Թեստ 18

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում`

Առանց շարժիչի հաշմանդամային սայլակներով տեղաշարժվող հաշմանդամները:

Բեռնասայլակ, սահնակ, մանկասայլակ կամ հաշմանդամային սայլակ քաշող (հրող) անձինք:

Թվարկած բոլոր անձինք:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում`

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս):

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս), ինչպես նաև թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Կողային կցորդով մոտոցիկլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Անսարք է քարշակի հենակցման հարմարանքը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

տրանսպորտային միջոցի նույն սռնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր

առջևի մասում դեղին լուսանդրադարձնող հիմնագույնով և կամիր լուսանդրադարձնող եզրագծերով տեղադրված է «Երեխաների փոխադրում» ճանաչման նշանը

Երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

Միայն դեպի ձախ:

Միայն դեպի աջ:

Ուղիղ և դեպի ձախ:

Բոլոր ուղղություններով:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

Անցնի երկաթուղային գծանցն` ապահովելով անվտանգությունը:

Անցնի երկաթուղային գծանցն առանց կանգ առնելու:

Կանգ առնի նշանից առաջ և պահպանելով անվտանգությունն` անցնի բազմագիծ երկաթուղային գծանցը:

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Դեղին ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, կանաչ ավտոբուսը:

Բեռնատար ավտոմոբիլը, դեղին ավտոբուսը, կանաչ ավտոբուսը:

Դեղին ավտոբուսը, կանաչ ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը:

9 / 20

Պարտավոր է՞ թեթև մարդատարի վարորդը զիջել ճանապարհն իր գոտի վերադասավորվող ավտոկռունկի վարորդին

Այո, եթե ավտոկռունկը նարնջագույն փարոսիկներով է կահավորված

Այո

Ոչ

10 / 20

Աջ շրջադարձի դեպքում վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել`

Միայն հեծանվորդին:

Միայն հետիոտներին:

Հետիոտներին և հեծանվորդին:

Կարող է շարունակել երթևեկությունն առանց կանգ առնելու:

11 / 20

Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:

Ճանապարհային նշանի առջև:

Գծանշման մոտ:

Վարորդի հայեցողությամբ անվտանգ տեղում:

12 / 20

Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավելի քան`

60 կմ/ժ արագությամբ:

80 կմ/ժ արագությամբ:

90 կմ/ժ արագությամբ:

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք հետիոտներին շարժվել «Ավտոմայրուղի» նշանով կահավորված ճանապարհով:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է` բնակավայրերից դուրս` տրանսպորտային միջոցների հոսքին հակառակ:

Թույլատրվում է` բնակավայրերից դուրս` տրանսպորտային միջոցների հոսքին համընթաց:

14 / 20

Առաջնահերթ երթևեկության իրավունք ունի

Թեթև մարդատարի վարորդը

Բեռնատարի վարորդը

15 / 20

Ո՞րտեղից են սկսում գործել բնակավայրով երթևեկության կանոնները

Սպիտակ հիմնագույնով բնակավայրի սկիզբ նշաններից հետո միայն

Բնակավայրի անունը պարունակող սպիտակ կամ կապույտ հիմնագույնով նշաններից հետո միայն

Միայն կառուցապատ տարածքն սկսելուց հետո

16 / 20

Ո՞ր վարորդն է պարտավոր չխոչընդոտել հետիոտներին

Թեթև մարդատարի վարորդը

Բեռնատարի վարորդը

Երկու վարորդները

17 / 20

Ո՞ր վարորդն է խախտում երթևեկության կանոնները շրջադարձ կատարելիս

Թեթև մարդատարի

Մոտոցիկլի

Երկու վարորդները

Ոչ ոք

18 / 20

Ո՞վ է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները

Երկու վարորդները

Միայն բեռնատարի վարորդը

Միայն թեթև մարդատարի վարորդը

Ոչ ոք

19 / 20

Բեռնատարով, որի վարորդը ունի B և C կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական պահպանելով բեռնատարներով մարդ փոխադրելու կանոնները թույլատրվում է փոխադրել մինչև

8 ուղևոր

9 ուղևոր

4 ուղևոր

20 / 20

Եթե տուժածի վերքի մեջ օտար մարմին կա, ապա օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

Հեռացնել օտար մարմինը վերքից:

Թողնել վնասված մասն արյունահոսի:

Ապահովել օտար մարմնի անշարժ վիճակը:

Սպիրտով մշակել վերքի տարածքը: