Թեստ 39

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է`

Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում տրանսպորտային միջոցներ վարելու գործնական քննությունները դրական հանձնելու պահից:

Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու պահից:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում`

Շարժիչ ունեցող հաշմանդամային սայլակով` հետիոտնի արագությամբ տեղաշարժվող հաշմանդամները:

Հեծանիվ, մոպեդ կամ մոտոցիկլ տանող անձինք:

Բոլոր թվարկած անձինք:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Ղեկային կառավարման պարուրակային միացումները ձգված կամ սահմանված ձևով սևեռված չեն:

Ավտոբուսում բացակայում են կրակմարիչները:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չեն աշխատում կառուցվածքով նախատեսված ապակեողողիչները:

Շարժիչի արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը գերազանցում է ստանդարտով սահմանված մեծությունը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:

Թույլատրվում է վազանց կատարելիս:

Թույլատրվում է ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելիս:

Թույլատրվում է բոլոր դեպքերում:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Դեղին ավտոմոբիլը:

8 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է վարորդին այս իրավիճակում աջ շրջադարձ կատարել

Այո

Ոչ

9 / 20

Խախտել է արդյո՞ք կայանման կանոնները բեռնատարի վարորդը

Այո

Այո, եթե թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցում է 3,5 տոննան

Ոչ

10 / 20

Այս նշանը

Ցույց է տալիս շարժման ուղղությունները խաչմերուկում

Արգելում է երթևեկությունը խաչմերուկով

11 / 20

Հետիոտներին չխոչընդոտել վարորդը պարտավոր է

Միայն ձախ շրջադարձ կատարելիս

Միայն աջ շրջադարձ կատարելիս

Երկու դեպքերում նմանապես

12 / 20

Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`

Միայն դեպի ձախ:

Ուղիղ և դեպի ձախ:

Ուղիղ և դեպի աջ:

Միայն դեպի աջ:

13 / 20

Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:

«Կանգառն արգելվում է»:

«Կայանելն արգելվում է»:

«Կայանելն արգելվում է ամսվա կենտ օրերին»:

14 / 20

Կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում։

Թույլատրվում է ավտոբուսում:

Թույլատրվում է թեթև մարդատար ավտոմոբիլում:

Թույլատրվում է բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում` կոշտ կցիչով քարշարկելիս:

15 / 20

Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`

Մանևրն սկսելուց անմիջապես առաջ:

Մանևրն ավարտելուց անմիջապես հետո:

Մանևրը կատարելու ժամանակ:

16 / 20

Աջ շրջադարձ կատարելիս պետք է

Կանգ առնել «Կանգ-գծի» առջև հետիոտններին խոչընդոտ չստեղծելու նպատակով

Մտնելով խաչմերուկ կանգ առնի հետիոտններին խոչընդոտ չստեղծելու նպատակով

Առանց կանգ առնելու անցնել խաչմերուկը

17 / 20

Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն

Տալիս է

Չի տալիս

Տալիս է միայն շարժում սկսելիս

18 / 20

Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է միացնի`

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը:

Կապույտ և կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկները:

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:

19 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է հետընթացով մոտենալ ուղևորին

Այո

Ոչ

20 / 20

Ի՞նչ օպտիմալ դիրք պետք է տրվի գիտակցությունը պահպանված տուժածին` ողնաշարի վնասվածք կասկածի դեպքում.

Տուժածին պառկեցնել կողքի:

Տուժածին պառկեցնել մեջքի վրա` կոշտ, հարթ մակերեսի վրա, առանց անհրաժեշտության չտեղաշարժել, դիրքը չփոխել:

Տուժածին պառկեցնել մեջքի վրա, պարանոցի տակ տեղադրել շորերից պատրաստված գլանակ և բարձրացնել ոտքերը: