Թեստ 13

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մոպեդ է համարվում `

Մինչև 50 սմ խորանարդ բանվորական ծավալի շարժիչով և մինչև 50կմ/ժ առավելագույն արագությամբ երկանիվ կամ եռանիվ տրանսպորտային միջոցը:

Մինչև 60 սմ խորանարդ բանվորական ծավալի շարժիչով և մինչև 60կմ/ժ առավելագույն արագությամբ երկանիվ կամ եռանիվ տրանսպորտային միջոցը:

Մինչև 70 սմ խորանարդ բանվորական ծավալի շարժիչով և մինչև 70կմ/ժ առավելագույն արագությամբ երկանիվ կամ եռանիվ տրանսպորտային միջոցը:

2 / 20

Նշվածներից ո՞ր անշարժ օբյեկտը արգելք չի հանդիսանում

Երթևեկելի մասի ծածկույթի վնասվածքը

Կողմնակի առարկան

Անսարք կամ անշարժ ավտոմեքենան

Խցանման պատճառով կանգ առած ավտոմեքնան

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակեողողիչները:

Շարժիչի արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը գերազանցում է ստանդարտով սահմանված մեծությունը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

կեղտոտված են արտաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները

արտադրությունից հանված տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված է այլ մակնիշի տրանսպորտային միջոցի արտաքին լուսային սարքեր:

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Դուք երթևեկում եք երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհով: Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մուտք գործել միջին գոտի:

Միայն վացանզի դեպքում:

Միայն շրջանցման դեպքում:

Միայն ձախ շրջադարձի կամ հետադարձի դեպքում:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

6 / 20

Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:

Մոտոցիկլների երթևեկությունը դեպի աջ արգելվում է:

Մոտոցիկլների երթևեկությունը դեպի աջ թույլատրվում է:

7 / 20

Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:

Միայն a:

Միայն b:

a և b:

8 / 20

Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Առաջինը:

Երկրորդը:

Երրորդը

Վերջինը:

9 / 20

Նշված հետագծերով երթևեկությունը շարունակելու իրավունք ունեն`

Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:

Ավտոբուսի և բեռնատար ավտոմոբիլների վարորդները:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի և ավտոբուսի վարորդները:

Ավտոբուսի վարորդը:

10 / 20

Հետադարձ կատարել նշանից հետո թույլատրվում է

Միայն երկու կողմից 100 մետր տեսանելիության դեպքում

Խոչընդոտ չստեղծելու դեպքում

Ոչ մի դեպքում

11 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է նշված բակ մուտք գործել

Այո

Ոչ

12 / 20

Ճանապարհը պետք է զիջեք

Ավտոբուսի վարորդին

Երկու վարորդներին

Ոչ ոքի

13 / 20

Թվարկվածներից ո՞ր դեպքում կարող է ավտոբուսի վարորդն անցնել երկկողմ երթևեկության եռագոտի ճանապարհի մեջտեղի գոտի, որը օգտագործվում է երկու ուղղությամբ երթևեկության համար:

Վազանցելու կամ շրջանցելու նպատակով:

Ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելու նպատակով:

Վերոնշյալ երկու դեպքում էլ:

Ոչ մի պատասխանը ճիշտ չէ:

14 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակող ավտոբուսում:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:

Թույլատրվում է, եթե գծանցը կահավորված չէ ուղեփակոցով:

Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են ոչ տրանսպորտային վիճակում:

Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են տրանսպորտային վիճակում:

16 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձը վարորդին

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

17 / 20

Խաչմերուկում ո՞ր ճանապարհն է համարվում գլխավոր

Կոշտ ծածկույթով (ասֆալտբետոն, ցեմենտբետոն, քարե նյութեր և այլն) ճանապարհը հողային ծածկույթ ունեցողի նկատմամբ

Եռագոտի ճանապարհը ամեն ուղղությամբ մեկ գոտի ունեցողի նկատմամբ

Ասֆալտբետոնե ճանապարհը սալիկապատ ճանապարհի նկատմամբ

18 / 20

Նշված իրավիճակում թույլատրվում է արդյո՞ք կանգառ կատարել ուղևոր նստեցնելու նպատակով

Այո

Թույլատրվում է միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի վարորդին

Ոչ

19 / 20

Վարորդին արգելվում է

Երկաթուղային գծանցը հատել ավելի քան 30 կմ/ժ արագությամբ

Երկաթուղային գծանցը հատել պակաս 30 կմ/ժ արագությունից

Առանց երկաթգծի ուղեմասի պետի թույլտվության գծանցով երթևեկել դանդաղընթաց մեքենաներով` 8 կմ/ժ ցածր արագությամբ և տափանների հետ կցված տրակտորներով

20 / 20

Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.

Պառկեցնել տուժածին հորիզոնական դիրքով:

Նստեցնել` հենելով վնասված կողմի վրա:

Նստեցնել` հենելով առողջ կողմի վրա: