Թեստ 42

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

Մինչև 5 տարի ժամանակով:

Մինչև 10 տարի ժամանակով:

Մինչև 20 տարի ժամանակով:

Անժամկետ:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մերձակա տարածքից ելքը դեպի ճանապարհ համարվու՞մ է արդյոք խաչմերուկ:

Չի համարվում:

Համարվում է:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չի գործում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը:

Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

կայանման արգելակային համակարգը ստանդարտով սահմանված թեքության վրա չի ապահովում անշարժ վիճակ

խախտված է փոխանցման տուփի կիպարարների հերմետիկությունը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

Ավտոբուսի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

6 / 20

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

Միջանցիկ անցում չունեցող ճանապարհ:

Երթևեկության ուղղությունը դեպի բնակավայրում գտնվող օբյեկտ:

Թափառքի գոտու կամ վերելքի վրա լրացուցիչ գոտու վերջը:

7 / 20

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:

Դեղին և կարմիր ավտոմոբիլներին:

Կանաչ, կարմիր և սպիտակ ավտոմոբիլներին:

Սպիտակ և կանաչ ավտոմոբիլներին:

9 / 20

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

Շրջադարձ է կատարում դեպի աջ:

Շարունակում է երթևեկությունը ուղիղ:

Արգելակում է:

10 / 20

Տեսանելիության բացակայության պատճառով հետընթաց կատարելիս վարորդը պետք է

Ձայնային ազդանշան տա

Միացնի վթարային լուսային ազդանշանը

Դիմի այլ անձանց օգնությանը

11 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վրա չի տարածվում կանգառն արգելող նշանի ազդեցությունն այս դեպքում

Թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների

Միայն «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված մոտոսայլակների և ավտոմոբիլների վրա

Բոլոր նշվածների

12 / 20

Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս`

Երթևեկելի մասի նեղացում, որտեղ նվազում է երթևեկության գոտիների քանակը տվյալ ուղղությամբ:

Այն տեղը, որտեղ վարորդը պետք է անհրաժեշտության դեպքում կանգ առնի`հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին ճանապարհը զիջելու համար:

Մոտեցում` կանգառն արգելված է տեղին:

13 / 20

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:

30 կմ/ժ:

50 կմ/ժ:

70 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

14 / 20

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`

Կանգ առնեն և շարունակեն երթևեկթյունը միայն թույլտվություն ստանալուց հետո:

Իջեցնեն արագությունը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունենան անմիջապես կանգ առնել:

15 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս լրացուցիչ տեղեկատվության ցուցանակը

նշանից մինչև խաչմերուկ եղած հեռավորությունը, երբ խաչմերուկից անմիջապես առաջ տեղադրված է «Զիջեք ճանապարհը» նշանը

նշանից մինչև խաչմերուկ եղած հեռավորությունը, երբ խաչմերուկից անմիջապես առաջ տեղադրված է «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելված է» նշանը

Սահմանային անցակետի գտնվելու վայրը

16 / 20

Երբ վարորդը չի կարող որոշել ճանապարհի ծածկույթի առկայությունը (օրվա մութ ժամանակ, ցեխ, ձյուն և այլն), և բացակայում են առավելության նշանները, ապա

Նա պետք է համարի, որ գտնվում է երկրորդական ճանապարհի վրա

Նա պետք է առաջնորդվի հավասարազոր խաչմերուկի անցման կանոններով:

17 / 20

Ցանկապատերի ուղղահայաց գծանշումը տեղեկացնում է

Երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին

Վտանգավոր խաչմերուկին մոտենալու մասին

Ճանապարհի վտանգավոր հատվածով երթևեկության մասին

18 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս այս իրավիճակում ազդանշան տալը

Պարտադիր է

Պարտադիր չէ

19 / 20

Կանաչ ազդանշանի միանալուց հետո պարտավոր ենք

Համոզվել, որ հետիոտնային անցման չերևացող մասում չկան անցումը չավարտած հետիոտներ

Լուսացույցի ազդանշանի համաձայն անմիջապես սկսել շարժումը

20 / 20

Գիտակցության կորստի ժամանակ` շնչառության և արյան շրջանառության առկայության դեպքում, առաջին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Ի՞նչ դիրքով պառկեցնել տուժածին:

Մեջքի վրա` գլխի տակ դնելով գլանակ

Մեջքի վրա` ոտքերը տարածած վիճակում

Տուժածին տալ կայուն կողքի շրջված դիրք այնպես, որ ծալված ծնկները հպվեն գետնին, իսկ վերևում գտնվող ձեռքը գտնվի այտի տակ: