Հակասություններ

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1
քննական հարցեր

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

 • Ուղիղ և դեպի ձախ` մուտք գործելով բակ:
 • Միայն ուղիղ:
 • Միայն հետադարձ:
 • Ուղիղ և հետադարձ:
Մեկնաբանություն
«Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |4.1.1| թելադրում է երթևեկել միայն ուղիղ: Միևնույն ժամանակ ճանապարհների միացման տեղում տեղադրված է «Հետադարձի տեղ» նշանը |6.3.1| թույլ է տալիս կատարել հետադարձ: Ակնհայտ է հակասություն: Եթե մենք երկու նշանն էլ դիտարկենք որպես հաստատուն տեղադրված նշաններ, ապա սա կհակասի նշանների տեղադրման պահանջներին: Իրականում «Երթևեկությունն ուղիղ» թելադրող նշանը ժամանակավոր նշան է (թեև նկարում դա այնքան էլ ակնհայտ չէ): Ժամանակավոր ճանապարհային նշանները (այս դեպքում «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը) ունեն առավելություն հաստատուն տեղադրված նշանների (այս դեպքում «Հետադարձի տեղ» նշանի) նկատմամբ |կանոն 172|: Վերջինս նշանակում է, որ եթե ժամանակավոր ու հիմնական տեղադրված նշանները հակասում են միմյանց, ուրեմն հաստատուն տեղադրված նշանները («Հետադարձի տեղ» նշանը) պետք է անտեսել:
Նշան 4.1.1. | Նշան 6.3.1. | Կանոն 172 |
2
քննական հարցեր

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

 • Միայն հետադարձ:
 • Ուղիղ և հետադարձ:
 • Միայն ուղիղ:
Մեկնաբանություն
«Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը |4.1.1| թելադրում է երթևեկել միայն ուղիղ: Միևնույն ժամանակ ճանապարհների միացման տեղում տեղադրված է «Հետադարձի տեղ» նշանը |6.3.1| թույլ է տալիս կատարել հետադարձ: Ակնհայտ է հակասություն: Եթե մենք երկու նշանն էլ դիտարկենք որպես հաստատուն տեղադրված նշաններ, ապա սա կհակասի նշանների տեղադրման պահանջներին: Իրականում «Երթևեկությունն ուղիղ» թելադրող նշանը ժամանակավոր նշան է (թեև նկարում դա այնքան էլ ակնհայտ չէ): Ժամանակավոր ճանապարհային նշանները (այս դեպքում «Երթևեկությունն ուղիղ» նշանը) ունեն առավելություն հաստատուն տեղադրված նշանների (այս դեպքում «Հետադարձի տեղ» նշանի) նկատմամբ |կանոն 172|: Վերջինս նշանակում է, որ եթե ժամանակավոր ու հիմնական տեղադրված նշանները հակասում են միմյանց, ուրեմն հաստատուն տեղադրված նշանները («Հետադարձի տեղ» նշանը) պետք է անտեսել:
Նշան 4.1.1. | Նշան 6.3.1. | Կանոն 172 |
3

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Մոտոցիկլին:
 • Պարեկային ավտոմոբիլին:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
Եթե խաչմերուկում տեղադրված է առավելության նշան («գլխավոր ճանապարհ» |2.1|) և լուսացույց, ապա նշանների պահանջը պետք է անտեսել |կանոն 173|: Կապույտ և կարմիր փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած մեքենան խաչմերուկը կանցնի առաջինը |կանոն 28|, հետո դուք ճանապարհը կզիջեք մոտոցիկլին, քանի որ դուք ձախ եք գնում, իսկ մոտոցիկլը գալիս է հանդիպակաց և ուղիղ |կանոն 90|:
Նշան 2.1. | Կանոն 28 | Կանոն 173 | Կանոն 90 |
4

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

 • Ոչ մեկին:
 • Միայն ավտոբուսին:
 • Միայն միացված փարոսիկով բեռնատար ավտոմոբիլին:
 • Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:
Մեկնաբանություն
Եթե խաչմերուկում տեղադրված է առավելության նշան ("Զիջեք ճանապարհը") և լուսացույց, ապա նշանների պահանջը պետք է անտեսել |կանոն 173|: Բեռնատարի համար միացած է կարմիր լույսը, իսկ ձեր և ավտոբուսի համար կանաչ: Ավտոբուսը խաչմերուկը կանցնի առաջինը, քանի որ դուք ձախ եք գնում, իսկ ավտոբուսը գալիս է հանդիպակաց և ուղիղ |կանոն 90|:
Նշան 2.4. | Կանոն 173 | Կանոն 90 |
5

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

 • Պարտավոր եք:
 • Պարտավոր չեք:
Մեկնաբանություն
Եթե խաչմերուկում տեղադրված է առավելության նշան ("Զիջեք ճանապարհը" |2.4|) և "Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն" |8.13|) և լուսացույց, ապա նշանների պահանջը պետք է անտեսել |կանոն 173|: Ձեր և կանաչ մեքենայի համար միացել է լուսացույցի կանաչ լույս: Դուք խաչմերուկը կանցնեք առաջինը, քանի որ դուք աջ եք գնում, իսկ թեթև մարդատարը ձախ է թեքվում |կանոն 90|:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 173 | Կանոն 90 |
6
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն լուսացույցի կանաչ լույսի, խաչմերուկը առաջինը կանցնի կապույտ ավտոմոբիլը, քանի որ այն ուղիղ է երթևեկում, իսկ կարմիրը ձախ շրջադարձ է կատարում | կանոն 90|:
Համաձայն գլխավոր ճանապարհը ցույց տվող նշանների |Նշան 2.1, Նշան 8.13|, առաջինը պետք է անցնի կարմիր ավտոմոբիլը: Ակնհայտ է հակասություն. ըստ լուսացույցի առաջինը կանցնի կապույտը, ըստ նշանների պահանջի՝ կարմիրը: Այս հակասությունըը կարգավորվում է կանոն 173-ի համաձայն: Վերջինիս սահմանում է, որ նման հակասության դեպքում, նշանների պահանջը պետք է անտեսել (մտովի պատկերացրեք, որ դրանք չկան): Հետևաբար, պետք է առաջնորդվել լուսացույցի պահանջներով, համաձայն որի կապույտ ավտոմոբիլը կանցնի առաջինը:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 90 | Կանոն 173 |
7
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - նշաններ

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

 • Առաջինը:
 • Երկրորդը:
Մեկնաբանություն
Համաձայն լուսացույցի կանաչ լույսի, խաչմերուկը առաջինը կանցնի կարմիր ավտոմոբիլը, քանի որ այն աջ է երթևեկում, իսկ կանաչը ձախ շրջադարձ է կատարում | կանոն 90|:
Համաձայն գլխավոր ճանապարհը ցույց տվող նշանների |Նշան 2.1, Նշան 8.13|, առաջինը պետք է անցնի կանաչ ավտոմոբիլը: Ակնհայտ է հակասություն. ըստ լուսացույցի առաջինը կանցնի կարմիրը, ըստ նշանների պահանջի՝ կանաչը: Այս հակասությունըը կարգավորվում է կանոն 173-ի համաձայն: Վերջինիս սահմանում է, որ նման հակասության դեպքում, նշանների պահանջը պետք է անտեսել: Հետևաբար, պետք է առաջնորդվել լուսացույցի պահանջներով, համաձայն որի կարմիր ավտոմոբիլը կանցնի առաջինը:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 90 | Կանոն 173 |
8
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր - խաչմերուկ

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ`

 • Տրամվայը, կարմիր ավտոմոբիլը, կանաչ ավտոմոբիլը:
 • Կարմիր ավտոմոբիլը, տրամվայը` կանաչ ավտոմոբիլի հետ միաժամանակ:
 • Տրամվայը` կանաչ ավտոմոբիլի հետ միաժամանակ, կարմիր ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Եթե հետևենք լուսացույցի ազգանշանների պահանջին, ապա կարմիր ավտոմոբիլը ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, քանի որ տրամվայը և կանաչ ավտոմոբիլը խաչմերուկը անցնում են սեկցիայի կանաչ լույսի տակ |կանոն 92, կանոն 91|: Սակայն պետք է նկատել, որ լուսացույցի տակ տեղադրված է գլխավոր ճանապարհ նշանը |2.1|, որ առաջնահերթ երթևեկության իրավունք է տալիս տրամվային և կանաչ ավտոմոբիլին: Ստացվում է, որ լուսացույցի և նշանների պահանջները հակասում են միմյանց: Նման դեպքերում նշանի ազդեցութունը պետք է անտեսել |կանոն 173|:
Կանոն 91 | Կանոն 92 | Կանոն 173 | Նշան 2.1. |
9

Տվյալ իրավիճակում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներն ունեներթևեկությունը շարունակելու իրավունք:

 • Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը` ուղիղ, պարեկային ավտոմոբիլը`բոլոր ուղղություններով, ավտոբուսը` միայն աջ:
 • Միայն պարեկային ավտոմոբիլը` բոլոր ուղղություններով:
 • Պարեկային ավտոմոբիլը` բոլոր ուղղություններով, ավտոբուսը` միայն աջ:
Մեկնաբանություն
Եթե խաչմերուկում երթևեկությունը կարգավորում է կարգավորողը, ապա նույնիսկ փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած մեքենաները պետք է ենթարկվեն կարգավորողի ազդանշաններին |կանոն 26|: Եթե խաչմերուկում առկա է կարգավորող, լուսացույց և առավելության նշաններ, ապա պետք է առաջնորդվել միայն կարգավորողի ազդանշաններով, անտեսելով լուսացույցի ազդանշանները և նշանների պահանջները |կանոն 20|: Համաձայն կարգավորողի ազդանշանների (կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ |կանոն 16|) խաչմերուկը կանցնեն ավտոբուսը (մոտենում է կարգավորողի դիմացից) և փարոսիկներ միացրած մեքենան (մոտենում է կարգավորողի ձախ կողմից):
Կանոն 26 | Կանոն 20 | Կանոն 16 |
10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:

 • Ավտոբուսը:
 • Մոտոցիկլը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:
Մեկնաբանություն
Եթե խաչմերուկում տեղադրված է առավելության նշան ("Զիջեք ճանապարհը" և "Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն") և լուսացույց, ապա նշանների պահանջը պետք է անտեսել |կանոն 173|: Ավտոբուսի, մոտոցիկլի և կապույտ մեքենայի համար միացել է լուսացույցի կանաչ լույս: Մոտոցիկլը և կապույտ մեքենան խաչմերուկը կանցնեն առաջինը, քանի որ ուղիղ են գնում, իսկ ավտոբուսը գալիս է հանդիպակաց և ձախ շրջադարձ է կատարում |կանոն 90|:
Նշան 2.4. | Նշան 8.13. | Կանոն 173 | Կանոն 90 |
11

Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն`

 • Նշանների պահանջներով:
 • Լուսացույցի ազդանշաններով:
Մեկնաբանություն
Կանոն 173. Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն լուսացույցի ազդանշաններով:
   <<<       >>>