Թեստ 12

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B» եւ «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

16 տարին լրացած անձանց:

17 տարին լրացած անձանց:

18 տարին լրացած անձանց:

2 / 20

ՙՃանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին՚ ՀՀ օրենքի համաձայն բաժանարար գոտի է համարվում

ճանապարհի հարակից երթևեկելի մասերը բաժանող, կառուցվածքորեն առանձնացված տարր, որը նախատեսված չէ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների երթևեկության կամ կանգառի համար

ճանապարհի հարակից երթևեկելի մասերը բաժանող, կառուցվածքորեն և (կամ) համապատասխան գծանշումով առանձնացված տարր, որը նախատեսված չէ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների երթևեկության կամ կանգառի համար

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:

Նույն սռնու վրա` տեղադրված են ցրտադիմացկուն և ոչ ցրտադիմացկուն դողեր:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

լուսային սարքերի վրա բացակայում են լամպերը կամ ցրիչները

օգտագործվում են տվյալ լուսային սարքի տեսակին չհամապատասխանող ցրիչներ կամ լամպեր

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ տեսանելիությունը պակաս է`

100 մ-ից:

150 մ-ից:

300 մ-ից:

6 / 20

Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:

Նշանից մինչև առաջին շրջադարձի սկիզբը եղած հեռավորությունը:

Առաջին շրջադարձից մինչև երկրորդ շրջադարձի սկիզբը եղած հեռավորությունը:

Վտանգավոր շրջադարձերով ճանապարհի հատվածի երկարությունը:

7 / 20

Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`

Ճանապարհի ձախ կողմում:

Ճանապարհի աջ կողմում:

Ճանապարհի այն կողմում, որտեղ դրանք տեղադրված են:

8 / 20

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Երկրորդը` կապույտի հետ միաժամանակ:

Երկրորդը` դեղինից հետո:

Երրորդը` կանաչից և դեղինից հետո:

9 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը

Բեռնատարի

Թեթև մարդատարի

10 / 20

Մերձակա տարածքից ճանապարհ դուրս գալիս՝ վարորդը պետք է

Ճանապարհը զիջի միայն հետիոտներին

Ճանապարհը զիջի դրանով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին

Զիջի ճանապարհը երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդներին և չստեղծի խոչընդոտ հետիոտների համար

11 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:

Ավտոբուսը:

Մոտոցիկլը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

12 / 20

Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:

Ոչ ոք:

Ավտոբուսի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

Երկու վարորդներն էլ:

13 / 20

Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավելի քան`

50 կմ/ժ արագությամբ:

60 կմ/ժ արագությամբ:

70 կմ/ժ արագությամբ:

14 / 20

Նշաններից ո՞րն է արգելում հետադարձը

Միայն Ա

Միայն Ա և Գ

Ոչ մեկը

15 / 20

Պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը

Միայն տրամվայի վարորդին

Բեռնատարի վարորդին

Երկու վարորդներին

16 / 20

Ո՞ր նկարում է պատկերված գլխավոր ճանապարհ

Վերին ձախ

Վերին աջ

Վերևի նկարներում

Բոլոր

17 / 20

Բեռնատարի վարորդը խախտել է արդյո՞ք կանգառ կատարելու կանոնները

Այո

Ոչ

18 / 20

Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

25 - 50 մ:

50 - 100 մ:

100 - 150 մ:

19 / 20

Ո՞ւմ եք պարտավոր զիջել ճանապարհը տվյալ իրավիճակում

Միայն ավտոբուսին

Թեթև մարդատարին

Ոչ մեկին

20 / 20

Երբ տուժածը ունի վերջույթի բաց կոտրվածք, ապա օգնություն ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է.

Անմիջապես բարձրացնել տուժածի վերջույթը:

Ստերիլ անձեռոցիկով ծածկել վերքը և անշարժացնել վնասված վերջույթը:

Ուղղակի ճնշմամբ դադարեցնել արյունահոսությունը:

Տեղադրել սառը թրջոցներ վերքին: