնհայտ է, որ ավտոբուսը չի կարող անցնել խաչմերուկը և ստիպված կլինի կանգ առնել խաչմերուկում՝ դառնալով խոչնդոտ այլ տրանսպորտային միջոցերի համար:
Նշան 4.1.1. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` |
4

Խաչմերուկում որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:

 • Պարտավոր է:
 • Պարտավոր չէ:
Մեկնաբանություն
Նկարում պատկերված է շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ: Քանի որ ավտոբուսի վարորդը գտնվում է շրջանաձև երթևեկության մեջ, բեռնատարի վարորդը պարտավոր է զիջել։

Ուշադիր եղեք, որ շրջանաձև երթևեկության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցի անցման առավեությունը սահմանող իրավանորմը ուժի մեջ է մտել մայիսի 5-ից։ Մինչ այդ, այս հարցի ճիշտ պատասխանը եղել է 1-ինը։
5

Երթևեկությունն ուղիղ շարոնակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոոբիլին։

 • Պարտավոր է:
 • Պարտավոր չէ:
Մեկնաբանություն
Բեռնատարը դուրս է գալիս փակուղուց |նշան 6.8.2|: Փակուղու նշանը հիմք չէ, այդ ճանապարհը երկրորդական համարելու համար: Նկարում պատկերված է հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկ: Հետևաբար ավտոբուսի վարորդը պետք է զիջի, հաշվի առնելով, որ բեռնատարը խաչմերուկին մոտենում է իր աջ կողմից |կանոն 98|:
Նշան 6.8.2. | Կանոն 98 |
6

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջել ճանապարհը։

 • Երկու տրանսպորտային միջոցներին:
 • Միայն ավտոբուսին:
 • Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Ոչ մեկին:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը (ներկայացված է հաստ գծով): Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում են ավտոբուսը և թեթև մարդատար մեքենան: Քանի որ դուք երթևեկում եք ոչ գլխավոր ճանապարհով | 8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջեք գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ավտոբուսին և թեթև մարդատարին)|կանոն 96|:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
7

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Միայն ավտոբուսին և թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
 • Միայն մոտոցիկլին:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում են ավտոբուսը և թեթև մարդատար մեքենան: Քանի որ դուք և մոտոցիկլի վարորդը երթևեկում եք ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջեք գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ավտոբուսին և թեթև մարդատարին)|կանոն 96|: Ավտոբուսի և թեթև մարդատարի անցումից հետո մոտոցիկլի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի ձեզ, քանի որ դուք և մոտոցիկլի վարորդը խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ընդ որում դուք խաչմերուկին մոտենում եք մոտոցիկլի աջ կողմից |կանոն 98|:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
8

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլին:
 • Երկու տրանսպորտային միջոցներին:
 • Ոչ մեկին:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում են թեթև մարդատար մեքենան և բեռնատարը: Քանի որ դուք երթևեկում եք ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջեք գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (բեռնատարին և թեթև մարդատարին)|կանոն 96|:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
9

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Ոչ մեկին:
 • Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին և մոտոցիկլին:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը (ներկայացված է հաստ գծով): Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և թեթև մարդատար մեքենան: Քանի որ բեռնատարը և մոտոցիկլը երթևեկում են ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և թեթև մարդատարին)|կանոն 96|: Ձեզանից և մարդատար մեքենայի վարորդից մեկը պետք է անցնի առաջինը: Քանի որ թեթև մարդատարը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (դուք) |կանոն 98|: Հետևաբար դուք կանցնեք երկրորդը, թեթև մարդատարից հետո:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
10

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլին:
Մեկնաբանություն
«Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանը տեղեկացնում է, որ հատվող ճանապարհը գլխավոր ճանապարհն է խաչմերուկում, հետևաբար պետք է զիջել դրանով ընթացող ՏՄ-ներին (բեռնատարին)|կանոն 96|: Քանի որ դուք և թեթև մարդատարը երթևեկում եք ոչ գլխավոր ճանապարհով իրար ընդառաջ, և դուք ձախ շրջադարձ եք կատարում, ապա պետք է ճանապարհը զիջեք ուղիղ ընթացող ՏՄ-ներին (թեթև մարդատարին)|կանոն 99|:
Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
11

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Բեռնատար ավտոմոբիլին:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
 • Ոչ մեկին:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Հավասարազոր խաչմերուկներում տրամվայները անկախ երթևեկության ուղղությունից ունեն առաջնահերթ անցման իրավունք |կանոն 98|: Բեռնատարը խաչմերուկին մոտենում է ձեր աջ կողմից, հետևաբար նրան ևս պետք է զիջեք ճանապարհը|կանոն 98|:
Կանոն 98 |
12

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Բեռնատար ավտոմոբիլին:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
 • Ոչ մեկին:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և բեռնատար մեքենան: Քանի որ թեթև մարդատարը երթևեկում է ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա դրա վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և բեռնատարին)|կանոն 96|: Ձեզանից և բեռնատար մեքենայի վարորդից մեկը պետք է անցնի առաջինը: Քանի որ բեռնատարը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (դուք) |կանոն 98|: Հետևաբար դուք կանցնեք երկրորդը, բեռնատարից հետո:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
13

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Ավտոբուսին:
 • Ավտոբուսին և թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Ոչ մեկին:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում թեքվում է ձախ |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և ավտոբուսը: Քանի որ թեթև մարդատարը երթևեկում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա դրա վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և ավտոբուսին)|կանոն 96|: Դուք կամ ավտոբուսի վարորդը պետք է զիջեք ճանապարհը: Քանի որ ավտոբուսը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (ավտոբուսի վարորդը) |կանոն 98|: Հետևաբար, դուք կանցնեք առաջինը:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
14

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Ոչ մեկին:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
 • Մոտոցիկլին և թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Հավասարազոր խաչմերուկներում պետք է առաջնորդվել "զիջում է նա ով աջից հարված ունի" սկզբունքով|կանոն 98|:Քանի որ դուք աջից հարված չունեք, ապա որևէ մեկին զիջելու խնդիր չունեք: Ընդհանրապես հավասարազոր խաչմերուկներում աջ թեքվող մեքենան որևէ մեկին զիջելու կարիք չունի:
Կանոն 98 |
15
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Դեղին ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կանաչ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, ապա այն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Այնուհետև խաչմերուկը կանցնեն կապույտը և կարմիրը, քանի որ դրանք խաչմերուկին մոտենում են դեղինի աջից |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ,կապույտ և կարմիր, դեղին:
Կանոն 98 |
16
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կանաչ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, ապա այն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Այնուհետև խաչմերուկը կանցնի կարմիրը: Կապույտ ավտոմոբիլը պետք է ճանապարհը զիջի կարմիրին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում են կապույտի աջից |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ,կարմիր, կապույտ:
Կանոն 98 |
17
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:

 • Ավտոբուս, թեթև մարդատար ավտոմոբիլ, հեծանիվ:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլ, ավտոբուս, հեծանիվ:
 • Հեծանիվ, ավտոբուս, թեթև մարդատար ավտոմոբիլ:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 98-ի, խաչմերուկը առաջինը կանցնի հեծանիվը, քանի որ այն աջից "հարված" չունի, այնուհետև՝ ավտոբուսը և հետո միայն կապույտ ավտոմոբիլը:
Կանոն 98 |
18
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Տրամվայը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 96-ի, տրամվայը և կարմիր ավտոմոբիլը պետք զիջեն կապույտ ավտոմոբլին, քանի որ այն երթևեկում է գլխավոր ճանապարհով |Նշան 2.1, Նշան 8.13|: Կարմիր ավտոմոբիլը՝ անկախ իր շարժման ուղղությունից, պետք ճանապարհը զիջի տրամվային, քանի որ տրամվայը և կարմիր մեքենան գտնվում են հավասարազոր ճանապարհների վրա, որի դեպքում տրամվայը անկախ շարժման ուղղությունից ունի առաջնահերթ անցման իրավունք |կանոն 100|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կապույտ ավտոմոբիլ, տրամվայ, կարմիր ավտոմոբիլ:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 100 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
19
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն Նշան-2.1-ի կարմիր և կապույտ ավտոմոբիլները երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կանաչը` ոչ գլխավորով |Նշան-2.4| : Հետևաբար կանաչը պետք է զիջի մյուս երկու ավտոմոբիլներին |կանոն 96| և խաչմերուկը կանցնի վերջինը: Կարմիրը պարտավոր է զիջել ճանապարհը կապույտին՝ քանի որ ձախ շրջադարձ կատարողը պետք է զիջի ճանապարհը հանդիպակաց ուղիղ եկող ՏՄ-ին (կապույտ մեքենային) համաձայն կանոն 99-ի պահանջի: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կապույտ ավտոմոբիլ, կարմիր ավտոմոբիլ, կանաչ ավտոմոբիլ:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
20
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կանաչ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, ապա այն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Այնուհետև խաչմերուկը կանցնի կապույտ ավտոմոբիլը: Կարմիրը պետք է ճանապարհը զիջի կապույտին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում են կարմիրի աջից |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ, կապույտ,կարմիր:
Կանոն 98 |
21
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Սպիտակ ավտոմոբիլը` դեղինի հետ միաժամանակ:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն Նշան-2.1-ի կարմիր և կանաչ ավտոմոբիլները երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ սպիտակը և դեղինը` ոչ գլխավորով |Նշան-2.4|: Հետևաբար, սպիտակ և դեղին ավտոմոբիլները պետք է զիջեն մյուս երկու ավտոմոբիլներին |կանոն 96| և խաչմերուկը անցնեն նրանցից հետո: Կարմիրը (ձախ է գնում) պարտավոր է զիջել ճանապարհը կանաչին (երթևեկում է ուղիղ՝ կարմիրին հանդիպակաց) համաձայն կանոն 99-ի պահանջի: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ,կարմիր, սպիտակ և դեղին:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
22
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Դեղին ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն Նշան-2.1-ի կարմիր և կապույտ ավտոմոբիլները երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կանաչը և շագանակագույնը` ոչ գլխավորով |Նշան-2.4|: Հետևաբար կանաչ և շագանակագույն ավտոմոբիլները պետք է զիջեն մյուս երկու ավտոմոբիլներին |կանոն 96| և խաչմերուկը անցնեն նրանցից հետո: Ընդ որում, կանաչը (ձախ շրջադարձ է կատարում) պետք է ճանապարհը զիջի շագանակագույնին (երթևեկում է ուղիղ, կանաչին հանդիպակաց), համաձայն կանոն 99-ի պահանջի: Կապույտը (ձախ շրջադարձ է կատարում) պարտավոր է զիջել ճանապարհը կարմիրին համաձայն կանոն 99-ի պահանջի: Ուրեմն խաչմերուկը մեքենաները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կարմիրը, կապույտը, շագանակագույնը,կանաչը:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
23
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Հեծանվորդը:
 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն կանոն 99-ի, խաչմերուկը առաջինը կանցնի հեծանվորդը, այնուհետև՝ կապույտը ավտոմոբիլը (ձախ շրջադարձ է կատարում):
Կանոն 99 |
24
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Դեղին ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն Նշան 2.1-ի կարմիր և կապույտ ավտոմոբիլները երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կանաչը և շագանակագույնը` ոչ գլխավորով |նշան 2.4|: Հետևաբար, կանաչ և շագանակագույն ավտոմոբիլները պետք է զիջեն մյուս երկու ավտոմոբիլներին |կանոն 96| և խաչմերուկը անցնեն նրանցից հետո: Ընդ որում, կանաչը (ձախ շրջադարձ է կատարում) պետք է ճանապարհը զիջի շագանակագույնին (երթևեկում է ուղիղ, կանաչին հանդիպակաց), համաձայն կանոն 99-ի պահանջի: Կապույտը պարտավոր է զիջել ճանապարհը կարմիրին համաձայն կանոն 99-ի պահանջի: Հետևաբար,մեքենաները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կարմիրը, կապույտը, շագանակագույնը,կանաչը:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
25
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Տրանսպորտային միջոցները ի՞նչ հերթականությամբ խաչմերուկը կանցնեն:

 • Մոտոցիկլը, ավտոմոբիլը, տրամվայը:
 • Տրամվայը, ավտոմոբիլը, մոտոցիկլը:
 • Տրամվայը, մոտոցիկլը, ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն |նշան 2.1-ի և նշան 8.13-ի|՝ մոտոցիկլը և կապույտ ավտոմոբիլը երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ տրամվայը` ոչ գլխավորով|նշան 2.4|: Տրամվայը պետք զիջի ճանապարհը մյուս երկու ՏՄ-ներին, քանի որ խաչմերուկին մոտենում է երկրորդական ճանապարհով |կանոն 96|: Կապույտ ավտոմոբիլը պետք է ճանապարհը զիջի մոտոցիկլին, քանի որ կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկին մոտենում է մոտոցիկլի աջ կողմից՝ հավասարազոր ճանապարհով|կանոն 97 և կանոն 98|: Հետևաբար ՏՄ-ները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ մոտոցիկլ, կապույտ ավտոմոբիլ, տրամվայ:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 97 | Կանոն 98 |
26
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կանաչ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, ապա այն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Կարմիր ավտոմոբիլը չի կարող մտնել խաչմերուկ, որովհետև կապույտը խաչմերուկին մոտենում է կարմիրի աջ կողմից |կանոն 98|: Հետևաբար, մեքենաները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կանաչը, կապույտը, կարմիրը:
Կանոն 98 |
27
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կապույտ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, ապա այն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Այնուհետև խաչմերուկը կանցնեն կանաչը, հետո՝ կարմիրը, քանի որ կանաչը մոտենում է կարմիրի աջ կողմից |կանոն 98|:
Կանոն 98 |
28
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:

 • Կապույտը:
 • Կարմիրը:
 • Կանաչը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշանների |Նշան 2.1 և Նշան 8.13|՝ կանաչ և կապույտ ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կարմիրը` ոչ գլխավորով|նշան 8.13|: Կարմիր ավտոմոբիլը պետք զիջի ճանապարհը մյուս երկու ՏՄ-ներին |կանոն 96|: Կանաչ ավտոմոբիլը պետք է ճանապարհը զիջի կապույտին, քանի որ կապույտը խաչմերուկին մոտենում է կանաչի աջ կողմից |կանոն 97 և կանոն 98|: Հետևաբար, ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կապույտը, կանաչը, կարմիրը:
Նշան 8.13. | Նշան 2.1. | Կանոն 96 | Կանոն 97 | Կանոն 98 |
29
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կանաչ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, ապա այն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Կարմիր ավտոմոբիլը չի կարող մտնել խաչմերուկ, որովհետև կապույտը խաչմերուկին մոտենում կարմիրի աջ կողմից|կանոն 98|: Հետևաբար, ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կանաչը, կապույտը, կարմիրը:
Կանոն 98 |
30
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Ավտոբուսի վարորդը:
 • Մոտոցիկլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ մոտոցիկլը ավտոբուսին մոտենում է աջից, ապա ավտոբուսի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը|կանոն 98|:
Կանոն 98 |
31
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշանների |Նշան 2.1 և Նշան 8.13|՝ կանաչ և կապույտ ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կարմիրը` ոչ գլխավորով|Նշան 8.13|: Կարմիր ավտոմոբիլը պետք զիջի ճանապարհը մյուս երկու ՏՄ-ներին |կանոն 96|: Կանաչ ավտոմոբիլը պետք է ճանապարհը զիջի կապույտին, քանի որ կապույտը խաչմերուկին մոտենում է կանաչի աջ կողմից |կանոն 97 և կանոն 98|: Հետևաբար, ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կապույտը, կանաչը, կարմիրը:
Նշան 8.13. | Նշան 2.1. | Կանոն 96 | Կանոն 97 | Կանոն 98 |
32
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կանաչ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, ապա այն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Կարմիրը պետք է զիջի կապույտին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում է կարմիրի աջ կողմից|կանոն 98|:Հետևաբար ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կանաչը, կապույտը, կարմիրը:
Կանոն 98 |
33
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Դեղին ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.1-ի կարմիր և կապույտ ավտոմոբիլները երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կանաչը և դեղինը` ոչ գլխավորով|նշան 2.4|: Հետևաբար կանաչ և դեղին ավտոմոբիլները պետք է զիջեն մյուս երկու ավտոմոբիլներին |կանոն 96| և խաչմերուկը անցնեն նրանցից հետո: Ընդ որում, կանաչը պետք է ճանապարհը զիջի դեղինին, քանի որ ինքը երթևեկում է ձախ, իսկ դեղինը՝ ուղիղ |կանոն 99|: Կապույտը պարտավոր է զիջել ճանապարհը կարմիրին, քանի որ շարժվում է ձախ, իսկ կարմիրը` աջ |կանոն 99|: Հետևաբար,մեքենաները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ կարմիրը, կապույտը, դեղինը,կանաչը:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
34
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Կարմիր ավտոմոբիլը`

 • Ունի երթևեկության առավելություն, քանի որ հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտեցել է կապույտ ավտոմոբիլի աջ կողմից:
 • Պետք է ճանապարհը զիջի շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհով երթևեկող կապույտ ավտոմոբիլին:
Մեկնաբանություն
Կապույտ մեքենան գտնվում է շրջանաձև երթևեկության մեջ, հետևաբար ունի առաջնահերթ անցման իրավունք։

Ուշադիր եղեք, որ շրջանաձև երթևեկության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցի անցման առավեությունը սահմանող իրավանորմը ուժի մեջ է մտել մայիսի 5-ից։ Մինչ այդ, այս հարցի ճիշտ պատասխանը եղել է 1-ինը։
35
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

 • Դեղինը, կանաչը, կապույտը:
 • Կապույտը` կանաչի հետ միաժամանակ, դեղինը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կապույտ ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, իսկ կանաչը թեքվում է աջ, ապա երկուսն էլ ունեն առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|: Հետևաբար դեղին ավտոմոբիլը ճանապարհը կանցնի վերջինը|կանոն 98|:
Կանոն 98 |
36
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

 • Դեղին ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.1-ի և նշան 8.13 -ի՝ կանաչ և կարմիր ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կապույտը և դեղինը` ոչ գլխավորով|նշան-8.13, նշան 2.5 |: Կարմիր ավտոմոբիլը ճանապարհը պետք զիջի միայն կանաչին, քանի որ կանաչը մոտենում է հավասարազոր ճանապարհով՝ իր աջ կողմից|կանոն 97 և կանոն 98|: Կանաչը խաչմերուկը կանցնի առաջինը, քանի որ նրան աջից մոտեցող դեղին ավտոմոբիլը մոտենում է երկրորդական ճանապարհով և պարտավոր է զիջել ճանապարհը |կանոն 96|: Դեղին ավտոմոբիլը պարտավոր է զիջել ճանապարհը նաև կապույտին, քանի որ երկուսն էլ երթևեկում են երկրորդական ճանապարհով և կապույտը խաչմերուկին մոտենում է դեղինի աջ կողմից|կանոն 98|:Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ, կարմիր, կապույտ, դեղին:
Նշան 8.13. | Նշան 2.1. | Նշան 2.5. | Կանոն 96 | Կանոն 97 | Կանոն 98 |
37
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Քանի որ կարմիր ավտոմոբիլին աջից մոտեցող ՏՄ չկա, այն խաչմերուկը կանցնի առաջինը |կանոն 98|: Կապույտ ավտոմոբիլը պետք է զիջի ճանապարհը կանաչին, քանի որ վերջինս խաչմերուկին մոտենում է կապույտի աջ կողմից |կանոն 98|: Հետևաբար, խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կարմիր, կանաչ,կապույտ:
Կանոն 98 |
38
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

 • Կարմիրը, կանաչը, կապույտը, սևը:
 • Կանաչը, կարմիրը, սևը, կապույտը:
 • Կանաչը, կարմիրը, կապույտը, սևը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.1-ի և նշան 8.13 -ի՝ կանաչ և կարմիր ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կապույտը և սևը` ոչ գլխավորով|նշան 8.13, նշան 2.5|: Կանաչ ավտոմոբիլը ճանապարհը պետք զիջի միայն կարմիրին, քանի որ կարմիրը մոտենում է հավասարազոր ճանապարհով՝ կանաչի աջ կողմից|կանոն 97 և կանոն 98|: Կարմիրը խաչմերուկը կանցնի առաջինը, քանի որ նրան աջից մոտեցող սև ավտոմոբիլը մոտենում է երկրորդական ճանապարհով և պարտավոր է զիջել ճանապարհը կարմիրին|կանոն 96|: Սև ավտոմոբիլը պարտավոր է զիջել ճանապարհը նաև կապույտին, քանի որ երկուսն էլ երթևեկում են երկրորդական ճանապարհով և կապույտը խաչմերուկին մոտենում է սևի աջ կողմից|կանոն 98|:Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կարմիր, կանաչ, կապույտ, սև:
Նշան 8.13. | Նշան 2.1. | Նշան 2.5. | Կանոն 96 | Կանոն 97 | Կանոն 98 |
39
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

 • Տրամվայը, դեղին ավտոմոբիլը, կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Տրամվայը և կանաչ ավտոմոբիլը, դեղին ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը, դեղին ավտոմոբիլը, տրամվայը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Տրամվայը խաչմերուկը կանցնի առաջինը՝ |կանոն 98| կանաչի հետ միաժամանակ, քանի որ կանաչին խոչնդոտող հանգամանք չկա: Դեղին ավտոմոբիլը կանցնի վերջինը, քանի որ պետք ճանապարհը զիջի ինչպես տրամվային, այնպես էլ՝ կանաչ ավտոմոբիլին|կանոն 98|:
Կանոն 98 |
40
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Վարորդներից ո՞րն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

 • Մոտոցիկլի վարորդը:
 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Մոտոցիկլի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը, քանի որ կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկին մոտենում է մոտոցիկլի աջ կողմից |կանոն 98|:
Կանոն 98 |
41
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Կարմիր ավտոմոբիլը ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, քանի որ դրա աջ կողմից խաչմերուկին մոտեցող տրանսպորտային միջոց չկա: Կանաչը պետք է ճանապարհը զիջի կարմիրին, իսկ կապույտը՝ կանաչին |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կարմիր, կանաչ, կապույտ:
Կանոն 98 |
42
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Տրամվայի վարորդը:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Ավտոմոբիլների վարորդները:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Տրամվայը խաչմերուկը կանցնի առաջինը |կանոն 98|, որից հետո ավտոմոբիլները կարող են միաժանակ, անարգել անցնել խաչմերուկը:
Կանոն 98 |
43
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, հեծանիվը:
 • Ավտոբուսը, հեծանիվը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, հեծանիվը:
 • Հեծանիվը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.1-ի հեծանիվը և ավտոբուսը երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կապույտ ավտոմոբիլը` ոչ գլխավորով|նշան-2.4|: Հետևաբար կապույտ ավտոմոբիլը պետք է ճանապարհը զիջի մյուս երկու ՏՄ-ներին |կանոն 96| և խաչմերուկը անցնի նրանցից հետո: Ավտոբուսը պարտավոր է զիջել ճանապարհը հեծանիվին, քանի որ շարժվում է ձախ, իսկ հեծանիվը` ուղիղ |կանոն 99|: Հետևաբար, ՏՄ-ները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝ հեծանիվ, ավտոբուս, կապույտ ավտոմոբիլ:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
44
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Հեծանվորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն գլխավոր ճանապարհը ցույց տվող նշանների |նշան 2.1, նշան 8.13|, երկու ՏՄ-ներն էլ խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով, բայց քանի որ հեծանիվը խաչմերուկին մոտենում է բեռնատարի աջ կողմից, ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 98|:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 98 |
45
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

 • Տրամվայը, ավտոմոբիլը և ավտոբուսը միաժամանակ:
 • Տրամվայը, ավտոբուսը, ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը, տրամվայը, ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.1-ի, տրամվայը երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով, հետևաբար ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք: Ավտոբուսը և կանաչ ավտոմոբիլը երթևեկում են ուղիղ և խոչնդոտ չեն ստեղծում միմյանց համար: Հետևաբար տրամվայի անցնելուց հետո դրանք կարող են միաժամանակ անցնել խաչմերուկը:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. |
46
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Կապույտ ավտոմոբիլը պետք է զիջի ճանապարհը կարմիրին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում է կապույտի աջ կողմից |կանոն 98|:
Կանոն 98 |
47
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Մոտոցիկլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն գլխավոր ճանապարհը ցույց տվող նշանի |նշան 2.1, Նշան 8.13|, կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկին մոտենում գլխավոր ճանապարհով և առաջինը պետք է անցնի խաչմերուկը: Քանի որ մոտոցիկլը խաչմերուկին մոտենում է երկրորդական ճանապարհով |Նշան 2.4, Նշան 8.13| ապա պետք զիջի ճանապարհը:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Նշան 8.13. |
48
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

 • Կարմիր ավտոմոբիլը, քանի որ մուտք է գործում խաչմերուկ կապույտ ավտոմոբիլի աջ կողմից:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը, քանի որ երթևեկում է շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհով:
Մեկնաբանություն
Կապույտ մեքենան գտնվում է շրջանաձև երթևեկության մեջ, հետևաբար ունի առաջնահերթ անցման իրավունք։

Ուշադիր եղեք, որ շրջանաձև երթևեկության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցի անցման առավեությունը սահմանող իրավանորմը ուժի մեջ է մտել մայիսի 5-ից։ Մինչ այդ, այս հարցի ճիշտ պատասխանը եղել է 1-ինը։
49
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

 • Կապույտը, կարմիրը` կանաչի հետ միաժամանակ:
 • Կարմիրը, կապույտը, կանաչը:
 • Կարմիրը` կանաչի հետ միաժամանակ, կապույտը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն գլխավոր ճանապարհը ցույց տվող նշանների |նշան 2.1|, կարմիր և կանաչ ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում գլխավոր ճանապարհով և առաջինը պետք է անցնեն խաչմերուկը |կանոն 96|, ընդ որում դա կարող են անել միաժամանակ, քանի որ միմյանց համար խոչնդոտ չեն ստեղծում: Կապույտ ավտոմոբիլը պարտավոր է զիջել ճանապարհը երկուսին էլ համաձայն Նշան 2.5-ի պահանջի:
Նշան 2.1. | Նշան 2.5. | Կանոն 96 |
50
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Կանաչ ավտոմոբիլի վարորդը`

 • Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
 • Պետք է զիջի ճանապարհը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Ավտոբուսը պետք է զիջի ճանապարհը կանաչ ավտոբմոբիլին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում էավտոբուսի աջ կողմից |կանոն 98|:
Կանոն 98 |
51
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.1-ի կարմիր և կապույտ ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով, հետևաբար ունեն առաջնահերթ երթևեկության իրավունք: Քանի որ կանաչ ավտոմոբիլը խաչմերուկին մոտենում է երկրորդական ճանապարհով |նշան 2.4-ի|, այն պետք է զիջի ճանապարհը կարմիրին և կապույտին|կանոն 96|: Իր հերթին կարմիրը պետք զիջի ճանապարհը կապույտին, քանի որ ձախ է թեքվում, իսկ կապույտը շարժվում է ուղիղ |կանոն 99|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կապույտ, կարմիր, կանաչ:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
52
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը` կապույտի հետ միաժամանակ:
 • Դեղին ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Խաչմերուկը առաջինը կանցնի կանաչ ավտոմոբիլը, քանի որ միայն դրան աջից մոտեցող այլ ՏՄ գոյություն չունի: Կապույտ և կարմիր ավտոմոբիլները կարող են անցնել ճանապարհը միայն կանաչի անցնելուց հետո |կանոն 98|, իսկ դեղինը պետք է զիջի ճանապարհը նաև կապույտ և կարմիր ավտոմոբիլներին, քանի որ դրանք խաչմերուկին մոտենում են իր աջ կողմից |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ, կապույտ և կարմիր, դեղին:
Կանոն 98 |
53
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

 • Կապույտը, կանաչը, կարմիրը:
 • Կարմիրը, կապույտը, կանաչը:
 • Կանաչը, կարմիրը, կապույտը:
Մեկնաբանություն
Կարմիր և կապույտ ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով |նշան 2.1|,իսկ կանաչը՝ ոչ գլխավորով|նշան 2.4|: Հետևաբար կանաչ ավտոմոբիլը պետք է զիջի ճանապարհը կարմիրին և կապույտին|կանոն 96|: Իր հերթին կապույտը պետք զիջի ճանապարհը կարմիրին, քանի որ ձախ է թեքվում, իսկ կարմիրը շարժվում է ուղիղ |կանոն 99|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կարմիր,կապույտ, կանաչ:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 99 |
54
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Կանաչ և կապույտ ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով |նշան 2.1 և նշան 8.13|,իսկ կարմիրը՝ ոչ գլխավորով|նշան 8.13|: Հետևաբար կարմիր ավտոմոբիլը պետք է զիջի ճանապարհը կանաչին և կապույտին|կանոն 96|: Իր հերթին կանաչը պետք զիջի ճանապարհը կապույտին, քանի որ կապույտը խաչմերուկին մոտենում է կանաչի աջ կողմից |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կապույտ, կանաչ, կարմիր:
Նշան 8.13. | Նշան 2.1. | Կանոն 96 | Կանոն 98 |
55
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Երկրորդը` կապույտի հետ միաժամանակ:
 • Երկրորդը` դեղինից հետո:
 • Երրորդը` կանաչից և դեղինից հետո:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Խաչմերուկը առաջինը կանցնի կանաչ ավտոմոբիլը, քանի որ միայն դրան աջից մոտեցող այլ ՏՄ գոյություն չունի: Կապույտ և կարմիր ավտոմոբիլները կարող են անցնել ճանապարհը միայն կանաչի անցնելուց հետո |կանոն 98|, իսկ դեղինը պետք է զիջի ճանապարհը նաև կապույտ և կարմիր ավտոմոբիլներին, քանի որ դրանք խաչմերուկին մոտենում են իր աջ կողմից |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ, կապույտ և կարմիր, դեղին:
Կանոն 98 |
56
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը:
 • Երրորդը
 • Վերջինը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն նշան 2.1 - ի և նշան 8.13-ի՝ կանաչ և կարմիր ավտոմոբիլները խաչմերուկին մոտենում են գլխավոր ճանապարհով, իսկ կապույտը և դեղինը` ոչ գլխավորով|նշան-8.13 նշան-2.5|: Կարմիր ավտոմոբիլը ճանապարհը պետք զիջի միայն կանաչին, քանի որ կանաչը մոտենում է հավասարազոր ճանապարհով՝ իր աջ կողմից|կանոն 97 և կանոն 98|: Կանաչը խաչմերուկը կանցնի առաջինը, քանի որ նրան աջից մոտեցող դեղին ավտոմոբիլը մոտենում է երկրորդական ճանապարհով և պարտավոր է զիջել ճանապարհը |կանոն 96|: Դեղին ավտոմոբիլը պարտավոր է զիջել ճանապարհը կապույտին, քանի որ երկուսն էլ երթևեկում են երկրորդական ճանապարհով և կապույտը խաչմերուկին մոտենում է դեղինի աջ կողմից|կանոն 98|:Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ կանաչ, կարմիր, կապույտ, դեղին:
Նշան 8.13. | Նշան 2.1. | Նշան 2.5. | Կանոն 96 | Կանոն 97 | Կանոն 98 |
57
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված անցման հերթականությունը:

 • Մոտոցիկլը, ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը, մոտոցիկլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, մոտոցիկլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Խաչմերուկը առաջինը կանցնի մոտոցիկլը, քանի որ միայն դրան աջից մոտեցող այլ ՏՄ գոյություն չունի: Ավտոբուսը կարող է անցնել ճանապարհը միայն մոտոցիկլի անցնելուց հետո |կանոն 98|, իսկ բեռնատարը պետք է զիջի ճանապարհը նաև ավտոբուսին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում են իր աջ կողմից |կանոն 98|: Հետևաբար խաչմերուկի անցման հերթականությունն է՝ մոտոցիկլ, ավտոբուս, բեռնատար:
Կանոն 98 |
58
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, տրամվայը:
 • Տրամվայը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Տրամվայը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Տրամվայը խաչմերուկը կանցնի առաջինը, քանի որ անկախ շարժման ուղղությունից տրամվայը ունի առաջնահերթության իրավունք|կանոն 98|: Կանաչ ավտոմոբիլը կանցնի տրամվայից հետո: Ավտոբուսը պետք ճանապարհը զիջի ինչպես տրամվային, այնպես էլ կանաչ ավտոմոբիլին, քանի որ վերջինս խաչմերուկին մոտենում է ավտոբուսի աջ կողմից |կանոն 98|:
Կանոն 98 |
59
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Ավտոբուսի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Ավտոբուսը պետք զիջի ճանապարհը կապույտ ավտոմոբիլին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում է ավտոբուսի աջ կողմից |կանոն 98|:
Կանոն 98 |
60

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Դեղին ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, կանաչ ավտոբուսը:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլը, դեղին ավտոբուսը, կանաչ ավտոբուսը:
 • Դեղին ավտոբուսը, կանաչ ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով |8.13 8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով| երթևեկում է միայն բեռնատարը: Քանի որ ավտոբուսները խաչմերուկին մոտենում են ոչ գլխավոր ճանապարհներով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (բեռնատարին)|կանոն 96|: Դրանից հետո ավտոբուսները պետք է առաջնորդվեն "աջից հարվածի սկզբունքով", համաձայն որի կանաչ ավտոբուսը պետք է զիջի դեղինին |կանոն 98|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. բեռնատարը, դեղին ավտոբուսը, կանաչ ավտոբուսը:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
61

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը և բեռնատար ավտոմոբիլը,ավտոբուսը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում են դեղին ավտոբուսը և թեթև մարդատար մեքենան: Քանի որ բեռնատարը խաչմերուկին մոտենում է ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (դեղին ավտոբուսին և թեթև մարդատարին)|կանոն 96|: Դրանից հետո գլխավոր ճանապարհներով խաչմերուկին մոտեցող մեքենաները պետք է առաջնորդվեն "աջից հարվածի սկզբունքով", համաձայն որի թեթև մարդատարը պետք է զիջի ավտոբուսին |կանոն 98|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. դեղին ավտոբուսը, թեթև մարդատարը, բեռնատարը:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
62

Ի՞նչ հերթականությամբ կանցնեն խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները, եթե լուսացույցերը չեն աշխատում՝

 • Տրոլեյբուսը և մոտոցիկլը, ավտոբուսը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Մոտոցիկլը, ավտոբուսը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, տրոլեյբուսը:
 • Ավտոբուսը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, տրոլեյբուսը և մոտոցիկլը:
Մեկնաբանություն
Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ |չի աշխատում լուսացույցը, տեղադրված չեն առավելության նշաններ 2.1, 2.4 կամ 2.5|: Երևացող 5.7.1 նշանը որևէ փոփոխություն չի մտցնում խաչմերուկի անցման հերթականության մեջ:
Հավասարազոր խաչմերուկներում պետք է առաջնորդվել "զիջում է նա ով աջից հարված ունի" սկզբունքով|կանոն 98|:Աջից հարված չունի մոտոցիկլը, որի անցնելուց հետո աջից հարված չեն ունենա նաև թեթև մարդատարը և դեղին ավտոբուսը, որոնք էլ կանցնեն մոտոցիկլից հետո: Վերջինը կանցնի տրոլեյբուսը:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Նշան 2.5. | Նշան 5.7.1. | Կանոն 98 |
63

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Բեռնատար ավտոմոբիլը, տրամվայը և ավտոբուսը, մոտոցիկլը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Տրամվայը և ավտոբուսը, մոտոցիկլը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը,բեռնատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտենում է միայն բեռնատարը, որը և խաչմերուկը կանցնի առաջինը: Քանի որ ավտոբուսը, տրամվայը, թեթև մարդատարը և մոտոցիկլը խաչմերուկին մոտենում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծերի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (բեռնատարին)|կանոն 96|: Դրանից հետո ոչ գլխավոր ճանապարհներով խաչմերուկին մոտեցող ՏՄ-ներից առաջինը խաչմերուկը կանցնի տրամվայը |կանոն 98|, որից հետո մյուս ՏՄ-ները պետք է առաջնորդվեն "աջից հարվածի սկզբունքով", համաձայն որի թեթև մարդատարը և մոտոցիկլը պետք է զիջեն ավտոբուսին |կանոն 98|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. բեռնատարը, տրամվայը, ավտոբուսը, թեթև մարդատարը և մոտոցիկլը:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
64

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • "Շտապ օգնության" ավտոմոբիլը, տրամվայը, մոտոցիկլը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Մոտոցիկլը, ավտոբուսը, տրամվայը և "Շտապ օգնության" ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Շտապ օգնության մեքենան չունի առավելություն, քանի որ միացված չեն փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան |կանոն 26|: «Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13.նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտենում են մոտոցիկլը և ավտոբուսը, որոնք և խաչմերուկը կանցնեն առաջինը. ընդ որում մոտոցիկլը, հետո՝ ավտոբուսը, համաձայն "աջից հարված ունեցողը զիջում է" սկզբունքի: Քանի որ շտապ օգնության մեքենան, տրամվայը և թեթև մարդատարը խաչմերուկին մոտենում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծերի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (մոտոցիկլին և ավտոբուսին)|կանոն 96|: Դրանից հետո ոչ գլխավոր ճանապարհներով խաչմերուկին մոտեցող ՏՄ-ներից առաջինը խաչմերուկը կանցնի տրամվայը |կանոն 98|, որից հետո մյուս ՏՄ-ները պետք է առաջնորդվեն "աջից հարվածի սկզբունքով", համաձայն որի թեթև մարդատարը պետք է զիջի շտապ օգնության մեքենային |կանոն 98|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. մոտոցիկլը, ավտոբուսը, տրամվայը, շտապօգնության մեքենան, թեթև մարդատարը:
Կանոն 26 | Նշան 8.13. | Նշան 2.4. | Կանոն 96 | Կանոն 98 |
65

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Բեռնատար ավտոմոբիլը և մոտոցիկլը, ավտոբուսը, տրոլեյբուսը:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլը և ավտոբուսը, մոտոցիկլը, տրոլեյբուսը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտենում են մոտոցիկլը և բեռնատարը, որոնք և խաչմերուկը կանցնեն առաջինը: Քանի որ ավտոբուսը և տրոլեյբուսը խաչմերուկին մոտենում են ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծերի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (մոտոցիկլին և բեռնատարին)|կանոն 96|: Դրանից հետո ոչ գլխավոր ճանապարհներով խաչմերուկին մոտեցող ՏՄ-ները պետք է առաջնորդվեն "աջից հարվածի սկզբունքով", համաձայն որի տրոլեյբուսը պետք է զիջի ավտոբուսին |կանոն 98|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. մոտոցիկլը և բեռնատարը, ավտոբուսը, տրոլեյբուսը:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
66

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը,ավտոցիստեռնը:
 • Բեռնատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը,ավտոցիստեռնը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտենում են թեթև մարդատարը և բեռնատարը, որոնք և խաչմերուկը կանցնեն առաջինը, ընդ որում՝ առաջինը կանցնի բեռնատարը, հետո թեթև մարդատարը համաձայն "աջից հարված ունեցողը պետք է զիջի" սկզբունքի: Քանի որ ավտոբուսը և ցիստեռնը խաչմերուկին մոտենում են ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծերի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջեն գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (թեթև մարդատարին և բեռնատարին)|կանոն 96|: Դրանից հետո ոչ գլխավոր ճանապարհներով խաչմերուկին մոտեցող ՏՄ-ները պետք է առաջնորդվեն "աջից հարվածի սկզբունքով", համաձայն որի ցիստեռնը պետք է զիջի ավտոբուսին |կանոն 98|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. բեռնատարը, թեթև մարդատարը, ավտոբուսը, ցիստեռնը:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
67

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը` ավտոբուսից հետո:
 • Երրորդը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտենում են թեթև մարդատարը և ավտոբուսը, որոնք և խաչմերուկը կանցնեն առաջինը, ընդ որում՝ առաջինը կանցնի ավտոբուսը, հետո թեթև մարդատարը համաձայն "աջից հարված ունեցողը պետք է զիջի" սկզբունքի: Քանի որ բեռնատարը խաչմերուկին մոտենում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (թեթև մարդատարին և ավտոբուսին)|կանոն 96|: Դրանից հետո խաչմերուկը կանցնի բեռնատարը: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. ավտոբուսը, թեթև մարդատարը, բեռնատարը:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
68

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
«Զիջեք ճանապարհը» նշանի |2.4| համաձայն կարմիր մեքենան և բեռնատարը պետք է ճանապարհը զիջեն ավտոբուսի վարորդին: Այնուհետև կարմիր մեքենան կզիջի բեռնատարին, քանի որ բեռնատարը գալիս է հանդիպակաց և ուղիղ է գնում, իսկ կարմիրը ձախ շրջադարձ է կատարում |կանոն 99|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. ավտոբուսը, բեռնատարը, թեթև մարդատարը:
Նշան 2.4. | Կանոն 99 | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
69

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:
 • Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտենում են թեթև մարդատարը և բեռնատարը, որոնք և խաչմերուկը կանցնեն առաջինը, ընդ որում՝ առաջինը կանցնի բեռնատարը, հետո թեթև մարդատարը համաձայն "աջից հարված ունեցողը պետք է զիջի" սկզբունքի: Քանի որ ավտոբուսը խաչմերուկին մոտենում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (թեթև մարդատարին և բեռնատարին)|կանոն 96| և վերջինը անցնի խաչմերուկը: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. բեռնատարը, թեթև մարդատարը, ավտոբուսը:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
70

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, տրոլեյբուսը:
 • Տրոլեյբուսը և ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Տրոլեյբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտենում են թեթև մարդատարը և տրոլեյբուսը, որոնք և խաչմերուկը կանցնեն առաջինը, ընդ որում՝ առաջինը կանցնի տրոլեյբուսը, հետո թեթև մարդատարը համաձայն "աջից հարված ունեցողը պետք է զիջի" սկզբունքի: Քանի որ ավտոբուսը խաչմերուկին մոտենում է ոչ գլխավոր ճանապարհով (նշանի վրա բարակ գծի կողմից), ապա պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (թեթև մարդատարին և տրոլեյբուսին)|կանոն 96| և վերջինը անցնի խաչմերուկը: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. տրոլեյբուսը, թեթև մարդատարը, ավտոբուսը:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
71
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Տրամվայի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 92. Լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկելու դեպքում տրամվայի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին (կապույտ մեքենան):
72
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:

 • Տրամվայը և ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
 • Տրամվայը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, տրամվայը և ավտոբուսը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 92. Լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկելու դեպքում տրամվայի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին (կարմիր մեքենայի վարորդին): Ավտոբուսը պետք է զիջի տրամվային, քանի որ ավտոբուսը և տրամվայը գտնվում են միևնույն ճանապարհի վրա, իսկ նման դեպքերում տրամվայը ունի առաջնահերթ անցման իրավունք:
73
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը`

 • Մոտոցիկլի վարորդը:
 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 91. Լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկող վարորդը(կարմիր մեքենայի վարորդը) պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից ընթացող տրանսպորտային միջոցներին (մոտոցիկլին):
74
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը`

 • Պետք է զիջի ճանապարհը:
 • Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
Մեկնաբանություն
Կանոն 91. Լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկող վարորդը(կարմիր մեքենայի վարորդը) պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից ընթացող տրանսպորտային միջոցներին (կանաչ մեքենան):
75
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:

 • Կարմիր:
 • Կանաչ:
 • Ցանկացած:
Մեկնաբանություն
Կանոն 93. Լուսացույցի թույլատրող ազդանշանի դեպքում խաչմերուկ մուտք գործած վարորդը պետք է այն ազատի նախընտրած ուղղությամբ` անկախ ելքի լուսացույցի ազդանշանից, սակայն եթե խաչմերուկում տրանսպորտային միջոցի ընթացքի ուղղությամբ տեղադրված լուսացույցներից առաջ առկա է «Կանգ-գիծ» գծանշումը |կամ 6.16` «Կանգ-գիծ» նշաններ|, նա պետք է ղեկավարվի յուրաքանչյուր լուսացույցի ազդանշաններով:
Գծանշում 1.12. | Նշան 6.16. |
76
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

 • Պարտավոր է:
 • Պարտավոր չէ:
Մեկնաբանություն
Կանոն 92. Լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկելու դեպքում տրամվայի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:
Կանոն 92 |
77
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:

 • Ավտոմոբիլի վարորդը:
 • Տրամվայի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 92. Եթե կարգավորողի կամ լուսացույցի ազդանշանները թույլատրում են տրամվայի և ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա երթևեկություն, ապա, անկախ շարժման ուղղությունից, երթևեկության առավելություն ունի տրամվայի վարորդը:
Կանոն 92 |
78
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

 • Կարմիր ավտոմոբիլը:
 • Կապույտ ավտոմոբիլը:
 • Կանաչ ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Երթևեկելու իրավունք ունեն կանաչ և կարմիր մեքենաները: Առաջինը կանցնի կանաչը, քանի որ լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկող վարորդը(կարմիր մեքենայի վարորդը) պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից ընթացող տրանսպորտային միջոցներին (կանաչ մեքենան)|կանոն 91|:
Կանոն 91 |
79
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը:
 • Երրորդը:
 • Վերջինը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 90. Լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելիս` ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցի վարորդը (կարմիր մեքենայի վարորդը) պետք է ճանապարհը զիջի հանդիպակաց ուղղությունից ուղիղ և դեպի աջ ընթացող տրանսպորտային միջոցներին (կանաչ և դեղին մեքենաներին): Քանի որ հավասարազոր ժանապարհներին տրամվայը ունի առավելություն, ապա կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը ճանապարհը պետք է զիջի նաև համընթաց շարժվող տրամվային:
Կանոն 90 | Կանոն 92 |
80
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 92. Լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկելու դեպքում տրամվայի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին (կապույտ մեքենային):
81

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:

 • Տրամվայը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, տրամվայը, ավտոբուսը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, տրամվայը:
Մեկնաբանություն
Կանոն 92. Լուսացույցի դեղին կամ կարմիր ազդանշանի հետ միաժամանակ միացված լրացուցիչ սեկցիայի սլաքի ուղղությամբ երթևեկելու դեպքում տրամվայի վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին (կարմիր մեքենայի վարորդին): Ավտոբուսը պետք է զիջի տրամվային, քանի որ ավտոբուսը և տրամվայը գտնվում են միևնույն ճանապարհի վրա, իսկ նման դեպքերում տրամվայը ունի առաջնահերթ անցման իրավունք:
82

Տվյալ իրադրությունում ավտոբուսի վարորդն ունի՞ ուղիղ երթևեկելու իրավունք:

 • Այո:
 • Ոչ:
 • Այո, եթե նա երթևեկում է սահմանված երթուղով:
Մեկնաբանություն
«Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |4.1.1| չի ազդում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա, այս դեպքում այդ նշանը թելադրում է ավտոբուսի վարորդին երթևեկել միայն ուղիղ, քանի որ հարցում ուղղակիորեն չի նշվում, որ այդ ավտոբուսը ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է: Համաձայն կանոնների 88-րդ կետի "Արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ կամ երթևեկելի մասերի հատում, եթե առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը": Ակնհայտ է, որ ավտոբուսը չի կարող անցնել խաչմերուկը և ստիպված կլինի կանգ առնել խաչմերուկում՝ դառնալով խոչնդոտ այլ տրանսպորտային միջոցերի համար: Հետևաբար՝ միանշանակ ոչ:
Նշան 4.1.1. | ընդհանուր օգտագործման ՏՄ` | Կանոն 88 |
83

Աջ շրջադարձի դեպքում վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել`

 • Միայն հեծանվորդին:
 • Միայն հետիոտներին:
 • Հետիոտներին և հեծանվորդին:
 • Կարող է շարունակել երթևեկությունն առանց կանգ առնելու:
Մեկնաբանություն
«Հեծանվային արահետ» նշանը |4.4| ցույց է տալիս միայն հեծանիվների երթևեկության համար նախատեսված գոտին: ՃԵԿ 87-րդ կանոնը սահմանում է, որ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելիս խաչմերուկից դուրս գալիս` վարորդը պետք է խոչընդոտ չստեղծի երթևեկելի մասը հատող հետիոտների համար և պետք է ճանապարհը զիջի հեծանվային արահետով երթևեկող հեծանվորդներին: Հետևաբար մեքենայի վարորդը պետք է զիջի և հեծանվորդին և հետիոտներին:
Նշան 4.4. |
84

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալհերթականությամբ:

 • Տրամվայը, ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, մոտոցիկլը:
 • Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, տրամվայը, մոտոցիկլը:
 • Ավտոբուսը, տրամվայը և մոտոցիկլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
"Զիջեք ճանապարհը" նշանից |2.4| պետք է հասկանալ, որ միայն ավտոբուսն է երթևեկում գլխավոր ճանապարհով, հետևաբար առաջինը խաչմերուկը կանցնի ավտոբուսը: Բեռնատարը, մոտոցիկլը և տրամվայը խաչմերուկին մոտենում են ոչ գլխավոր, սակայն հավասարազոր ճանապարհներով: Այս դեպքում այս ՏՄ-ներից տրամվայը անկախ շարժման ուղղությունից ունի առաջնահերթ անցման իրավունք |կանոն 98|: Այնուհետև խաչմերուկը կանցնի մոտոցիկլը, քանի որ բեռնատարը ձախ շրջադարձ է կատարում և պետք է զիջի հանդիպակաց ուղղությունից ուղիղ կամ աջ գնացող ՏՄ-ին` մոտոցիկլին |կանոն 99|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի ավտոբուս, տրամվայ, մոտոցիկլ, բեռնատար:
Նշան 2.4. | Կանոն 98 | Կանոն 99 |
85
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը` կարմիրի հետ միաժամանակ:
 • Երկրորդը` կարմիրի հետ միաժամանակ:
 • Երրորդը` կարմիրի հետ միաժամանակ:
Մեկնաբանություն
Բոլոր ՏՄ-ները պետք է ճանապարհը զիջեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած ՏՄ-ին |կանոն 28|: Կապույտ և կարմիր ավտոմոբիլները պետք է ճանապարհը զիջեն կանաչին, քանի որ այն խաչմերուկին մոտենում է կապույտի և կարմիրի աջ կողմից՝ հավասարազոր ճանապարհով |կանոն 98|:
Կանոն 28 | Կանոն 98 |
86
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

 • Ճանապարհային մեքենայի վարորդը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:
Մեկնաբանություն
Քանի որ դեղին փարոսիկները առավելություն չեն տալիս |կանոն 32|, ապա բեռնատարի վարորդը պետք է զիջի կարմիր մեքենային, քանի որ խաչմերուկին մոտենում է կարմիրի աջ կողմից |կանոն 98|:
Կանոն 32 | Կանոն 98 |
87
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը:
 • Վերջինը:
Մեկնաբանություն
Քանի որ միացված են հրշեջ մեքենայի կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը, հրշեջ մեքենան ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 28 |՝ անկախ այն հանգամանքից որ խաչմերուկին մոտենում է երկրորդական ճանապարհով |նշան 2.4 |: Քանի որ մյուս երկու ՏՄ-ները խաչմերուկին մոտենում են հավասարազոր ճանապարհներով |երկուսն էլ երթևեկում են գլխավոր ճանապարհով - նշան 2.1|, և սև մեքենան երթևեկում է ուղիղ, այն ունի առջնահերթ երթևեկության իրավունք |կանոն 99|:
Նշան 2.1. | Նշան 2.4. | Կանոն 28 | Կանոն 99 |
88
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր  -Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ,  վազանց

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը:
 • Երրորդը:
 • Վերջինը:
Մեկնաբանություն
Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած ՏՄ-ները կարող են անտեսել երթևեկության մի շարք կանոններ, այդ թվում նաև՝ ճանապարհային նշանների պահանջները |կանոն 26|: Բացի այդ դրանք առաջնահերթ երթևեկության առավելություն ունեն այլ ՏՄ-ների նկատմամբ |կանոն 28|:Քանի որ կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկին մոտենում է երկրորդական ճանապարհով|նշան 8.13` բարակ գծի կողմից|, իսկ կարմիրը և կանաչը՝ գլխավոր |նշան 2.1 և նշան 8.13|, այն պետք զիջի գլխավոր ճանապարհով խաչմերուկին մոտեցող ՏՄ-ներին |կանոն 96|:
Կանոն 26 | Կանոն 28 | Կանոն 96 | Նշան 2.1. | Նշան 8.13. |
89

Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է`

 • Միայն լուսացույցի ազդանշաններով:
 • Միայն կարգավորողի ազդանշաններով:
 • Երկու դեպքում էլ
Մեկնաբանություն
Կանոն 89. Այն խաչմերուկը, որտեղ երթևեկության հերթականությունը որոշվում է կարգավորողի կամ լուսացույցի ազդանշաններով, համարվում է կարգավորվող:
90

Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:

 • Իրավունք ունի:
 • Իրավունք չունի:
Մեկնաբանություն
3.22 նշանի սահմանափակումը (արգելվում է վազանցել բեռնատար ՏՄ-ներով) չի տարածվում ավտոբուսների վրա: Տվյալ նկարում վազանց արգելվում է, քանի որ այն պետք է կատարվի խաչմերուկում |Կանոն 77|:
Նշան 3.22. | Կանոն 77 |
91

Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել "Շտապ օգնության" ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:

 • Պարտավոր է:
 • Պարտավոր չէ:
Մեկնաբանություն
Համաձայն խաչմերուկների անցման կանոնների, ձախ թեքվող վարորդը (նկարում շտապ օգնության մեքենան) պետք է զիջի հավասարազոր ճանապարհով ուղիղ գնացող ՏՄ-ին (նկարում ավտոբուսին)|կանոն 99|: Շտապ օգնության մեքենան կունենար առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, եթե միացված լիներ հատուկ ձայնային ազդանշանը |կանոն 28|: "Կտրուկ վերելք" նշանը |1.14| այստեղ շփոթություն ստեղծելու համար է, քանի որ դրա ազդեցությունը խաչմերուկի վրա չի տարածվում: Հիշեք, նախազգուշացնող նշանները տեղադրվում են մինչև վտանգավոր հատվածի սկզիբը՝ բնակավայրերում 50-100մ հեռավորության վրա:
Կանոն 99 | Կանոն 28 | Նշան 1.14. |
92

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

 • Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:
 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը և բեռնատար ավտոմոբիլը,ավտոբուսը:
Մեկնաբանություն
«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Զիջեք ճանապարհը» |2.4| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում են դեղին ավտոբուսը և թեթև մարդատար մեքենան: Քանի որ բեռնատարը խաչմերուկին մոտենում է ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (դեղին ավտոբուսին և թեթև մարդատարին)|կանոն 96|: Դրանից հետո գլխավոր ճանապարհներով խաչմերուկին մոտեցող մեքենաները պետք է առաջնորդվեն "աջից հարվածի սկզբունքով", համաձայն որի թեթև մարդատարը պետք է զիջի ավտոբուսին |կանոն 98|: Հետևաբար անցման հերթականությունը կլինի. դեղին ավտոբուսը, թեթև մարդատարը, բեռնատարը:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |
93
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը։

 • Կապույտ ավտոմոբիլը
 • Կարմիր ավտոմոբիլը
Մեկնաբանություն
Կապույտ մեքենան գտնվում է շրջանաձև երթևեկության մեջ, հետևաբար ունի առաջնահերթ անցման իրավունք։

Ուշադիր եղեք, որ շրջանաձև երթևեկության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցի անցման առավեությունը սահմանող իրավանորմը ուժի մեջ է մտել մայիսի 5-ից։ Մինչ այդ, այս հարցի ճիշտ պատասխանը եղել է 1-ինը։
   <<<       >>>