Թեստ 24

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող տրանսպորտային միջոցը տեխնիկապես սարքին վիճակում պահպանելու համար պատասխանատվություն կրում է`

Տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը կամ օգտագործողը:

Տրանսպորտային միջոցը վաճառած կազմակերպությունը:

Տրանսպորտային միջոցի` վերջին տարեկան տեխնիկական զննությունն իրականացրած կազմակերպությունը:

Թվարկած բոլոր անձինք և կազմակերպությունները:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հարկադրված կանգառ է համարվում`

Երթևեկության ընդհատումը` կապված լուսացույցի արգելող ազդանշանի անսպասելի միացման հետ:

Երթևեկության ընդհատումը` կապված ճանապարհին գոյացած խցանման հետ:

Տրանսպորտային միջոցի անսարքության, վարորդի (ուղևորի) ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակով և (կամ) բեռի փոխադրմամբ պայմանավորված` վտանգի կամ ճանապարհին ի հայտ եկած այլ խոչընդոտի պատճառով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը: Կանգառի համար օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները չեն տարածվում հարկադրված կանգառի դեպքերի վրա:

Թվարկած բոլոր դեպքերը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Առջևի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Առկա են ղեկային կառավարման մանրամասերի (դետալների) ու հանգույցների` կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր:

Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

Միայն դեպի ձախ:

Ուղիղ, դեպի ձախ և հետադարձ:

Միայն ուղիղ:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ի՞նչի մասին է զգուշացնում այս ճանապարհային նշանը։

Կանգառն արգելվում է

Արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել։

Արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը,ավտոցիստեռնը:

Բեռնատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը,ավտոցիստեռնը:

9 / 20

Հետադարձը նշված վայրում

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է, եթե չի խոչընդոտում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդներին

Արգելվում է

10 / 20

Նշաններից ո՞րն է 5 տոննա զանգված ունեցող բեռնատարի վարորդին պարտադրում աջ շրջադարձ կատարել խաչմերուկում

Միայն Ա

Միայն Բ

Ա և Բ

Բ և Գ

11 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում

Թույլատրվում է

Արգելվում է

12 / 20

Կանգառի կետերի տարածքից դուրս թույլատրվու՞մ է ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին կանգառ կատարել:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

13 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսի երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:

70 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

100 կմ/ժ:

110 կմ/ժ:

14 / 20

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:

Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):

Երկու դեպքում էլ:

15 / 20

Թույլատրվում է հետադարձն այս վայրում

Թույլատրվում է երկու կողմից 100մ տեսանելիության պայմաններում

Արգելվում է

16 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս վարորդն ո՞ւմ է պարտավոր զիջել

Ավտոբուսի վարորդին

Թեթև մարդատարի վարորդին

Ոչ ոքի

17 / 20

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս վարորդը

Կարող է առաջինն անցնել

Պետք է զիջի տրամվային

Պետք է զիջի երկու վարորդներին

18 / 20

Ո՞ր վարորդն է ճիշտ կատարել կանգառը

Միայն Գ

Բ կամ Գ

Բոլոր վարորդները:

19 / 20

Տրանսպորտային միջոցի կողքից` եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից 0,3 մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:

Այո

Ոչ

20 / 20

Անգիտակից վիճակում գտնվող տուժածին հայտնաբերելուց հետո առաջին հերթին պետք է.

Խմեցնել նրան սառը ջուր:

Բերել նրան կողքի ապահովության դիրքի:

Պահպանել մարմնի նորմալ ջերմաստիճանը:

Բացել շնչուղիները և ստուգել շնչառությունը: