Թեստ 22

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ՀՀ զինված ուժեր և այլ զորքեր զորակոչված անձանց D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

18 տարին լրացած անձանց:

19 տարին լրացած անձանց:

20 տարին լրացած անձանց:

21 տարին լրացած անձանց:

2 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝

Տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը` կապված ուղևորի պահանջի հետ:

5 րոպեից ավելի ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը, եթե դա կապված չէ ուղևորների նստեցման, իջեցման կամ տրանսպորտային միջոցի բեռնման, բեռնաթափման հետ:

Մինչև 5 րոպե կամ ուղևորի նստելու, իջնելու և (կամ) տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը:

3 / 20

Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները:

Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:

Հովացման համակարգը չի ապահովում շարժիչի աշխատանքի կայուն ջերմային ռեժիմը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել տրամվայի գծերով:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

6 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը`

Ճանապարհի նեղ հատվածի երկարությունը:

Նշանից մինչև ճանապարհի նեղ հատվածն ընկած հեռավորությունը:

Մինչև ճանապարհի նեղ հատվածի շրջանցման տեղն ընկած հեռավորությունը:

7 / 20

Այս ճանապարհային նշաններից որն է արգելում մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, բացառությամբ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի։

-1-

-2-

-3-

-4-

8 / 20

Թույլատրվում է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:

Թույլատրվում է

Արգելվում է:

Թույլատրվում է` ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների բացակայության դեպքում:

Թույլատրվում է միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:

9 / 20

Այն դեպքերում, երբ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղիները հատվում են, իսկ անցման հերթականությունը կանոններով սահմանված չէ, ճանապարհը պետք է զիջի այն վարորդը

Որին տրանսպորտային միջոց է մոտենում աջից

Որին տրանսպորտային միջոց է մոտենում ձախից:

10 / 20

Այս վերելքի ուղղությամբ շարժվելիս հետադարձ թույլատրվում է, եթե

Հնարավոր լինի այն կատարել մեկ գործողությամբ

Ապահովված է 100 մետր տեսանելիությունը երկու կողմից

Արգելված է

11 / 20

Այս նշանները նախազգուշացնում են

Եռագիծ երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին

150-300մ հեռավորությունից կլինի առանց ուղեփակոցի երկաթուղային գծանց

50-100 մետր հետո երկաթուղային գծանց է

12 / 20

Երկրորդ անցում ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքում վարորդն

Ունի առավելություն

Պետք է զիջի մյուս վարորդներին

Պետք է զիջի ավտոբուսի վարորդին

13 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

"Շտապ օգնության" ավտոմոբիլը, տրամվայը, մոտոցիկլը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Մոտոցիկլը, ավտոբուսը, տրամվայը և "Շտապ օգնության" ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

14 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված A տառով գծանշված գոտին:

Միայն ավտոբուսների համար, որոնք շարժվում են սահմանված երթուղով:

Տրոլեյբուսների և տաքսիների համար:

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար:

15 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է կամուրջի վրա կանգառ կատարել ուղևոր նստեցնելու նպատակով

Այո

Ոչ

16 / 20

Եթե բեռի վիճակն ու դասավորությունը հնարավորություն չեն տալիս կատարել դրա փոխադրումը կանոնների պահանջներին համապատասխան, ապա վարորդը պետք է

Բեռը բարեհաջող հասցնի մինչև մոտակա բեռնաթափման վայրը:

Վերացնի խախտումները կամ դադարեցնի հետագա երթևեկությունը

17 / 20

Քարշակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինեն`

Լապտերների հեռահար լույսերը:

Լապտերների մոտակա լույսերը:

Վթարային լուսային ազդանշանը:

18 / 20

Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:

Բնակավայրերում` ոչ պակաս 15 մ վրա, բնակավայրերից դուրս` 30 մ:

Բնակավայրերում` ոչ պակաս 10 մ վրա, բնակավայրերից դուրս` 20 մ:

Բնակավայրերում` ոչ պակաս 5 մ վրա, բնակավայրերից դուրս` 10 մ:

19 / 20

Կանաչ ազդանշանի միանալու դեպքում վարորդը

Պետք է զիջի բեռնատարի վարորդին

Ունի առաջնահերթ երթևեկելու իրավունք

20 / 20

Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

Պառկեցնել տուժածին և վնասվածքին սառը թրջոց տեղադրել:

Որովայնին տաք ջեռակ տեղադրել:

Որովայնին ճնշող վիրակապ տեղադրել:

Տուժածին մեծ քանակով հեղուկ տալ խմելու: