Թեստ 48

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ B, C, D կարգերի և C1, D1 ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`

950 կիլոգրամը:

850 կիլոգրամը:

750 կիլոգրամը:

2 / 20

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա խաչմերուկում

Մեկ

Երկու

Չորս

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի բազայի վրա պատրաստված ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:

Ավտոբուսի ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը 15 աստիճան է:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Նույն սռնու վրա տեղադրված են տարբեր կառուցվածքների դողեր:

Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը։

Պարտավոր չէ:

Պարտավոր է:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Դեղին ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

8 / 20

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

Բոլոր ուղղություններով:

Միայն դեպի ձախ:

9 / 20

Ձախ շրջադարձ թույլատրվում է

Միայն Ա հետագծով

Միայն Բ հետագծով

Երկու հետագծերով

10 / 20

Նշանները տեղեկացնում են այն մասին, որ

150 մետր ճանապարհահատվածում առկա է հետիոտների երթևեկելի մաս հայտնվելու վտանգ

150 մետրից չկարգավորվող հետիոտնային անցում է լինելու

11 / 20

Թույլատրվում է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:

Թույլատրվում է

Արգելվում է

12 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:

Թույլատրվում է` կողային կցորդով մոտոցիկլների քարշակումը:

Թույլատրվում է` առանց կողային կցորդի մոտոցիկլների քարշակումը:

Թույլատրվում է` երկու դեպքում էլ:

13 / 20

Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Առաջինը:

Երկրորդը:

Վերջինը:

14 / 20

Օրվա լուսավոր ժամերին երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելու ժամանակ պետք է միացված լինեն ավտոբուսի`

Լապտերների հեռահար լույսերը:

Լապտերների մոտակա լույսերը:

Վթարային լուսային ազդանշանը:

Սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

15 / 20

Ո՞ր դեպքում է տեղեկացվում երկու և ավելի ուղիներով երկաթուղային գծանցի մասին

Ա և Գ

Ա և Բ

Միայն Գ

Բ և Գ

16 / 20

Հետադարձ կատարելիս ո՞ւմ պետք է զիջեք ճանապարհը

Բեռնատարի վարորդին

Թեթև մարդատարի վարորդին

Երկու վարորդներին

17 / 20

Որտե՞ղ պետք է կանգնել լուսացույցի ազդանշանին ենթարկվելով

Լուսացույցի առջև

Հատվող երթևեկելի մասի առջև

Ցանկացած տեղում

18 / 20

Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հատել հոծ գծանշումը

Միայն Բ, կանգառ կատարելիս

Ոչ մի դեպքում

Կանգառ կատարելիս երկու դեպքերում էլ

19 / 20

Լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ նշված իրավիճակում

Պարտադիր է

Ըստ վարորդի հայեցողության

20 / 20

Որո՞նք են առաջին բուժօգնության նախնական քայլերը` վթարի հետևանքով առաջացած վնասվածքների դեպքում:

Վերքը լվանալ ջրով, վերքից հեռացնել օտար մարմինները, վերքի վրա դնել ստերիլ բամբակ` ամրացնելով բինտային վիրակապով:

Հագնել բժշկական ձեռնոցներ, վերքը մաքրել յոդի ալկոհոլային լուծույթով, դեղաքսուք դնել և ծածկել կպչուն սպեղանիով:

Հագնել բժշկական ձեռնոցներ, վերքն առանց մաքրելու ծածկել ստերիլ թանզիֆե անձեռոցիկով` եզրերին ամրացնելով կպչուն սպեղանի կամ բինտով վիրակապել: