Թեստ 53

30։00
1 / 20

Քանի՞ երթևեկության գոտիի կա այս երթևեկելի մասում

Մեկ

Երկու

Երեք

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում`

Կոշտ կցիչով քարշակվող ցանկացած մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը:

Շարժիչով չկահավորված տրանսպորտային միջոցը, որը նախատեսված է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցով շարժման մեջ դրվելու և դրա կազմում որպես մեկ ամբողջություն երթևեկելու համար:

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:

Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի լուսային ցուցիչներ:

Բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված հետին պաշտպանիչ հարմարանքը

Երկու դեպքում էլ

5 / 20

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Ոչ մեկին:

Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլին և մոտոցիկլին:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:

--1--

--2--

--3--

--4--

7 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

Կարմիրը, կանաչը, կապույտը, սևը:

Կանաչը, կարմիրը, սևը, կապույտը:

Կանաչը, կարմիրը, կապույտը, սևը:

8 / 20

Երթևեկությունն արգելվում է`

Կանաչ և սպիտակ ավտոմոբիլներին:

Սպիտակ, կապույտ և կանաչ ավտոմոբիլներին:

Սպիտակ և դեղին ավտոմոբիլներին:

Կանաչ և դեղին ավտոմոբիլներին:

9 / 20

Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է`

Ձեռքի շրջանաձև շարժումը (ցերեկը` վառ գույնի լաթով կամ որևէ լավ տեսանելի առարկայով, գիշերը` ջահերով և լապտերով):

Սկավառակով կամ կարմիր դրոշակով գլխավերև բարձրացված ձեռքը:

Առաջ պարզած ձեռքը:

Վեր և վար ճոճվող` առաջ պարզած ձեռքը:

10 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:

Թույլատրվում է` միայն կոշտ կցիչով:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

11 / 20

Թո՞ւյլատրվում է աջ շրջադարձ դեպի հողային ծածկույթով ճանապարհը

Այո

Ոչ

12 / 20

Նշված գոտով երթևեկելիս թույլատրվում է երթևեկությունը

Միայն ձախ

Միայն ուղիղ

Ձախ և հետադարձ

13 / 20

Այս իրավիճակում

Զիջել ճանապարհը բեռնատարի վարորդին պարտավոր ենք

Կարող ենք տրամվայի հետ միաժամանակ անցնել խաչմերուկը:

14 / 20

Վազանցել բեռնատարին թույլատրվա՞ծ է

Այո

Ոչ

15 / 20

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե`

Միացրել է առկայծող փարոսիկը:

Հատուկ ձայնային ազդանշան է տալիս:

Միացրել է կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:

16 / 20

Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:

Գնացքի բացակայության դեպքում շրջանցել ուղեփակոցը և շարունակել երթևեկությունը:

Կանգ առնել և սպասել ուղեփակոցի բացմանը:

17 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

18 / 20

Կարո՞ղ եք շարունակել երթևեկությունը նշանից հետո

Այո

Այո մինչև Կանգ-գիծը

Ոչ

19 / 20

Վազանցն ավարտող մեքենայի վարորդը ունի արդյո՞ք առավելություն համընթաց գոտի վերադասավորվելիս, տվյալ գոտով երթևեկող վարորդի նկատմամբ

Ոչ

Այո

20 / 20

Երբ տուժածը ունի վերջույթի բաց կոտրվածք, ապա օգնություն ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է.

Անմիջապես բարձրացնել տուժածի վերջույթը:

Ստերիլ անձեռոցիկով ծածկել վերքը և անշարժացնել վնասված վերջույթը:

Ուղղակի ճնշմամբ դադարեցնել արյունահոսությունը:

Տեղադրել սառը թրջոցներ վերքին: