Թեստ 38

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում`

Շարժիչ ունեցող հաշմանդամային սայլակով` հետիոտնի արագությամբ տեղաշարժվող հաշմանդամները:

Հեծանիվ, մոպեդ կամ մոտոցիկլ տանող անձինք:

Բոլոր թվարկած անձինք:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում`

Լրակազմված և լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

Վարորդով, ուղևորներով և բեռով բեռնված, լրակազմված ու լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:

Հովացման համակարգը չի ապահովում շարժիչի աշխատանքի կայուն ջերմային ռեժիմը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:

Մոտոցիկլի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:

Թույլատրվում է վազանց կատարելիս:

Թույլատրվում է ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելիս:

Թույլատրվում է բոլոր դեպքերում:

6 / 20

Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում`

Արգելվում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով վազանցի կատարումը, բացառությամբ դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոցների, լծասայլերի, առանց կողային կցորդի երկանիվ մոտոցիկլների, մոպեդների և հեծանիվների:

Թույլատրվում է 3.5 տ ոչ ավելի առավելագույն թույլատրելի զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցի կատարումը:

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Հեծանվորդը:

Ավտոմոբիլի վարորդը:

8 / 20

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

Դեպի աջ` առաջին անցումով:

Ուղիղ և դեպի աջ` առաջին անցումով:

9 / 20

Խաչմերուկում թույլատրվում է արդյո՞ք հետընթաց կատարումով հետադարձ կատարել

Այո

Այո, եթե խոչընդոտ չի ստեղծի խաչմերուկով երթևեկողներին

Ոչ

10 / 20

Կայանել նշված վայրում

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է միայն լուսավոր ժամերին

Արգելված է

11 / 20

Նշվածներից ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրված երթևեկությունը

Միայն Բ

Միայն Ա և Բ

Միայն Բ և Գ

Բոլոր

12 / 20

Որտե՞ղ է գծվում կանգառն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:

Երթևեկելի մասի վրա:

Երթևեկելի մասի եզրի մոտ:

Երթևեկելի մասի եզրի մոտ կամ եզրաքարի վերին մակերեսին:

Միայն եզրաքարի վերին մակերեսին:

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում`

Թույլատրվում է քարշակող և քարշակվող ավտոմոբիլների թափքում:

Թույլատրվում է միայն քարշակվող ավտոմոբիլի թափքում:

Թույլատրվում է միայն քարշակող ավտոմոբիլի թափքում:

Երկու ավտոմոբիլների թափքում էլ արգելվում է:

14 / 20

Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:

Երեք երկար և մեկ կարճ:

Մեկ երկար և երեք կարճ:

Մեկ երկար և երկու կարճ:

15 / 20

Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը` բնակելի գոտում երթևեկությունը սկսելուց առաջ:

Պարտավոր չէ:

Պարտավոր է:

Պարտավոր է, այլ տրանսպորտային միջոցների առկայության դեպքում:

16 / 20

Ո՞վ առաջինը կանցնի խաչմերուկը

Բեռնատարի վարորդը

Տրոլեյբուսի վարորդը

Կանոններն այս դեպքը չեն կանոնակարգում: Վարորդները կանցնեն փոխադարձ հարգանք ցուցաբերելով:

17 / 20

Ո՞ր դեպքում կարող եք խաչմերուկն անցնել առանց ճանապարհն երթևեկության այլ մասնակցին զիջելու

Ուղիղ անցնելու դեպքում

Աջ շրջադարձ կատարելիս

Ձախ շրջադարձ կատարելիս

18 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է այս իրավիճակում շարունակել երթևեկությունը զբաղեցրած գոտով:

Այո

Ոչ

19 / 20

Վարորդի դեպի վեր պարզած ձեռքով տեղեկացնում է

Ձախ շրջադարձ կատարելու մասին

Ուղիղ երթևեկելու մասին

Ընթացքը դանդաղեցնելու մասին

20 / 20

Վթարի դեպքում շտապօգնության կանչի համար ի՞նչ տեղեկատվություն պետք է տրամադրվի օպերատորին.

Նշել վթարի վայրին ամենամոտ գտնվող կողմնորոշիչը: Հաղորդել տուժածների թիվը, նշել նրանց սեռը և տարիքը.

Նշել վթարի վայրին ամենամոտ գտնվող փողոցը և տան համարը: Տեղեկացնել, թե ով է տուժել վթարի հետևանքով (հետիոտն, մեքենայի վարորդ կամ ուղևոր) և նկարագրել ստացված վնասվածքները:

Նշել վթարի վայրը (փողոցը, տան համարը և դեպքի վայրին ամենամոտ կողմնորոշիչները): Տեղեկացնել տուժածների թիվը, նրանց սեռը, մոտավոր տարիքը, գիտակցության, շնչառության, արյան շրջանառության, ինչպես նաև ուժեղ արյունահոսության, կոտրվածքների և այլ վնասվածքների առկայության մասին: Սպասել մինչև օպերատորը նշի, որ կանչն ընդունված է: