Թեստ 10

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «B», «C» և «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`

750 կիլոգրամը:

800 կիլոգրամը:

1000 կիլոգրամը:

2 / 20

Մանևրում է համարվում

տրանսպորտային միջոցի երթևեկության սկիզբ (կապված հարևան երթևեկության գոտի դուրս գալու հետ), վերադասավորում, երթևեկության ուղղության փոփոխություն, կանգառ (վերադասավորվելով) և հետընթաց կատարելը

տրանսպորտային միջոցի երթևեկության սկիզբ, վերադասավորում, երթևեկության ուղղության փոփոխություն, կանգառ և հետընթաց կատարելը

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Արտածվող գազերում վնասակար նյութերի պարունակությունը գերազանցում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը։

Մոտոցիկլի վրա բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված ոտնատեղերը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

անվահեցի կամ անվասկավառակի վրա առկա են ճաքեր

անվահեցի ամրացման անցքերի ձևի և չափերի տեսանելի խախտումներ են առկա

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը երթևեկում է սահմանված երթուղով:

6 / 20

Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`

Միայն դեպի ձախ:

Միայն ուղիղ:

Միայն դեպի աջ:

Ուղիղ, դեպի աջ և հակառակ ուղղությամբ:

7 / 20

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:

--1--

--2--

--3--

8 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված աջ շրջադարձը

Միայն Ա

Միայն Բ

Երկու հետագծերով

9 / 20

Պարտավոր եք արդյո՞ք միացնել աջ շրջադարձի ցուցիչ այս խաչմերուկում

Այո

Ոչ

Այո, բացառությամբ հետադարձ կատարելիս:

10 / 20

Թեթև մարդատարի վարորդին ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկել այս իրավիճակում

Միայն ուղիղ

Ուղիղ և աջ

Ցանկացած

11 / 20

Խաչմերուկն անցնելիս վարորդը պարտավոր է զիջել ճանապարհը

Միայն տրամվայների վարորդներին

Թեթև մարդատարի և տրամվայ Բ-ի վարորդին

Ոչ ոքի

Բոլորին

12 / 20

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

Կապույտը, կանաչը, կարմիրը:

Կարմիրը, կապույտը, կանաչը:

Կանաչը, կարմիրը, կապույտը:

13 / 20

Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:

Լուսացույցն անսարք է:

Խաչմերուկն անցնելիս վարորդները պետք է ղեկավարվեն ճանապարհային նշանի պահանջներով:

Վարորդները պետք է սպասեն լուսացույցի թույլատրող ազդանշանին:

14 / 20

Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`

Կամրջի, թունելի ստորին եզրերը:

Չլուսավորված թունելների մուտքը:

Ճանապարհային շինությունների ցանկացած տարր, որը վտանգ է ստեղծում երթևեկության համար:

15 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների երթևեկությունը "Բնակելի գոտի" և "Բնակելի գոտու վերջը" նշաններով կահավորված տարածքներում:

20 կմ/ժ:

30 կմ/ժ:

40 կմ/ժ:

16 / 20

Ո՞ր նկարում է պատկերված գլխավոր ճանապարհ

Միայն ձախ

Նեքևի և ձախ

Բոլոր

17 / 20

Կանգառը նշված վայրում

Թույլատրվում է

Արգելվում է

18 / 20

Ի՞նչ արագություն պետք է ընտրի վարորդը թույլատրելի առավելագույնի սահմաններում

Տրանսպորտային միջոցի լիարժեք կառավարումը ապահովող

Ազատ է ընտրելու ցանկացած արագություն, որը չի գերազանցի առավելագույն թույլատրելին

19 / 20

Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:

100 մ-ից ոչ պակաս:

150 մ-ից ոչ պակաս:

300 մ-ից ոչ պակաս:

20 / 20

Ի՞նչ է պետք անել, եթե հնարավոր չէ ապահովել դեպքի վայրի անվտանգությունը:

Բոլորին օգնություն ցուցաբերել, բայց զգույշ լինել:

Օգնություն ցուցաբերել այն տուժածին, որն ավելի մոտ է գտնվում ձեզ:

Չմոտենալ, անմիջապես ահազանգել և չթողնել կողմնակի մարդկանց մոտենալ դեպքի վայր:

Չմոտենալ, խնդրել մեկ ուրիշին օգնություն ցույց տալ: