Թեստ 46

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս), ինչպես նաև թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլը:

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս):

Զբոսաշրջային երթուղով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը:

2 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ B, C, D կարգերի և C1, D1 ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`

950 կիլոգրամը:

850 կիլոգրամը:

750 կիլոգրամը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Չեն աշխատում ավտոբուսի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված թափքի դռան փականը

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված խցիկի դռան փականը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջել ճանապարհը։

Երկու տրանսպորտային միջոցներին:

Միայն ավտոբուսին:

Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Ոչ մեկին:

6 / 20

Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:

Առջևում երթևեկելի մասի անհարթություններ ունեցող ճանապարհի հատված է:

Առջևում տվյալ ուղղությամբ երթևեկելու համար երեք գոտի ունեցող ճանապարհի հատված է:

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված են բութակավոր դողեր:

7 / 20

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Նշվածներից ո՞ր ուղղությունն է թույլատրելի

Միայն Գ

Ա կամ Գ

Բոլոր, բացի Դ

9 / 20

Լուսացույցի դեղին թարթող ազդանշանի պայմաններում խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր ենք

Կանգնել և սպասել կանաչ թույլատրող ազդանշանի միանալուն

Զիջել թեթև մարդատարի վարորդին

Զիջել տրամվայի վարորդին

10 / 20

Ո՞ր վարորդը կարող է շարունակել երթևեկությունը

Ոչ ոք

Միայն ավտոբուսի վարորդը

Երկու վարորդները

11 / 20

Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

12 / 20

Վարորդը որտեղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:

Գծանշման մոտ:

Գծանշման վրա:

Գծանշումից ոչ պակաս, քան 5 մ հեռավորության վրա:

13 / 20

Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է`

Զիջեն ճանապարհը` նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Իջեցնեն արագությունը և զիջեն ճանապարհը` նշված, ինչպես նաև դրանով ուղեկցվող տրանսպորտային միջոցների անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

14 / 20

Այս ուղղաձիգ գծանշմամբ

Նշվում են երթևեկելի մասին հարակից բոլոր ուղղահայաց տարրերը

Ճանապարհային կառույցների միայն այն տարրեը, որոնք վտանգ են ներկայացնում վարորդների համար

15 / 20

Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը

Ուղիղ երթևեկությունը շարունակելու

Աջ շրջադարձ կատարելու

Ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելու

16 / 20

Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:

Մերկասառույցի պայմաններում` կոշտ կցիչով:

Մերկասառույցի պայմաններում` ճկուն կցիչով:

Կողային կցորդով մոտոցիկլներով:

17 / 20

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

Մտադիր է կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ:

Արգելակում է` ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:

18 / 20

Տվյալ իրավիճակում թու՞յլատրվում է վարորոդին երթևեկությունը տրամվայի գծերով

Այո

Թույլատրվում է միայն հետադարձ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքում

Ոչ

19 / 20

Նշաններից, որն է արգելում ձախ շրջադարձ կատարել

Միայն Ա

Միայն Ա և Բ

Միայն Ա և Գ

Բոլոր

20 / 20

Արդյո՞ք թույլատրվում է տուժածին դեղեր տալ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու ժամանակ:

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում

Արգելվում է