Թեստ 43

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

Մինչև 1 տարի ժամանակով:

Մինչև 3 տարի ժամանակով:

Մինչև 5 տարի ժականակով:

Անժամկետ:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:

Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.8 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված` թամբի վրայի ուղևորի համար լայնակի բռնատեղը:

Դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6մմ:

Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:

Ավտոբուսի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

Մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը իրավունք չունի անցնել աջ գոտի:

6 / 20

Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Հետընթաց վարմամբ բակի մուտքն օգտագործելով հետադարձ կատարելն այս իրավիճակում

Թույլատրվում է, եթե չի խոչընդոտի այլ երթևեկողներին

Արգելվում է

8 / 20

Կանգառ կատարել նշված վայրում

Թույլատրվում է

Արգելվում

9 / 20

Մյուս խաչմերուկում նշվածներից ո՞ր ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունը

Միայն Բ

Ա կամ Բ

Բոլոր

10 / 20

Այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք

Բոլոր վարոդներին

Միայն բեռնատարի վարորդին

Միայն թեթև մարդատարի վարորդին

11 / 20

Պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը ավտոբուսին

Այո

Ոչ

12 / 20

Ո՞ր ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:

Կապույտը:

Կարմիրը:

Կանաչը:

13 / 20

Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:

Կարմիր:

Կանաչ:

Ցանկացած:

14 / 20

Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված կղզյակ:

Թույլատրվում է միայն կանգառ կատարելու համար:

Թույլատրվում է հետընթացի ժամանակ:

Արգելվում է:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:

Թույլատրվում է` ավտոբուսում և տրոլեյբուսում:

Թույլատրվում է` միայն մարդատար ավտոմոբիլում:

Թույլատրվում է` բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում և թեթև մարդատար ավտոմոբիլում:

Թույլատրվում է` բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում և թեթև մարդատար ավտոմոբիլում:

Արգելվում է:

16 / 20

Այս եռանկյունաձև գծանշումը տեղեկացնում է

Վտանգավոր շրջադարձին մոտենալու մասին

Ճանապարհը զիջելու տեղին մոտենալու մասին

Մեքենան կանգնեցնելու տեղին մոտենալու մասին

17 / 20

Վազանց կատարելիս ձախ շրջադարձի լուսային ցուցիչը անջատել պարտավոր ենք

Անմիջապես ձախ գոտի վերադասավորվելուց հետո

Միայն առջևից ընթացողից առաջ անցնելուց հետո

Վարորդի հայեցողությամբ

18 / 20

Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:

Երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ երթևեկության առավելություն ստանալու համար:

Երթևեկության մյուս մասնակիցներին վտանգի մասին նախազգուշացնելու համար:

19 / 20

Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է`

Մինչև թունել մտնելը:

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:

Կազմակերպված ավտոշարասյան կազմում երթևեկելիս:

20 / 20

Որքա՞ն ժամանակ կարող է կապված մնալ արյունահոսությունը դադարեցնող լարանը:

Տաք եղանակին ոչ ավելի, քան կես ժամ, իսկ ցուրտ եղանակին `ոչ ավելի, քան մեկ ժամ

Տաք եղանակին ոչ ավելի, քան 1 ժամ, իսկ ցուրտ եղանակին` ոչ ավելի, քան կես ժամ

Լարանի կապված մնալու ժամանակը սահմանափակ չէ