Թեստ 28

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է իր մոտ ունենալ`

Տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու վարորդական վկայականը և տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթղթերը:

Լիազորագիր` այլ անձին պատկանող տրանսպորտային միջոցը վարելու դեպքում:

Թվարկած բոլոր փաստաթղթերը:

2 / 20

Թո՞ւյլատրվում է արդյոք երթևեկել երթևեկելի մասի կենտրոնով նշված լայնության պայմաններում

Այո

Այո, երբ հանդիպակաց երթևեկությունը բացակայում է

Ոչ

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված` վարորդի նստատեղի դիրքը կարգավորող մեխանիզմը:

Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

տրանսպորտային միջոցի նույն սռնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր

առջևի մասում դեղին լուսանդրադարձնող հիմնագույնով և կամիր լուսանդրադարձնող եզրագծերով տեղադրված է «Երեխաների փոխադրում» ճանաչման նշանը

Երկու դեպքում էլ

5 / 20

Պարտավո՞ր է արդյոք սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդը նշված իրադրությունում զիջել ճանապարհը:

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

Պարտավոր չէ, քանի որ երթևեկում է ուղիղ:

6 / 20

Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք`

Փոխադրում են վտանգավոր բեռներ:

Ղեկավարվում են հաշմանդամների կողմից:

Ղեկավարվում են խուլ, կամ խուլ ու համար վարորդների կողմից:

Ղեկավարվում են մինչև 2 տարի վարորդական փորձ ունեցող վարորդների կողմից:

7 / 20

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Դեղին ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Երթևեկությունն արգելվում է`

Կարմիր և սպիտակ ավտոմոբիլներին:

Կապույտ, կանաչ և սպիտակ ավտոմոբիլներին:

Սպիտակ, կապույտ և դեղին ավտոմոբիլներին:

9 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը

Միայն Ա

Ա կամ Գ

Բոլոր

10 / 20

Ո՞ր հետագծով կարող եք շարունակել երթևեկությունը

Միայն Ա

Միայն Բ

Նշված երկու հետագծերով

11 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս

Խաչմերուկն առաջինը կանցնեք

Կզիջեք ճանապարհը

12 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պետք է զիջել

Միայն թեթև մարդատարի վարորդին

Միայն հետիոտներին

Թեթև մարդատարի վարորդին և հետիոտներին

13 / 20

Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել`

Միայն դեպի ձախ:

Դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:

Միայն հակառակ ուղղությամբ:

Ուղիղ, ձախ և հակառակ ուղղությամբ:

14 / 20

Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

50 - 100 մ:

150 - 300 մ:

300 - 500 մ:

15 / 20

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`

Կանգ առնեն և շարունակեն երթևեկությունը միայն թույլտվություն ստանալուց հետո:

Իջեցնեն արագությունը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունենան անմիջապես կանգ առնել:

Շարունակեն երթևեկությունը, քանի որ երթևեկում են սահմանված երթուղով:

16 / 20

Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:

Ձախ նկարում:

Մեջտեղի նկարում:

Աջ նկարում:

Մեջտեղի և աջ նկարներում:

17 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձ կատարել

Միայն Ա

Միայն Բ

Ոչ մի

18 / 20

Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում

Այո

Ոչ

19 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանց կատարել նշված իրավիճակում:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե մանևրը կավարտվի տեսանելիության սահմաններում:

Թույլատրվում է:

20 / 20

Մեքենան բախվել է սյանը և էլեկտրական հաղորդալարն ընկած է մեքենայի կողքն անգիտակից վիճակում պառկած տուժածի վրա: Օգնություն ցուցաբերելիս առաջին հերթին պետք է.

Հեռացնել տուժածին հոսանքի աղբյուրից:

Կատարել առաջնային զննում:

Հեռացնել հաղորդալարը տուժածի վրայից որևէ մեկուսիչ առարկայով:

Փնտրել մարմնի վրա հոսանքի մուտքի և ելքի տեղերը (այրվածքները):