Թեստ 16

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կանգառ է համարվում`

Մինչև 5 րոպե կամ ուղևորի նստելու, իջնելու և (կամ) տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը:

5 րոպեից ավելի տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը, եթե դա կապված չէ ուղևորների նստեցման, իջեցման կամ տրանսպորտային միջոցի բեռնման, բեռնաթափման հետ:

2 / 20

Պարտավո՞ր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

Պարտավոր չէ, եթե դա դժվարացնում է ավտոմոբիլ ղեկավարելը:

Պարտավոր չէ, եթե թույլատրում է վարել սովորեցնողը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Մոտոցիկլի և կողային կցորդի շրջանակների միացումներում առկա է խաղացք:

Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով հակամառախուղային լապտերներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

հետևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսաանդրադարձնող հարմարանքներ:

առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսաանդրադարձնող հարմարանքներ

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:

Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը:

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը:

Երկու վարորդներն էլ:

6 / 20

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պահանջում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Տվյալ իրադրությունում նշանից 200 մ հեռավորության վրա վարորդն ունի՞ արդյոք հետադարձի իրավունք:

Իրավունք ունի:

Իրավունք չունի:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

Ավտոբուսի վարորդը:

9 / 20

Ձախ բակ մուտք գործելիս ո՞ւմ պետք է զիջել ճանապարհը

Միայն հանդիպակացից մոտեցող վարորդին

Վարորդին և հետիոտներին

Ոչ ոքի

10 / 20

Բեռնատարից առաջ անցնելուց հետո ո՞ր գոտով կարող եք շարունակել երթևեկությունը

Միայն աջ

Երկու համընթաց գոտիներով էլ թույլատրվում է

11 / 20

Այս դեպքում նվազագույնը որքա՞ն հետո կարող է հանդիպել հավասարազոր խաչմերուկը

100 մետր

150 մետր

50մետր

12 / 20

«Շրջանաձև երթևեկություն» նշանով կահավորված շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ մուտք գործելիս տրանսպորտային միջոցի վարորդը

պարտավոր է ճանապարհը զիջել այդ խաչմերուկում երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին

ունի երթևեկության առավելություն արդեն իսկ այդ խաչմերուկում երթևեկողների նկատմամբ:

13 / 20

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս

Կզիջենք ճանապարհը տրամվային

Խաչմերուկն առաջինը կանցնեմ

14 / 20

Տվյալ իրադրությունում ավտոբուսի վարորդն ունի՞ ուղիղ երթևեկելու իրավունք:

Այո:

Ոչ:

Այո, եթե նա երթևեկում է սահմանված երթուղով:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսի վարորդին ուղևորներ նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

16 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

60 կմ/ժ:

70 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

17 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են տրանսպորտային վիճակում:

Արգելվում է:

18 / 20

Նշված վայրերից որտե՞ղ կարելի է կայանում կատարել

Միայն Ա

Միայն Գ

Ա կամ Գ

19 / 20

Վարորդը պարտավոր է իջեցնել արագությունը

«Երեխաների փոխադրում» ճանաչման նշանով կահավորված տրանսպորտային միջոցներ երեխաների նստեցման և իջեցման ժամանակ այդ տրանսպորտային միջոցներին մոտենալիս:

Շլանալու դեպքում

Երթևեկության համար խոչընդոտ կամ վտանգ առաջանալու դեպքում:

Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում, ինչպես նաև կապույտ կամ կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս:

Բոլոր նշված դեպքերում

20 / 20

Ուժեղ արյունահոսության դեպքում պետք է.

Միայն վիրակապով ծածկել վերքը:

Ճնշումով վիրակապել վնասված մասը և ճնշում գործադրել զարկերակի սեղման կետի վրա:

Մոխիր լցնել վերքի մեջ: