Թեստ 37

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում`

Ուղևորների համար նախատեսված 8-ից ոչ ավելի նստատեղ ունեցող, իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար նախատեսված ավտոմոբիլը:

Ուղևորների (բացառությամբ մինչև 12 տարեկան երեխաների) համար նախատեսված 4-ից ոչ ավելի նստատեղ ունեցող, իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար նախատեսված ավտոմոբիլը:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է`

Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում տրանսպորտային միջոցներ վարելու գործնական քննությունները դրական հանձնելու պահից:

Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու պահից:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Նույն սռնու վրա տեղադրված են տարբեր կառուցվածքների դողեր:

Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

տրանսպորտային միջոցի նույն սռնու վրա տեղադրված են պահպանաշերտի տարբեր նախշանկարներով դողեր

առջևի մասում դեղին լուսանդրադարձնող հիմնագույնով և կամիր լուսանդրադարձնող եզրագծերով տեղադրված է «Երեխաների փոխադրում» ճանաչման նշանը

Երկու դեպքում էլ

5 / 20

Հանդիպակաց երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրէջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել`

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցին:

Վերև բարձրացող տրանսպորտային միջոցին:

Ներքև իջնող տրանսպորտային միջոցին:

6 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:

Թույլատրվում է, եթե այդ գոտին գտնվում է երթևեկելի մասի աջ եզրի մոտ և մնացած երթևեկելի մասից բաժանված չէ գծանշման հոծ գծով:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

7 / 20

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Դեղին ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

8 / 20

Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև չպետք է գերազանցի`

2 մ:

3 մ:

4 մ:

5 մ:

6 մ:

9 / 20

Նշաններից ո՞րի ազդեցությունն է տարածվում միայն այն գոտում, որի վրա կախված է

Միայն Ա

Միայն Բ

Ա և Բ

10 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը

Միայն ավտոբուսի վարորդին

Երկու վարորդներին

Ոչ ոքի

11 / 20

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

Ուղիղ:

Դեպի աջ` առաջին անցումով:

Դեպի աջ` երկրորդ անցումով:

Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:

12 / 20

Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:

1-ին գիծը:

2-րդ գիծը:

3-րդ գիծը:

2-րդ և 3 -րդ գծերը:

3-րդ և 4 -րդ գծերը:

13 / 20

Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան` կանգառ կատարելուց առաջ:

Եթե նրա հետևից երթևեկում է այլ տրանսպորտային միջոց:

Միայն բնակավայրերում:

Բոլոր դեպքերում:

14 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք բեռնատարից առաջ անցնելուց հետո շարունակել երթևեկությունը այս գոտով:

Այո

Ոչ

15 / 20

Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

Կարելի է, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը:

Կարելի է, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը` օրվա լուսավոր ժամերին:

Կարելի է բոլոր դեպքերում:

16 / 20

Ո՞ր հետագծով իրավունք ունի վարորդը կատարել ձախ շրջադարձն այս իրավիճակում

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

17 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք կցորդ քարշակող թեթև մարդատարի երթևեկությունն այս խաչմերուկում ուղիղ ուղղությամբ

Այո

Թույլատրվում է միայն այդ հատվածի բնակիչներին

Ոչ

18 / 20

Ձախ շրջադարձն այս իրադրությունում կատարելիս պետք է

Մուտք գործի խաչմերուկ և սպասի կարգավորողի ձախ շրջադարձ թույլատրող ազդանշանին

Կանգ առնի «Կանգ-գիծ» գծանշման առջև և սպասի կարգավորողի ձախ շրջադարձ թույլատրող ազդանշանին

Դուրս գա խաչմերուկ և հանդիպակացից մոտեցող վարորդին ճանապարհը զիջելուց հետո անցնի խաչմերուկը:

19 / 20

Վարորդը միացնել շրջադարձի լուսային ցուցիչն այս իրավիճակում

Պարտավոր է

Պարտավոր է, եթե հետևից մոտեցող վարորդ կա

Պարտավոր չէ

20 / 20

Վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.

Լվանալ վերքը օճառով և մաքուր ջրով:

Մշակել վերքը սպիրտային հիմքով նյութերով (յոդ, օղի, օծանելիք և այլն):

Դադարեցնել արյունահոսությունը և վիրակապել վերքը: