Թեստ 1

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում`

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը նստող (բարձրացող) ու դրանից դուրս եկող (իջնող) անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

2 / 20

Ո՞ր նկարում ճանապարհը բաժանարար գոտի ունի

Միայն աջ

Երկու դեպքում

Միայն ձախ

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Թեթև ավտոմոբիլների դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:

Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի լուսային ցուցիչներ:

Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված հետին պաշտպանիչ հարմարանքը

Երկու դեպքում էլ

5 / 20

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

6 / 20

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Ոչ մեկին:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Մոտոցիկլին և թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

7 / 20

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:

--1--

--2--

--3--

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

Տրամվայը, ավտոմոբիլը և ավտոբուսը միաժամանակ:

Տրամվայը, ավտոբուսը, ավտոմոբիլը:

Ավտոբուսը, տրամվայը, ավտոմոբիլը:

9 / 20

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

10 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե վազանցվող ավտոմոբիլի արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:

11 / 20

Այս իրավիճակում

Պետք է զիջեք ճանապարհը

Կարող եք առաջինն անցնել

12 / 20

Նշված գոտուց ո՞ր ուղղություններով է թույլատրված երթևեկությունը

Միայն ձախ

Ուղիղ և ձախ

Ուղիղ, ձախ և հակառակ

13 / 20

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում է լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա վարորդը պետք է կանգնի`

Մոտակա ռելսից ոչ պակաս, քան 5 մ հեռավորության վրա:

Մոտակա ռելսից ոչ պակաս, քան 7 մ հեռավորության վրա:

Մոտակա ռելսից ոչ պակաս, քան 10 մ հեռավորության վրա:

14 / 20

Կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում։

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է մինչև 8 ուղևոր:

Արգելվում է:

15 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը

Միայն Ա

Միայն Գ

Ցանկացած

16 / 20

Ո՞ւմ եք պարտավոր զիջել ճանապարհը տվյալ իրավիճակում

Միայն ավտոբուսին

Թեթև մարդատարին

Ոչ մեկին

17 / 20

Զիջել ճանապարհը տրամվայի վարորդին

Պարտավոր ենք

Պարտավոր չենք

18 / 20

Նշվածներից, ո՞ր վայրում է թույլատրվում կանգառ կատարել

Միայն Ա

Միայն Բ

Միայն Բ և Գ

Ոչ մի վայրում

19 / 20

Ո՞ր կողմից կարելի է շրջանցել արգելքը

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

20 / 20

Գլխի վնասվածքի դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

Պառկեցնել նրան ոտքերը բարձրացնելով:

Պառկեցնել նրան գլուխն ու իրանը բարձրացնելով ապահովել կիսապառկած դիրք:

Պառկեցնել նրան հորիզոնական դիրքով: