Թեստ 21

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կայանում է համարվում՝

5 րոպեից ավելի տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը, եթե դա կապված չէ ուղևորների նստեցման, իջեցման կամ տրանսպորտային միջոցի բեռնման, բեռնաթափման հետ:

5 րոպեից ավելի տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը, բացառությամբ ճանապարհային երթևեկության այլ մասնակցի կամ որևէ արգելքի հետ ընդհարումը կանխելու, ուղևորի նuտելու, իջնելու և (կամ) տրանuպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու, ինչպես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

2 / 20

Վերադասավորում է համարվում

տրանսպորտային միջոցի զբաղեցրած երթևեկության գոտուց երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով, դուրս գալը

տրանսպորտային միջոցի գծանշված երթևեկության գոտու սահմաններում զբաղեցրած շարքից, երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով, դուրս գալը

Նշված երկու դեպքերը

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, որով իրականացվում է գործնական վարման ուսուցում, չունի համապատասխան ճանաչման նշան:

Չի աշխատում վառելիքի մակարդակի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Դժվարությամբ է գործի դրվում շարժիչը:

Ավտոբուսում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վրա Ձեզ անհրաժեշտ է կատարել ձախ շրջադարձ: Ո՞ր գոտուց կկատարեք տվյալ մանևրը:

Աջ գոտուց:

Միջին գոտուց:

Աջ կամ միջին գոտուց:

Միջին գոտուց, սակայն, միայն եթե զբաղեցված է աջ գոտին:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:

Անհրաժեշտության դեպքում ճանապարհը զիջի հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցին:

Կանգ առնի և ճանապարհը զիջի հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցին:

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Բեռնատար ավտոմոբիլը, տրամվայը և ավտոբուսը, մոտոցիկլը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Տրամվայը և ավտոբուսը, մոտոցիկլը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը,բեռնատար ավտոմոբիլը:

9 / 20

Կայանումն արգելվում է`

Կամուրջների, էստակադների և ուղեկամուրջների վրա:

Կամուրջների, էստակադների և ուղեկամուրջների տակ:

Թվարկված բոլոր դեպքերում:

10 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

11 / 20

Աջ բակ մուտք գոծելու դեպքում պարտավոր ենք զիջել

Միայն հետիոտներին

Միայն հեծանվորդին

Ոչ մեկին

Հեծանվորդին և հետիոտներին

12 / 20

Նշված գոտուց ո՞ր ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունը

Միայն ուղիղ

Ձախ և ուղիղ

Ձախ, ուղիղ և հետադարձ

13 / 20

Նշանները հայտնում են, որ

200 մետրից ճանապարհը հատվողին զիջելու անհրաժեշտություն է լինելու:

200 մետր հատվածում պետք է զիջենք բոլորին:

14 / 20

Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

15 / 20

Կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղեւորների փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում։

Արգելվում է:

Թույլատրվում է կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ:

Թույլատրվում է:

16 / 20

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:

Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):

Կանգառն արգելված տեղերում` հարկադրված կանգառի դեպքում:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

17 / 20

Զիջել ճանապարհը տրամվայի վարորդին այս իրավիճակում

Պարտավոր չեք

Պարտավոր եք

18 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք կայանումը նշված վայրում

Արգելվում է

Թույլատրվում է

19 / 20

Բեռի փոխադրումն արգելվում է, եթե այն`

սահմանափակում է վարորդի տեսադաշտը.

դժվարացնում է տրանսպորտային միջոցի ղեկավարումը և թուլացնում կայունությունը

ծածկում է արտաքին լուսային սարքերն ու լուսանդրադարձիչները, համարանիշերը կամ ճանաչման նշանները, ինչպես նաև խանգարում ձեռքով տրվող ազդանշանների ընկալմանը

նշված բոլոր դեպքերում:

20 / 20

Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե.

Տուժածն ունի լուրջ վնասվածքներ:

Դեպքի վայրը վտանգավոր է, օրինակ` պայթյունի վտանգ կա:

Մեքենայի վրա ընկած է հոսանքի հաղորդալար: