Թեստ 35

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`

Աշնանը և ձմռանը` տեղական ժամանակով երեկոյան ժամը 20.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 8.00-ը, գարնանը և ամռանը` երեկոյան ժամը 22.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 6.00-ն ընկած ժամանակահատվածը:

մթնշաղի վերջի և աղջամուղջի սկզբի միջև ընկած ժամանակահատվածը:

Արեգակնային լուսավորության բացակայության ժամանակահատվածը։

2 / 20

Շրջադարձ է համարվում

տրանսպորտային միջոցի` այլ ճանապարհ դուրս գալու նպատակով իրականացվող մանևրը

տրանսպորտային միջոցի` այլ ճանապարհ կամ ճանապարհից մերձակա տարածք դուրս գալու նպատակով իրականացվող մանևրը

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի կցորդի դողերի պաշտպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը պակաս է 1,6 մմ-ից:

Հետևի մասում տեղադրված են նարնջագույն լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

կեղտոտված են արտաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները

կեղտոտված են առջևի և հետին պաշտպանիչ հարմարանքները

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Ավտոմոբիլի վարորդը:

Տրամվայի վարորդը:

6 / 20

Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

8 / 20

Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է`

Կապույտ և կանաչ ավտոմոբիլներին: Արգելվում է կարմիրին, դեղինին և սպիտակին:

Կապույտ, կարմիր և կանաչ ավտոմոբիլներին: Արգելվում է դեղինին և սպիտակին:

9 / 20

Ձախ շրջադարձը թույլատրվում է

Միայն Ա հետագծով

Միայն Բ հետագծով

Ցանկացած հետագծով

10 / 20

Որտե՞ղ է անհրաժեշտ կանգ առնել նշանի պահանջը կատարելիս

Նշանի առջև (Ա)

Խաչմերուկից առաջ (Բ)

Երթևեկելի մասերի հատումից առաջ(Գ

11 / 20

Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հանդիպակաց երթևեկությամբ ճանապարհի սկզբին մոտենալու մասին

Միայն Ա

Միայն Ա և Բ

Բոլորը

12 / 20

Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:

Երկու գոտի:

Երկու կամ երեք գոտի:

Երեք գոտի:

Չորս և ավելի գոտիներ:

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագություն:

Թույլատրվում է` միայն երթևեկության համար տվյալ ուղղությամբ երկու և ավելի գոտի ունեցող ճանապարհներով երթևեկելիս:

Թույլատրվում է, եթե չի գերազանցում 90 կմ/ժ արագությունը։

Արգելվում է:

14 / 20

Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի`

Մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ:

Մանևրն սկսելու հետ միաժամանակ:

Նախօրոք` մինչև մանևրն սկսելը:

15 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում վազանց կատարել

Ցանկացած

Միայն Ա

Միայն Բ

16 / 20

Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է ավտոբուսի վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:

Երեք երկար և մեկ կարճ:

Մեկ երկար և երեք կարճ:

Մեկ երկար և երկու կարճ:

Երկու երկար և երկու կարճ:

17 / 20

Այս իրավիճակում ե՞րբ է թույլատրվում աջ շրջադարձը կատարել

Անմիջապես

Բեռնատարին չխոչընդոտելու դեպքում՝ նրա անցման հետ միաժամանակ

Բեռնատարի անցումից հետո

18 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս

Մանևրը կկատարեմ առանց կանգ առնելու:

Խաչմերուկ մուտք գործելուց հետո կկանգնեմ երկրորդ «Կանգ-գծի» առջև և կսպասեմ կանաչ ազդանշանի միանալուն

19 / 20

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրված կանգառը

Միայն Գ

Միայն Բ և Գ

Բոլոր դեպքերում:

20 / 20

Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է.

Օգնել մեքենայում գտնվող անձանց շտապ դուրս գալ մեքենայից:

Մեքենայում գտնվող անձանց խնդրել մնալ մեքենայի մեջ մինչև էլեկտրական հոսանքը չանջատեն: