Օրենք՝ վարորդների իրավունքներն ու պարտականությունները

Տեսադասը նայելուց հետո անպայման ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տեսադասից հետո ներկայացված հարցերի միջոցով:


Այս թեմայով քննական հարցերը

1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` A կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`

 • 16 տարին լրացած անձանց:
 • 17 տարին լրացած անձանց:
 • 18 տարին լրացած անձանց:
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` E կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`

 • 17 տարին լրացած անձանց:
 • 18 տարին լրացած անձանց:
 • 19 տարին լրացած անձանց:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման օրվանից ի՞նչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի հաշվառման` Ճանապարհային ոստիկանության մարմիններ:

 • 15 օրվա ընթացքում:
 • 10 օրվա ընթացքում:
 • 20 օրվա ընթացքում:
4

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող տրանսպորտային միջոցը տեխնիկապես սարքին վիճակում պահպանելու համար պատասխանատվություն կրում է`

 • Տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը կամ օգտագործողը:
 • Տրանսպորտային միջոցը վաճառած կազմակերպությունը:
 • Տրանսպորտային միջոցի` վերջին տարեկան տեխնիկական զննությունն իրականացրած կազմակերպությունը:
 • Թվարկած բոլոր անձինք և կազմակերպությունները:
5

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել`

 • Արգելակային համակարգի և ղեկային կառավարման սարքինությունը:
 • Անվադողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության համապատասխանությունը սահմանված նորմերին:
 • Բոլոր թվարկածները:
6

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը`

 • Ոստիկանության ծառայողներին` շտապ բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց բժշկական հաստատություն տեղափոխելու համար:
 • Բուժաշխատողներին, որոնք բուժօգնություն ցույց տալու համար մեկնում են համընթաց ուղղությամբ (վարորդի համաձայնությամբ):
 • Երկու դեպքում էլ:
7

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ճանապարհատրանսպորտային պատահարին մասնակցություն ունենալու դեպքում`

 • Անմիջապես կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:
 • Միացնել վթարային լուսային ազդանշանը:
 • պատահարի մասին հայտնել ոստիկանություն:
 • Կատարել թվարկած բոլոր գործողությունները:
8

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է իր մոտ ունենալ`

 • Տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու վարորդական վկայականը և տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթղթերը:
 • Լիազորագիր` այլ անձին պատկանող տրանսպորտային միջոցը վարելու դեպքում:
 • Թվարկած բոլոր փաստաթղթերը:
9

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումն իրականացվում է`

 • Բնակավայրերից դուրս` ճանապարհներին` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:
 • Փակ հրապարակում կամ ավտոդրոմում:
 • Ցանկացած ճանապարհին (բացառությամբ ավտոմայրուղիների)` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:
10

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «B», «C» և «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`

 • 750 կիլոգրամը:
 • 800 կիլոգրամը:
 • 1000 կիլոգրամը:
11

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել`

 • Առանց ղեկը բռնելու:
 • Առանց սաղավարտի:
 • Երկու դեպքում էլ:
12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «B» և «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`

 • 16 տարին լրացած անձանց:
 • 17 տարին լրացած անձանց:
 • 18 տարին լրացած անձանց:
13

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոց վարել սովորեցնողը`

 • Հավասարեցվում է վարորդին:
 • Չի հավասարեցվում վարորդին:
14

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է`

 • Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում տրանսպորտային միջոցներ վարելու գործնական քննությունները դրական հանձնելու պահից:
 • Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու պահից:
15

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել`

 • 16 տարին լրացած անձանց:
 • 17 տարին լրացած անձանց:
 • 18 տարին լրացած անձանց:
16

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «C» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայական կարող է տրվել`

 • 18 տարին լրացած անձանց:
 • 20 տարին լրացած անձանց:
 • 21 տարին լրացած անձանց:
17

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

 • Մինչև 5 տարի ժամանակով:
 • Մինչև 10 տարի ժամանակով:
 • Մինչև 20 տարի ժամանակով:
 • Անժամկետ:
18

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

 • Մինչև 1 տարի ժամանակով:
 • Մինչև 3 տարի ժամանակով:
 • Մինչև 5 տարի ժականակով:
 • Անժամկետ:
19

Պարտավո՞ր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:

 • Պարտավոր է:
 • Պարտավոր չէ:
 • Պարտավոր չէ, եթե դա դժվարացնում է ավտոմոբիլ ղեկավարելը:
 • Պարտավոր չէ, եթե թույլատրում է վարել սովորեցնողը:
20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում վարորդի թեկնածուն կարող է մասնակցել գործնական քննությանը, եթե լրացել է նրա`

 • 15 տարին:
 • 16 տարին:
 • 17 տարին:
21

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

 • 18 տարին լրացած անձանց:
 • 19 տարին լրացած անձանց:
 • 20 տարին լրացած անձանց:
 • 21 տարին լրացած անձանց:
22

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ B, C, D կարգերի և C1, D1 ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`

 • 950 կիլոգրամը:
 • 850 կիլոգրամը:
 • 750 կիլոգրամը:
23

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի կետ է համարվում՝

 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի երթուղու որոշակի հատվածում ուղևորների նստեցման-իջեցման համար նախատեսված և համապատասխան ճանապարհային նշաններով կահավորված վայր:
 • Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի երթուղու որոշակի հատվածում ուղևորների նստեցման-իջեցման համար նախատեսված վայր:
24

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ՀՀ զինված ուժեր և այլ զորքեր զորակոչված անձանց D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

 • 18 տարին լրացած անձանց:
 • 19 տարին լրացած անձանց:
 • 20 տարին լրացած անձանց:
 • 21 տարին լրացած անձանց:
25

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել այն անձանց, ովքեր ունեն`

 • B կամ C կարգի կամ C1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական և լրացել է նրանց 21 տարին:
 • B կարգի կամ B1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական և լրացել է նրանց 18 տարին:
 • AB կարգերի կամ A1B1 ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական և լրացել է նրանց 18 տարին:
 • B կամ C կարգի կամ C1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական և լրացել է նրանց 20 տարին:
26

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D, DE կարգերի, D1 և D1E ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

 • 19 տարին լրացած անձանց:
 • 20 տարին լրացած անձանց:
 • 21 տարին լրացած անձանց:
 • 22 տարին լրացած անձանց:
   <<<       >>>