Թեստ 49

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի կետ է համարվում՝

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի երթուղու որոշակի հատվածում ուղևորների նստեցման-իջեցման համար նախատեսված և համապատասխան ճանապարհային նշաններով կահավորված վայր:

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի երթուղու որոշակի հատվածում ուղևորների նստեցման-իջեցման համար նախատեսված վայր:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել`

Արգելակային համակարգի և ղեկային կառավարման սարքինությունը:

Անվադողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության համապատասխանությունը սահմանված նորմերին:

Բոլոր թվարկածները:

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չեն աշխատում վթարային ելքերը և դրանք գործողության մեջ դնող հարմարանքները:

Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:

Այո:

Ոչ:

6 / 20

Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս`

Կայանման վայրը 30 մետրից` «Հաշմանդամներ» ճանաչման նշանով կահավորված ավտոմոբիլների համար:

Կայանման վայրը 30 մ երկարությամբ գոտում` տրանսպորտային միջոցների համար` բացառությամբ մոտոսայլակների:

Կայանման վայրը 30 մ երկարությամբ գոտում` մոտոսայլակների և «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված ավտոմոբիլների համար:

7 / 20

Կարմիր ավտոմոբիլը`

Ունի երթևեկության առավելություն, քանի որ հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտեցել է կապույտ ավտոմոբիլի աջ կողմից:

Պետք է ճանապարհը զիջի շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհով երթևեկող կապույտ ավտոմոբիլին:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:

Տրամվայի, դեղին և կարմիր ավտոմոբիլների:

Դեղին և կարմիր ավտոմոբիլների:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցների:

9 / 20

Թույլատրվում է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:

Թույլատրվում է

Արգելվում է:

10 / 20

Տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:

1-3 մ:

2-4 մ:

3-6 մ:

4-6 մ:

4-8 մ:

11 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է թեթև մարդատարի վարորդին հետընթաց վարմամբ մոտենալ ուղևորին կամուրջի վրա

Այո

Այո, եթե չի ստեղծի խոչընդոտ այլ մասնակիցներին

Ոչ

12 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Շտապ օգնության ավտոմոբիլի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

14 / 20

Ո՞ր հետագծերով է թույլատրված երթևեկությունը

Միայն Բ

Ա կամ Բ

Բ կամ Գ

15 / 20

Հետադարձը նշված հետագծով

Թույլատրվում է

Արգելվում է

16 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս տրամվային զիջել

Պարտավոր ենք

Պարտավոր չենք

17 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելը թույլատրվում է

Դարձափոխային գոտուց

Նկարում նշված գոտուց

18 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող գծանշումը

Կողնակին կանգառ կատարելու իրավունքը

Երթևեկելի մասի եզրերը երկգոտի ճանապարհին

Կողնակով երթևեկելու իրավունքը

19 / 20

Ո՞ր վարորդն է աջ շրջադարձի ազդանշան տալիս

Միայն աջում գտնվողը

Երկու վարորդներն էլ

Միայն ձախում գտնվողը

20 / 20

Ինչպե՞ս է առաջին օգնություն իրականացվում վերջույթների կոտրվածքների դեպքում, եթե չկան շինաներ և այն պատրաստելու համար ձեռքի տակ եղած միջոցներ

Վերին վերջույթը` իրանի երկայնքով տարածած, կապվում է իրանին: Ստորին վերջույթները կապվում են միմյանց՝ փափուկ կտոր դնելով դրանց միջև:

Վերին վերջույթը` արմնկային հոդում ծալված, գլխաշորի վրա հենած`կապվում է իրանին: Ստորին վերջույթները կապվում են միմյանց` փափուկ կտոր դնելով դրանց միջև:

Վերին վերջույթը, արմնկային հոդում ծալված, գլխաշորի վրա հենած`կապվում է իրանին: Ստորին վերջույթները կապվում են միմյանց