Թեստ 27

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ճանապարհատրանսպորտային պատահարին առընչություն ունենալու դեպքում՝

Անմիջապես կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:

Միացնել վթարային լուսային ազդանշանը:

պատահարի մասին հայտնել ոստիկանություն:

Կատարել թվարկած բոլոր գործողությունները:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

3 / 20

Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված` թամբի վրայի ուղևորի համար լայնակի բռնատեղը:

Դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6մմ:

Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չի աշխատում դռների կառավարման հաղորդակը:

Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:

Ավտոբուսի վարորդը:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, տրոլեյբուսը:

Տրոլեյբուսը և ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Տրոլեյբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:

8 / 20

Վարորդներից որն է պարտավոր կանգ առնել:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը

Ավտոբուսի վարորդը

Երկու վարորդն էլ:

9 / 20

Կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրվում է ոչ ավելի քան`

60 կմ/ժ արագությամբ:

70 կմ/ժ արագությամբ:

80 կմ/ժ արագությամբ:

10 / 20

Առանց ծածկույթի հողային ճանապարհի վրա, անմիջապես խաչմերուկից առաջ, ծածկույթով հատվածի առկայությունն արդյոք այդ ճանապարհը դարձնու՞մ է հատվողին հավասարազոր:

Ոչ:

Այո:

11 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված աջ շրջադարձը

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

12 / 20

Նշաններից որով է կահավորվում արհեստական անհարթությունը

Միայն Ա

Միայն Բ

Բ և Գ

13 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:

Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:

14 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:

70 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

100 կմ/ժ:

110 կմ/ժ:

15 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձ կատարել

Միայն Ա

Միայն Բ

Արգելվում է երկու հետագծերով

16 / 20

Այս իրադրությունում զիջել պարտավոր ենք

Երկու վարորդներին

Միայն հանդիպակացից մոտեցող բեռնատարին

17 / 20

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս

Կարող ենք անցնել առաջինը

Պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատարի վարորդին

18 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք 3,5 տոննայից թեթև բեռնատարի վարորդին ցուցանակում նշված եղանակով կայանում կատարել:

Այո

Ոչ

19 / 20

Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հանդիպակաց երթևեկության գոտով վազանց կատարել յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ գոտի ունեցող ճանապարհներին

Միայն, երբ հանդիպակաց ուղղությամբ գոտին բավարար տարածությամբ ազատ է:

Միայն երբ մեզ վազանց չեն կատարում:

Երկու պայմաններն էլ անհրաժեշտ է, որ ապահովված լինեն:

20 / 20

Առավել վտանգավոր արյունահոսության նշան է, եթե.

Արյունը 10 րոպեի ընթացքում մակարդվում է:

Արյունը շիթով բխում է վերքից:

Արյունը մուգ կարմիր գույնի է:

Արյունը միալար հոսում է վերքից: