Թեստ 45

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝

Տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը` կապված ուղևորի պահանջի հետ:

5 րոպեից ավելի ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը, եթե դա կապված չէ ուղևորների նստեցման, իջեցման կամ տրանսպորտային միջոցի բեռնման, բեռնաթափման հետ:

Մինչև 5 րոպե կամ ուղևորի նստելու, իջնելու և (կամ) տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հարկադրված կանգառ է համարվում`

Երթևեկության ընդհատումը` կապված լուսացույցի արգելող ազդանշանի անսպասելի միացման հետ:

Երթևեկության ընդհատումը` կապված ճանապարհին գոյացած խցանման հետ:

Տրանսպորտային միջոցի անսարքության, վարորդի (ուղևորի) ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակով և (կամ) բեռի փոխադրմամբ պայմանավորված` վտանգի կամ ճանապարհին ի հայտ եկած այլ խոչընդոտի պատճառով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը: Կանգառի համար օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները չեն տարածվում հարկադրված կանգառի դեպքերի վրա:

Թվարկած բոլոր դեպքերը:

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2,2 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Առանց տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացնող մարմնի թույլտվության` տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված են փոփոխություններ (վերասարքավորումներ):

Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոոբիլին։

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

6 / 20

Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Ավտոբուսի վարորդը:

Մոտոցիկլի վարորդը:

8 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

Հետիոտնային անցում:

Այն տեղը, որտեղ հեծանվային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը:

Անասունների քշելու համար նախատեսված տեղը:

9 / 20

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:

70 կմ/ժ:

60 կմ/ժ:

50 կմ/ժ:

40 կմ/ժ:

30 կմ/ժ:

10 / 20

Ո՞ր տարբերակում է թույլատրված հետընթացը

Խաչմերուկներում

Աջ եզրային չհանդիսացող գոտիներում

Հետիոտնային անցումներում

11 / 20

Այս նշաններով ի՞նչ արագության ռեժիմ է սահմանված ճանապարհին

Նվազագույն արագությունը— 50 կմ/ժ

Առաջարկվող արագությունը— 50 կմ/ժ

Համընթաց ձախ գոտով նվազագույն արագությունը – 50կմ/ժ

12 / 20

Այս խաչմերուկում հետադարձ կատարելիս

Առաջինը կկատարեմ մանևրը

Պետք է զիջել ճանապարհը մյուս վարորդին

13 / 20

Այս դրությունից ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը

Միայն ուղիղ

Ուղիղ և աջ

Ուղիղ և ձախ

Բոլոր

14 / 20

Այս գծանշումը վազանցը

Թույլատրում է

Արգելում է

Թույլատրում է միայն տրակտորներին վազանցել

15 / 20

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

Ձախ նկարում:

Աջ նկարում:

16 / 20

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Առաջինը` կարմիրի հետ միաժամանակ:

Երկրորդը` կարմիրի հետ միաժամանակ:

Երրորդը` կարմիրի հետ միաժամանակ:

17 / 20

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

Աջ շրջադարձ է կատարում:

Շարունակում է երթևեկությունը ուղիղ:

Արգելակում է` ճանապարհը մոտոցիկլին զիջելու համար:

18 / 20

Պարտավոր եք արդյո՞ք նշված իրադրությունում տալ ազդանշան լուսային ցուցիչով

Այո

Ոչ

Այո, եթե աջ գոտով երթևեկող վարորդ կա:

19 / 20

Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները

Ոչ ոք

Բեռնատարի վարորդը

Մոտոցիկլի և թեթև մարդատարի վարորդները

20 / 20

Որո՞նք են խոշոր զարկերակից արյունահոսության նշանները և ինչի՞ց է սկսվում առաջին օգնությունը խոշոր զարկերակային արյունահոսության ժամանակ:

Վերքից դանդաղորեն դուրս է հոսում մուգ գույնի արյուն: Վերքի վրա դրվում է սեղմող վիրակապ, որի վրա գրառում կա վերքի վրա պահելու ժամանակի վերաբերյալ:

Վերքից վառ կարմիր գույնի արյուն է հոսում` ուժեղ ցայտելով, ընդհատվող շիթով կամ շատրվանի նման: Վնասված զարկերակն անհրաժեշտ է սեղմել մատներով, այնուհետև վերքից վերև, որքան հնարավոր է վերքին մոտ դրվում է արյունահոսությունը կանգնեցնող լարան, որի վրա գրառում կա պահելու ժամանակի վերաբերյալ:

Արյունը դանդաղորեն դուրս է հոսում վերքից: Վնասվածքից ցած դրվում է արյունահոսությունը կանգնեցնող լարան, որի վրա գրառում կա պահելու ժամանակի վերաբերյալ