«ՈՒՍԱՐ» ՍՊԸ-ՈՒՄ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Հրապարակային պայմանագիր՝ «Ուսար» ՍՊԸ-ի և Օգտատիրոջ միջև անուղղակի կնքվող պայմանագիր, որը կնքվում է Օգտատիրոջ կողմից համաձայն սույն պայմամանագրի կետերի վճարում կատարելու և «Ուսար» ՍՊԸ-ի հաշվեհամարին տվյալ վճարումը մուտքագրվելու պահից։
 • Ծառայություն մատուցող՝ «ՈՒՍԱՐ» ՍՊԸ։
 • Օգտատեր՝ varord.am վեբ կայքում կամ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածներով գրանցված անդամ՝ ով նշված վեբ կայքով կամ հավելվածներով վճարել է Ծառայություն մատուցողի ուսումնական ծրագրերից օգտվելու համար։
 • Ուսումնական ծրագիր՝ Վարորդական իրավունքի որակավորման տեսական քննությանը նախապատրաստվելու ուսումնական ծրագիր` համաձայն հավելված 1-ում ներկայացված բովանդակության։
 • Ուսումական սրահ՝ Սրահ որտեղ տեղադրված են անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերով ապահովված համակարգիչ(ներ), որով Օգտատերը կարողանում է օգտվել Ուսումնական ծրագրից։

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

 • Հրապարակային պայմանագրի համաձայն, Ծառայություն մատուցողը պարտավորվում է Օգտատիրոջը ապահովել հասանելություն Ծառայություն մատուցողի ուսումնական ծրագրին ՝ համաձայն Հրապարակային պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող «Ուսումնական ծրագիրը և դրանից օգտվելու կարգը» և «Դասաժամերի գրանցման/ չեղարկման և իրացման կարգը» հավելվածների պայմանների։
 • Վճարման, «Ուսումնական ծրագիրը և դրանից օգտվելու կարգը» և «Դասաժամերի գրանցման/ չեղարկման և իրացման կարգը» հավելվածների պայմանները ապահովելու համար Ծառայություն մատուցողը կիրառում է varord.am վեբ կայքը կամ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածները։ Ամենատարբեր պատճառներով AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածների ժամանակավորապես չգործելը հիմք չէ սույն պայմանագրի կամ դրան կից հավելվածների պայմանները չկատարելու կամ այլ կերպ մեկնաբանելու համար։ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածների ժամանակավորապես անհասանելի լինելու դեպքում միշտ կարելի է օգտվել varord.am վեբ կայքից։

 

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ և ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՆԵԼԸ

 •  Հրապարակային պայմանագիրը կողմերի համար իրավական ուժ է ստանում Օգտատիրոջ վճարած գումարը «Ուսար» ՍՊԸ-ի  հաշվեհամարին փոխանցվելուց հետո, եթե վճարումը իրականացվել varord.am վեբ կայքի կամ AppStore-ում և Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածների վճարման գործիքակազմով։
 • Մինչ վճարումը, Օգտատերը համակարգում պետք է գրանցի իր անունը, ազգանունը և հեռախոսահամարը։ Եթե վճարողի անձնական տվյալները չեն համընկնում Օգտատիրոջ տվյալների հետ, վճարումն ընդունվում է ի օգուտ այն Օգտատիրոջ, ում մուտքագրումով հասանելի են դարձել varord.am վեբ կայքի կամ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածների վճարման գործիքները։
 • Օգտատերը Հրապարակային պայմանագրի կնքմամբ հաստատում է, որ ինքն ամբողջությամբ ծանոթացել է Հրապարակային պայմանագրի դրույթներին, դրան կից հավելվածներին, և դրանցում ներկայացված պայմաններն իր համար ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի են, ու Հրապարակային պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը բխում է իր իրական շահերից։
 • Սույն պայանագրի դրույթները կոնկրետ օգտատիրոջ մասով կորցնում են ուժը, եթե այդ օգտատիրոջ վճարումից անցել է 4 ամիս, անկախ այն հանգամանքից, թե որքանով է օգտատերը սպառել նախապես պատվիրված դասաժամերը։
 • Սույն պայանագրի դրույթները կոնկրետ օգտատիրոջ մասով կորցնում են ուժը, եթե սույն պայմանագրում նախատեսված հինքերով կողմերից մեկը լուծում է պայմանագիրը։

 

4. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄԸ

 • Դասընթացի համար կարելի է վճարել երկու սկզբունքով․
  • յուրաքանչյուր դասաժամի համար 3500 ՀՀ դրամ
  • փաթեթի համար 39900 ՀՀ դրամ, որը ներառում է 18 դասաժամ։ Փաթեթի արժեքը կարող է փոխվել, զեղչերի ու գնի փոփոխություն ենթադրող ակցիաների ժամանակ։ 
 • Վճարումը կարող է իրականացվել միայն varord.am վեբ կայքի կամ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածների վճարման գործիքակազմով։
 • Օգտատիրոջ կողմից վճարված գումարի ամբողջական կամ մասնակի վերադարձի պահանջ կարող է ներկայացվել․
  • Եթե Օգտատերը չի օգտվել սույն պայմանագրով նախատեսված Ուսումնական ծրագրից (Ծառայությունից օգտվել է համարվում նաև դասաժամի գրանցումը ու այն բաց թողնելը, կամ դասաժամի գրանցումը և չեղարկումը, եթե այն գտնվում է «չեղարկված սպասումով» կամ «բաց թողնված» կարգավիճակում), վճարումից հետո 14 օրվա ընթացքում Ծառայություն մատուցողից կարող է պահանջել վճարված գումարի ամբողջական վերադարձ։
  • Եթե Օգտատերը օգտվել է ծառայությունից և որոշել է ընդհատել այն, կարող է պահանջել գումարի մասնակի վերադարձ։ Վերադարձվող գումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ սկզբունքով․ Վճարված գումար - իրացված ժամեր*3500։ (օրինակ․ եթե Օգտատերը ի սկզբանե վճարել է 39900 ՀՀ դրամ փաթեթի համար, ստացել 15 դասաժամ մասնակցության իրավունք, սակայն 5-րդ իրացված դասաժամից հետո որոշել է դադարեցնել ու գումարի հետվերադարձի պահանջ է ներկայացրել, ապա վերադարձվող գումարի չափը կլինի 39900-17500|5*3500| =22400 ՀՀ դրամ)։ Իրացված դասաժամերին են հավասարեցվում «չեղարկված սպասումով» և «բաց թողնված» կարգավիճակում գտնվող դասաժամերը։
 • Գումարի հետվերադարձը կարող է իրականանցվել միայն այն քարտատիրոջ հաշվին, ում քարտից կատարվել է վճարում ի օգուտ Օգտատիրոջ։ Օգտատերը իրավունք չունի պահանջել վերադարձնել գումարը այլ քարտի կամ հաշվեհամարի կամ կանխիկով կամ ցանկացած այլ տարբերակով։

 

5. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Ծառայություն մատուցողը պարտավոր է.
  • Ապահովել մատուցվող ծառայությունից օգտվելու համար Օգտատիրոջ գրանցած տվյալների գաղտիությունը` համաձայն կայքում ներկայացված «Տվյալների գաղտնիության քաղաքականության»։
  • Օգտատիրոջը ապահովել հասանելիություն ուսումնական ծրագրերին համաձայն «Ուսումնական ծրագիրը և դրանից օգտվելու կարգը» և «Դասաժամերի գրանցման/ չեղարկման և իրացման կարգը» հավելվածի պայմանների։
  • Ապահովել առցանց գործիքակազմ դասաժամերի գրանցման կամ չեղարկման համար։
  • Օգտատիրոջ դիմումի համաձայն վերահաշվարկել և վերադարձնել ծառայության համար վճարված գումարը կամ դրա մի մասը՝ համաձայն սույն հրապարակային պայմանագրի 4-րդ մասի պայմանների։
 • Ծառայությունն մատուցողն իրավունք ունի.
  • Դադարեցնել Օգտատիրոջ դասընթացը, եթե վերջինս խախտում է «Ուսումնական ծրագիրը և դրանից օգտվելու կարգը» հավելվածի պայմանները։ Այս դեպքում Օգտատերը չի կարող պահանջել գումարի հետվերադարձ, քանի որ իր կողմից խախտվել են «Ուսումնական ծրագիրը և դրանից օգտվելու կարգը» հավելվածի պայմանները։
  • Դադարեցնել Օգտատիրոջ դասընթացը և լուծել պայմանագիրը համաձայն «Ծառայության արժեքը և վճարումը» բաժնի դրույթների, եթե Օգտատիրոջ ներկայացրած պահանջները՝ սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցումը դարձնում են անհնար։
  • Չեղարկել Օգտատիրոջ ընթացիկ կամ սպասվող դասաժամը, եթե դրա ապահովումը անհնար է դարձել ինտերնետ հասանելիության կամ էլեկտրական հոսանքի բացակայության պատճառով։ Այս պայմանով դասաժամի չեղարկումը չի կարող նվազեցնել Օգտատիրոջը հասանելի դասաժամերի քանակը։

 

6. ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Օգտատերը պարտավոր է.
  • Պահպանել ոչ միայն սույն պայմանագրի, այլ նաև սույն պայմանագրին կից հավելվածների պայմանները։
  • varord.am վեբ կայքի կամ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածների միջոցով մուտքագրել հավաստի տվյալներ։ Օգտատիրոջ գրանցած տվյալների ու նրա փաստացի անձնագրային տվյալների անհամապատասխանության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է Օգտատերը։
  • պահպանել իր տվյալների գաղտնիությունը։
  • իր օգտահաշվից այլ անձին հասանելության վերաբերյալ կասկած ունենալու դեպքում անմիջապես այդ մասին տեղեկացնել Ծառայություն մատուցողին:
  • ոչ մի պայմանով 3-րդ անձի չփոխանցել Ուսումնական ծրագրերին հասանելություն ապահովող Նույնականացման կոդը։
  • Դասընթացի ժամանակ իրեն տրամադրված գույքն օգտագործել ըստ նշանակության։ Օգտատիրոջ կողմից Ծառայություն մատուցողի գույքը ըստ նշանակության չօգտագործելու դեպքում փչացնելու ողջ պատասխանատվությունը կրում է Օգտատերը։
 • Օգտատերն իրավունք ունի.
  • Հետ պահանջել վճարված գումարը ամբողջությամբ վճարումից հետո 14 օրվա ընթացքում, եթե չի օգտվել ծառայությունից։ Ծառայությունից օգտվել է համարվում նաև դասաժամի գրանցումը ու այն բաց թողնելը, կամ դասաժամի գրանցումը և չեղարկումը, եթե այն գտնվում է «չեղարկել սպասումով» կամ «բաց թողնված» կարգավիճակում։
  • Միակողմանի դադարեցնել դասընթացը և Ծառայություն մատուցողից պահանջել վերահաշվարկել և վերադարձնել գումարի մի մասը՝ համաձայն սույն հրապարակային պայմանագրի 4-րդ մասի պայմանների։

 

7․ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՒՅՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

 • Ծառայություն մատուցողը, առանց մյուս կողմի հետ համաձայնեցնելու կարող է փոփոխություններ կատարել հրապարակային պայմանագրի դրույթներում։ Փոփոխված դրույթները չեն կարող ունենալ իրավական ուժ, եթե Օգտատերը  հրապարակային պայմանագրի դրույթների մասին իր համաձայնությունը հաստատել է մինչև դրանք փոփոխվելը։ Սույն տեքստային ներկայացմանը զուգահեռ, վերջում կարելի է գտնել Հրապարակային պայմանագրի բոլոր տարբերակները PDF ֆորմատով՝ ստորագրված «ՈՒսար» ՍՊԸ-ի տնօրենի կողմից։ 

8. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

 • Հրապարակային պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Հրապարակային պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են` երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ընդունված ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Հրապարակային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա Հրապարակային պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Հրապարակային պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

9. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 • Օգտատիրոջ որոշ գործողություններ կարող են ծանուցվել կարճ հաղորդագրությունների կամ էլ փոստի միջոցով: Եթե գործողությունից անմիջապես հետո Օգտատերը կարող է իմանալ դրա մասին, ապա ծանուցում չի ուղարկվում (oրինակ, վճարումը հաստատվելու կամ չընդունվելու մասին Օգտատերը տեղեկանում է անմիջապես և ծանուցում ուղարկելու անհրաժեշտություն չի ծագում)։ Բոլոր դեպքերում, երբ Օգտատերը չի կարող իմանալ իր կատարած գործողության անմիջական արդյունքը (հետևանքը), Ծառայություն մատոցողը պարտավոր է ուղարկել ծանուցում։ Պետք է հաշվի առնել, որ տեխնիկական առանձնահատկություններից ելնելով՝ Ծառայություն մատուցողը չի կարող երաշխավորել էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ բջջային հեռախոսահամարով ուղարկված հաղորդագրությունների ստացումը Օգտատիրոջ կողմից:

 

 

Հավելված 1

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ և ԴՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 Ուսումնական ծրագիրը բովանդակում է

 • Տեսադասեր ճանապարհային երթևեկության կանոնների, նշանների, գծանշումների, վարորդի իրավունքների ու պարտականությունների, տրանսպորտային միջոցի շահագործումն արգելող անսարքությունների ու երթևեկության անվտագության սկզբունքների մասին։
 • Գիտելիքների ստուգման թեստային հարցեր
 • Թեստային հարցերին կից մեկնաբանություններ
 • Բովանդակության և հարցերի թեմատիկ խմբավորում, արդյունավետության գնահատման գործիքներով
 • Վարորդական իրավունքի որակավորման տեսական քննության թեստերի տիպային օրինակներ
 • Գնահատման գործիքներ Օգտատիրոջ գիտելիքները ստուգելու համար։

Այս բովանդակությունից Տեսադասերը և Թեստային, քննական հարցերի մեկնաբանությունները հասանելի են միայն ուսումնական սրահներում։

Ընդ որում թեմատիկ դասերը իրենց տեսադասերով հասանելի են միայն հստակ հերթականությամբ։ Թեմատիկ յուրաքանչյուր հաջորդ դասը ակտիվանում է միայն նախորդը դիտարկելուց հետո։

Հասանելիությունը ուսումնական ծրագրին 

Վճարում կատարելը բավարար չէ ուսումնական սրահում ծրագրերին հասանելություն ստանալու համար։ Երբ Օգտատերը ուսումնական սրահ է այցելում առաջին անգամ, իր հետ պետք է ունենա վավեր անձնագիր կամ նույնականացման քարտ և հեռախոս՝ հասանելի այն հեռախոսահամարով, որը varord.am վեբ կայքում կամ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածներում գրանցվել է որպես անձնական տվյալ։ Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի բացակայության, ինչպես նաև նախապես գրանցած հեռախոսահամարի անհասանելության դեպքում Օգտատիրոջ հասանելիության ակտիվացումը կդառնա անհնար, որի պատասխանատվությունը կրում է օգտատերը։

Ուսումնական ծրագրին հասանելիություն ստանալու համար համակարգ պետք է մուտքագրվի վերջինիս լուսանկարը, անձնագրի սերիան և համարը, և անձնագրի լուսանկարը (անձնագրի երկրորդ էջը կամ նույնականացման քարտի դիմերեսը)։ Եթե Օգտատիրոջ գրանցած անունը և ազգանունը նույնական չեն անձը հաստատող փաստաթղի հետ, ապա մեր աշխատակիցը կարող է փոխել այդ տվյալները։ 

«Ուսար ՍՊԸ»-ի աշխատակիցի կողմից համակարգում Օգտատիրոջ անձնագրային տվյալները ստուգելուց մուտքագրելուց հետո,  varord.am-ում՝ միայն Օգտատիրոջը հասանելի տիրույթում հայտնվում է Նույնականացման կոդ, որի կիրառումը թույլ է տալիս հասանելիություն ուսումնական ծրագրերին։

 

 

Ուսումնական ծրագրից օգտվելը

Օգտատերը Ուսումնական ծրագրից կարող է օգտվել միայն ի սկզբանե գրանցած դասաժամին և ի սկզբանե գրանցած ուսումնական սրահում։

Ուսումնական ծրագրից կարող են օգտվել միայն տեսողության և/կամ լսողության խնդիրներ չունեցող անձինք։

Ուսումնական ծրագրից հնարավոր է օգտվել միայն ուսումնական սրահում տեղակայված համակարգչից ու դրան կից պերիֆերիկ սարքերից։ Որպես բացառություն, օգտատերը կարող է օգտագործել միայն իր անձնական ականջակալները (միայն լարային միացումով)։

Արգելվում է հեռախոսով կամ ցանկացած այլ սարքով տեսագրությունը, ձայնագրությունը կամ տեսաձայնագրությունը։

Տեսագրելու, ձայնագրելու կամ տեսաձայնագրելու դեպքում դասընթացը կարող է դադարեցվել։ Այս հիմքով դադարեցված դասընթացի մասով Օգտատերը գումարի հետվերադարձ չի կարող պահանջել։

Արգելվում է ծխելը ուսումնական սրահում։

Արգելվում է ուսումական համակարգիչների մոտ ուտելը, խմելը․ սնունդը կամ խմիչքը սեղանին դնելը։

Արգելվում է աղմկելը, ինչը կխանգարի մյուս սովորողներին։

 

 

Հավելված 2

ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ/ ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Դասաժամերի գրանցումը կամ չեղարկումը իրականացվում է varord.am վեբ կայքում կամ AppStore-ում կամ Google Play-ում տեղակայված varord.am հավելվածների գործիքակազմի կիրառմամբ։ Դասաժամի գրանցման կամ չեղարկման այլ տարբերակներ կիրառել հնարավոր չէ։

Օգտատերը կարող է դասաժամ գրանցել կոնկրետ ուսումնական սրահում։ Օգտատերը նախ պետք է ընտրի ուսումնական սրահը (եթե ընտրելու հնարավորություն կա), հետո առաջարկվող դասաժամերից ընտրի իրեն հարմար տարբերակը, եթե դասաժամը հասանելի է (ներկայացված  է կանաչ գույնով)։

Օգտատերը գրանցված դասաժամին կարող է օգտվել Ուսումնական ծրագրից միայն այն ուսումնական սրահում, որը ընտրել դասաժամի գրանցման ժամանակ։

Դասաժամի չեղարկման գործիքները ևս պարզ են ու ինքնին հասկանալի։

Գրանցված դասաժամը հնարավոր է չեղարկել մինչև դրա մեկնարկի ժամը։

Գրանցված դասաժամը հնարավոր է չեղարկել միանգամից կամ «չեղարկել սպասումով»  պայմանով։

Եթե դասաժամի գրանցումից չի անցել 10 րոպե, կամ մինչև դասաժամի սկիզբը դեռևս 36 ժամ կա, ապա դասաժամը չեղարկվում է միանգամից։

Եթե դասաժամի գրանցումից անցել է 10 րոպեից ավել ժամանակ և մինչև դասաժամի սկիզբը մնացել է 36 ժամից պակաս ժամանակ, ապա դասաժամը հնարավոր է չեղարկել «չեղարկել սպասումով» պայմանով։ Սա նշանակում է, որ չեղարկելուց հետո դասաժամը շարունակում մնալ Օգտատիրոջ հաշվին, սակայն մյուս օգտատերերին այն ցույց է տրվում որպես հասանելի (ազատ) դասաժամ։ Եթե ուրիշ օգտատեր գրանցում է այդ դասաժամը, ապա այն դուրս է գալիս Օգտատիրոջ հաշվից։ Հակառակ դեպքում, այն մնում է Օգտատիրոջ հաշվին։ Օգտատերը կարող է վերագրանցել դասաժամը և օգտագործել այն։ Եթե Օգտատերը չի վերագրանցում «չեղարկված սպասումով» կարգավիճակի դասաժամը, ապա դրա կարգավիճակը դառնում է «բաց թողնված»։

Դասաժամի «բաց թողնված» կարգավիճակը նշանակում է, Օգտատերը գրանցված դասաժամին Ուսումնական սրահում տեղադրված համակարգչում չի մուտքագրել Նույնականացման կոդը։ Նախապես գրանցված դասաժամերի իրացման տեսանկյունից, «Բաց թողնված» կարգավիճակով դասաժամը համարժեք է «կայացած» կարգավիճակ (Օգտատերը օգտագործել է դասաժամը) ունեցող դասաժամերին։ Օրինակ՝ Օգտատերը նախապես վճարել է 18 դասաժամի համար, որից 16-ը օգտագործել է , իսկ երկուսը բաց է թողել։ Սա նշանակում է իրացված դասաժամերից 16-ը ունի «կայացած» կարգավիճակ, երկուսը՝ «բաց թողնված», որոնց հանրագումը 18 դասաժամ է։ Հետևաբար օգտատերը սպառել է 18 դասաժամը, որի համար վճարել էր։   

Օգտատերը գրանցված դասաժամից կարող է օգտվել մինչև դրա ավարտը ցանկացած պահի։   

Մեկ դասաժամի տևողությունը 58-60 րոպե է։ Դասաժամի սկիզբը՝ հաշվարկվում է գրանցված ժամից, անկախ այն բանից, թե որ պահին Օգտատերը կակտիվացնի այն։

Օգտատիրոջ ուշացումները իր պատասխանատվությունն են, և բաց թողնված րոպեները կամ դասն ամբողջությամբ վերականգնման կամ լրացման ենթակա չեն։

 

 «ՈՒՍԱՐ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ` 01251991

Վեբ-կայք` www.varord.am


 Հրապարակային պայմանագիր 04․06․2021.pdf