Թեստ 25

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել`

Արգելակային համակարգի և ղեկային կառավարման սարքինությունը:

Անվադողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության համապատասխանությունը սահմանված նորմերին:

Բոլոր թվարկածները:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումն իրականացվում է`

Բնակավայրերից դուրս` ճանապարհներին` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

Փակ հրապարակում կամ ավտոդրոմում:

Ցանկացած ճանապարհին (բացառությամբ ավտոմայրուղիների)` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:

Անսարք է քարշակի քարշակցման հարմարանքը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիների ժապավենի վրա առկա են տեսանելի պատռվածքներ

կահավորված չէ հակամառախուղային լապտերիկներով

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:

Մոտոցիկլների վարորդները:

Ավտոմոբիլի և կողային կցորդով մոտոցիկլի վարորդները:

Միայն ավտոմոբիլի վարորդը:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցների վարորդները:

6 / 20

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ճանապարհային գծանշումը

Տրանսպորտային միջոցների կայանման վայր

Հետիոտնային անցման տեղ

Անվտանգության կղզյակ

Խաչմերուկի հատված, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել։

8 / 20

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Առաջինը:

Երկրորդը` ավտոբուսից հետո:

Երրորդը:

9 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է անցնել կամուրջը, եթե դա չի խոչընդոտում մոտոցիկլի վարորդին

Այո

Ոչ

10 / 20

Ի՞նչ ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունը նշված խաչմերուկում, եթե վարում եք 3 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատար

Միայն ուղղիղ

Միայն ուղիղ և աջ

Ցանկացած

11 / 20

Երկաթուղային գծանցներից ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը բնակավայրերում:

300

150

100

50

25

12 / 20

Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կայանումը բնակելի գոտիներում և բակային տարածքներում:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է` դրա համար նախատեսված տեղերում:

Թույլատրվում է:

13 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:

70 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

110 կմ/ժ:

100 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

14 / 20

Այս խաչմերուկ մուտք գործելիս վարորդը

Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք

Պետք է զիջի բեռնատարին

Երկու վարոդներին պետք է զիջի

15 / 20

Շրջադարձը կատարելիս վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել

Միայն հետիոտներին

Հեծանվորդին

Հեծանվորդին և հետիոտներին

16 / 20

Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում

Այո

Ոչ

17 / 20

Ի՞նչ մանևր է կատարում թեթև մարդատարի վարորդը

Կողանցում

Վազանց

Շրջանցում

18 / 20

Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում`

Հետիոտների տեղաշարժը ճանապարհի երթևեկելի մասով:

Տրանսպորտային միջոցների միջանցիկ երթևեկությունը:

Ուսումնական վարումը:

19 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

20 / 20

Վերջույթներում արյան շրջանառությունը ստուգելու համար վիրակապից ներքև սեղմում և բաց եք թողնում տուժածի վնասված վերջույթի եղունգը: Դուք որոշում եք, որ արյան շրջանառությունը վերջույթում խանգարված է, եթե.

Տուժածը ցավ է զգում:

Տուժածն անհանգստություն է զգում:

Սեղմելիս եղունգը դժվարությամբ է սպիտակում:

Եղունգը դժվարությամբ է կրկին վարդագույն դառնում: