Թեստ 19

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում`

Կոշտ կցիչով քարշակվող ցանկացած մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը:

Շարժիչով չկահավորված տրանսպորտային միջոցը, որը նախատեսված է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցով շարժման մեջ դրվելու և դրա կազմում որպես մեկ ամբողջություն երթևեկելու համար:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հարկադրված կանգառ է համարվում`

Երթևեկության ընդհատումը` կապված լուսացույցի արգելող ազդանշանի անսպասելի միացման հետ:

Երթևեկության ընդհատումը` կապված ճանապարհին գոյացած խցանման հետ:

Տրանսպորտային միջոցի անսարքության, վարորդի (ուղևորի) ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակով և (կամ) բեռի փոխադրմամբ պայմանավորված` վտանգի կամ ճանապարհին ի հայտ եկած այլ խոչընդոտի պատճառով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը: Կանգառի համար օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները չեն տարածվում հարկադրված կանգառի դեպքերի վրա:

Թվարկած բոլոր դեպքերը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:

Տեղադրված են վարորդի նստատեղից նրա տեսադաշտը սահմանափակող իրեր կամ առարկաներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս` արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:

Երկու վարորդն էլ:

Դեղին ավտոմոբիլի վարորդը:

Երկու վարորդն էլ շրջադարձը կատարում են ճիշտ:

6 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում:

Թույլատրվում է բոլոր դեպքերում` վազանցի կանոնները պահպանելով:

Չի թույլատրվում:

Թույլատրվում է, եթե վազանցվող տրանսպորտային միջոցի արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:

7 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս երթևեկելի մասում արված գծանշումը:

Համընթաց ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար առանձնացված գոտիների սահմանները:

Դարձափոխային երթևեկության գոտու սահմանները:

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալհերթականությամբ:

Տրամվայը, ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, մոտոցիկլը:

Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, տրամվայը, մոտոցիկլը:

Ավտոբուսը, տրամվայը և մոտոցիկլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:

9 / 20

Թույլատրված է՞ հետադարձն այս վայրում

Այո

Թույլատրված է, եթե տեսանելիությունը 100 մետր և ավելի է

Ոչ

10 / 20

Միաժամանակ վերադասավորվելիս ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք

Բեռնատարի

Թեթև մարդատարի

11 / 20

Այս ճանապարհային նշանը

Նախազգուշացնում է տրամվայի գծերի հետ հատման մասին

Տրամվայների կանգառի կետին մոտենալու մասին

Պարտադրում է զիջել տրամվայի վարորդին

12 / 20

Այս իրավիճակում վարորդը կարող է՞ կատարել ձախ շրջադարձը

Այո

Այո, եթե չի խոչընդոտի բեռնատարի վարորդին

Ոչ

13 / 20

Աջ շրջադարձ կատարելիս այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը

Պարտավոր եք

Պարտավոր չեք

14 / 20

Ո՞ր դեպքում է վարորդը խախտել կանգառ կատարելու կանոնները

Միայն Ա

Միայն Բ

Ոչ ոք

Երկուսն էլ խախտել են

15 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը և բեռնատար ավտոմոբիլը միաժամանակ:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը և բեռնատար ավտոմոբիլը միաժամանակ,ավտոբուսը:

16 / 20

Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:

Առաջին ճանապարհային նշանի մոտ:

"Կանգ գծի" մոտ:

Երկրորդ ճանապարհային նշանի մոտ:

Կանգառը պարտադիր չէ:

17 / 20

Արգելվում է մինչև 12 տարեկան երեխաներին փոխադրել

Կողավոր թափքով բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում:

Փուրգոն թափքով բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում

18 / 20

Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`

60 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

19 / 20

Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթևեկել`

Թույլատրվում է` միայն աջ եզրային գոտիով:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է` «Նվազագույն արագության սահմանափակում» նշանի բացակայության դեպքում:

20 / 20

Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու անոթազարկը կազմում է.

40-60 զարկ մեկ րոպեում:

60-80 զարկ մեկ րոպեում:

80-100 զարկ մեկ րոպեում: