Թեստ 31

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կարգավորող է համարվում`

Ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորելու իրավասություն ունեցող և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ կարգավորումն իրականացնող անձը:

Երթևեկության ցանկացած մասնակից (վարորդ, ուղևոր կամ հետիոտն), որն անհրաժեշտությունն առաջանալու դեպքում կատարում է կարգավորող գործողություններ:

Թվարկած բոլոր անձինք:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`

Աշնանը և ձմռանը` տեղական ժամանակով երեկոյան ժամը 20.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 8.00-ը, գարնանը և ամռանը` երեկոյան ժամը 22.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 6.00-ն ընկած ժամանակահատվածը:

մթնշաղի վերջի և աղջամուղջի սկզբի միջև ընկած ժամանակահատվածը:

Արեգակնային լուսավորության բացակայության ժամանակահատվածը։

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գերազանցում է 10 աստիճանը:

Բացակայում են` կառուցվածքով նախատեսված ցեխապաշտպան գոգնոցները և ցայտապաշտպանիչները:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:

Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Երթևեկության առավելություն ունի`

Կապույտ ավտոմոբիլը, քանի որ կարմիրը փոխում է երթևեկության ուղղությունը դեպի ձախ:

Կարմիր ավտոմոբիլը, քանի որ միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում գտնվում է աջ կողմում:

Կապույտ ավտոմոբիլը, քանի որ միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում գտնվում է ձախ կողմում:

6 / 20

Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք`

Ղեկավարվում են հաշմանդամների կողմից:

Փոխադրում են ծանրաքաշ և մեծ եզրաչափերով բեռներ:

Փոխադրում են վտանգավոր բեռներ:

Ղեկավարվում են խուլ, կամ խուլ ու համար վարորդների կողմից:

7 / 20

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:

Ավտոբուս, թեթև մարդատար ավտոմոբիլ, հեծանիվ:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլ, ավտոբուս, հեծանիվ:

Հեծանիվ, ավտոբուս, թեթև մարդատար ավտոմոբիլ:

8 / 20

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

Ձախ կողմից` դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:

Աջ կողմից` միայն դեպի աջ:

Ձախ կողմից` բոլոր ուղղություններով:

Թիկունքից` միայն դեպի աջ:

9 / 20

Մուտք գործել խաչմերուկ նշված գոտուց

Թույլատրվում է միայն հետադարձ կատարելիս

Թույլատրվում է ցանկացած դեպքում

10 / 20

Երթևեկությունը թույլատրվում է

Միայն Բ ուղղությամբ

Միայն Ա կամ Բ ուղղություններով

Ցանկացած ուղղությամբ

11 / 20

Խախտել է արդյո՞ք բեռնատարի վարորդը կայանման կանոնները

Ոչ

Այո, եթե թույլատրելի առավելագույն զանգվածը մեծ է 3,5 տոննայից

Այո

12 / 20

Ո՞ր ճանապարհային նշանները չեն գործում, երբ դրանց պահանջները հակասում է լուսացույցի ազդանշանների նշանակությանը:

Առավելության նշանները

Արգելող նշանները

Թելադրող նշանները

Բոլոր թվարկվածները:

13 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:

Այն տեղը, որտեղ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կանգառը և կայանումը:

Այն տեղը, որտեղ թույլատրվում է կանգառ կատարել` ուղևորներ իջեցնելու կամ տրանսպորտային միջոցը բեռնաթափելու համար:

Այն տեղը, որտեղ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կայանումը:

14 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

Միայն ուղիղ:

Ուղիղ և դեպի աջ:

Ուղիղ, դեպի աջ և դեպի ձախ:

Բոլոր ուղղություններով:

15 / 20

Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա պետք է միացված լինի՝

Լապտերների միայն մոտակա լույսը:

Լապտերների միայն հեռահար լույսը:

Լապտերների հեռահար կամ մոտակա լույսը:

16 / 20

Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով`

Միայն այն դեպքում, երբ պահանջում է կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:

Երթևեկության մասնակիցների ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու համար:

17 / 20

Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները

Միայն Ա

Միայն Բ

Ոչ ոք

18 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է այս իրավիճակում վազանց կատարել

Արգելվում է

Թույլատրվում է, եթե բեռնատարի արագությունը 30 կմ/ժ-ից պակաս է:

Թույլատրվում է

19 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պետք է ճանապարհը զիջեք

Ավտոբուսի և մոտոցիկլի վարորդների

Ավտոբուսի վարորդին

Բոլորին

20 / 20

Որովայնի վնասվածքով տուժածին պետք է.

Պառկեցնել գլուխը բարձր դիրքով:

Պառկեցնել և բարձրացնել ոտքերը:

Պառկեցնել` ոտքերը ծնկային հոդերում ծալած: