Թեստ 17

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում`

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս):

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս), ինչպես նաև թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլը:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին սահմանվում է`

Աջակողմյան երթևեկություն:

Ձախակողմյան երթևեկություն:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բեռնատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

Բժիշկ-վարորդի կողմից վարած ավտոմոբիլի վրա բացակայում է ՙԲժիշկ՚ ճանաչման նշանը

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված վառելիքի բաքի խցանը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ճանապարհային նշանների, գծանշման և բաժանարար գոտու բացակայության դեպքում վարորդները երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհների երթևեկելի մասում գտնվող ճանապարհային կառույցների տարրերը պետք է շրջանցեն`

Աջ կողմից:

Ձախ կողմից:

6 / 20

Այս նշանը կոչվում է`

Արգելքի շրջանցման նախնական ցուցիչ:

Այլ երթևեկելի մաս վերադասավորվելու նախնական ցուցիչ:

Հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալու նախնական ցուցիչ:

7 / 20

Տվյալ դեպքում պարտավո՞ր է վարորդը կանգ առնել կարգավորողի կողմից նշված տեղում:

Պարտավոր չէ, քանի որ նշանն արգելում է կանգառը:

Պարտավոր է:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

9 / 20

Հետադարձը այս խաչմերուկում

Թույլատրված է

Արգելված է

10 / 20

Հետադարձը նշված վայրում

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է, եթե առկա չեն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ

Արգելվում է

11 / 20

Սլաքներով նշվածներից ո՞ր ուղղությամբ կարելի է շարունակել քարշակումը

Միայն Ա

Միայն Բ

Երկու ուղղություններով

12 / 20

Այս իրադրությունում ձախ շրջադարձի ժամանակ պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը

Բոլոր վարորդներին

Միայն թեթև մարդատարի վարորդին

Ավտոբուսի և թեթև մարդատարի վարորդներին

13 / 20

Ինչպե՞ս վարվել այս իրավիճակում

Մուտք գործել խաչմերուկ և զիջելով ճանապարհը թեթև մարդատարի վարորդին անցնել խաչմերուկը:

Սպասել «Կանգ-գծի»՛ առջև, մինչև թեթև մարդատարի վարորդը կանցնի խաչմերուկը

Անցնել առաջինը

14 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը:

Դեպի աջ` առաջին անցումով:

Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:

Դեպի ձախ` առաջին անցումով:

15 / 20

Զբոսաշրջային ավտոբուսի վարորդը երկարատև հանգստի նպատակով իրավունք ունի՞ կանգ առնել նշված վայրում:

Իրավունք ունի:

Իրավունք չունի:

16 / 20

Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:

60 կմ/ժ-ից պակաս:

Ոչ պակաս 60 կմ/ժ, բայց ոչ ավելի քան 70 կմ/ժ:

Ոչ պակաս 60 կմ/ժ բայց ոչ ավելի քան 90 կմ/ժ:

17 / 20

Ինչո՞վ պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:

Ուղեփակոցի դիրքով և լուսացույցի ազդանշաններով:

Ճանապարհային նշանների և գծանշումների պահանջներով:

գծանցի հերթապահի ցուցումներով:

Բոլոր թվարկած պահանջներով:

18 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է կանգառ կատարել նշված վայրում

Ոչ

Այո

19 / 20

Տրանսպորտային միջոցի կողքից` եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից 0,5 մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:

Այո

Ոչ

20 / 20

Ավտովթարի դեպքում առաջին հերթին պետք է.

Տուժածին բերել հարմար դիրքի:

Զննել դեպքի վայրը և ապահովել անվտանգությունը:

Ստուգել տուժածի մոտ ուժեղ արյունահոսությունների առկայությունը:

Տեղափոխել տուժածին մեքենայից: