Թեստ 36

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ավտոբուս է համարվում`

Ուղևորների համար նախատեսված 8-ից ավելի նստատեղ ունեցող, իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար նախատեսված ավտոմոբիլը:

Ուղևորների համար նախատեսված 8 և ավելի նստատեղ ունեցող, իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար նախատեսված ավտոմոբիլը:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում`

Լրակազմված և լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

Վարորդով, ուղևորներով և բեռով բեռնված, լրակազմված ու լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:

Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:

Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Նշեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, լծասայլը:

Ավտոբուսը և լծասայլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:

6 / 20

Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

Սպիտակ ավտոմոբիլը` դեղինի հետ միաժամանակ:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:

Միայն կարմիր ավտոմոբիլը:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցները:

Կարմիր և կանաչ ավտոմոբիլները:

9 / 20

Կայանատեղիից միաժամանակ շարժումը սկսելու դեպքում պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը առջևում գտնվող վարորդին։

Այո

Ոչ

10 / 20

Ի՞նչի համար են ծառայում երթևեկելի մասի վրայի սլաքները:

Նախազգուշացնում են վարորդին ճանապարհի վտանգավոր հատվածին մոտենալու մասին:

Նախազգուշացնում է երթևեկության գոտու վերջին մոտենալու մասին:

Ցույց են տալիս ճանապարհի վտանգավոր շրջադարձի ուղղությունը:

11 / 20

Քարշակման ժամանակ, վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է`

Քարշակվող տրանսպորտային միջոցի հետևի մասում:

Քարշակվող տրանսպորտային միջոցի առջևի մասում:

Վարորդի հայեցողությամբ` տրանսպորտային միջոցներից մեկի վրա` տեսանելի տեղում:

12 / 20

Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`

Մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ:

Մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո:

Մանևրը կատարելու ժամանակ:

13 / 20

Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:

Իրավունք ունի:

Իրավունք չունի:

14 / 20

Թո՞ւյլատրվում է մոտենալ աշխատանքի վայրին այս նշանների ազդման գոտում

Թույլատրվում է միայն աշխատանքային օրերին

Թույլատրվում է միայն ոչ աշխատանքային օրերին

Թույլատրվում է բոլոր օրերին

Արգելվում է

15 / 20

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը

Միայն Ա տրամվայի վարորդին

Միայն Բ տրամվայի վարորդին

Երկու վարորդներին

Ոչ ոքի

16 / 20

Պարտավոր ենք արդյո՞ք այս իրավիճակում զիջել բեռնատարի վարորդին

Այո

Ոչ

17 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է կանգառը ավտոմոբիլի տեղակայման նման ձևով

Այո

Միայն թեթև մարդատարներին

Ոչ

18 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս ճանապարհային նշանը

500 մետր հետո տապալված ծառ կա

500 մետր հետո հանգստի վայր է:

500 մետր հատվածում հանգստի վայր է:

19 / 20

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

Ուղիղ և դեպի ձախ` մուտք գործելով բակ:

Միայն ուղիղ:

Միայն հետադարձ:

Ուղիղ և հետադարձ:

20 / 20

Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.

Լվանալ վերքը օճառով և մաքուր ջրով, այնուհետև վիրակապել:

Մշակել վերքը սպիրտային հիմքով նյութերով (յոդ, օղի, օծանելիք և այլն):