Թեստ 54

30։00
1 / 20

Թո՞ւյլատրվում է արդյոք երթևեկել երթևեկելի մասի կենտրոնով նշված լայնության պայմաններում

Այո

Այո, երբ հանդիպակաց երթևեկությունը բացակայում է

Ոչ

2 / 20

Քանի՞ խաչմերուկ կա այս նկարում

Մեկ

Երկու

Չորս

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 2.5 մմ:

Չեն աշխատում սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

անսարք է կամ բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված ղեկային կառավարման ուժեղարարը

չի աշխատում ձայնարկիչը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Մոտոցիկլին:

Պարեկային ավտոմոբիլին:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:

6 / 20

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

Գլխավոր ճանապարհը շարունակվում է խաչմերուկից դեպի ձախ:

Գլխավոր ճանապարհը շարունակվում է խաչմերուկից ուղիղ և դեպի ձախ:

7 / 20

Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

Տրամվայը, դեղին ավտոմոբիլը, կանաչ ավտոմոբիլը:

Տրամվայը և կանաչ ավտոմոբիլը, դեղին ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը, դեղին ավտոմոբիլը, տրամվայը:

8 / 20

Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է`

Երթևելելի մասի ամբողջ լայնությամբ:

50 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

Այն գոտիով, որի վերևում տեղակայված է:

9 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է ուղևոր նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում

Այո

Ոչ

10 / 20

Այս նշանը տեղեկացնում է այնպիսի թունելի մոտենալու մասին

Որտեղ բացակայում են գծանշումները

Որտեղ բացակայում է արհեստական լուսավորությունը

11 / 20

Խաչմերուկն անցնելիս զիջել պարտավոր ենք

Մոտոցիկլի վարորդին

Մոտոցիկլի և ավտաբուսի վարորդներին

Ավտոբուսի և թեթև մարդատարի վարորդներին

Բոլոր վարորդներին

12 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը վարորդն այս իրավիճակում

Միայն ձախ

Պետք է սպասի թույլատրող ազդանշանի

Ձախ և հակառակ

13 / 20

Երբ նարնջագույն և սպիտակ գծանշումները իրար հակասում են, վարորդները

Կարող են կատարել իրենց հարմար գծանշման պահանջները

Պետք է կատարեն սպիտակ գծանշման պահանջները

Պետք է կատարեն նարնջագույն գծանշման պահանջները:

14 / 20

Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը`

Թույլատրվում է

Արգելվում է

15 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:

70 կմ/ժ:

60 կմ/ժ:

50 կմ/ժ:

40 կմ/ժ:

30 կմ/ժ:

16 / 20

Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:

Մինչև 50 մ առաջ:

Մինչև 100 մ առաջ:

Մինչև 150 մ առաջ:

17 / 20

Մերձակա տարածքից դուրս եկող հատուկ ձայնային և լուսային ազդանշաններ միացրած վարորդին զիջել

Պարտավոր չենք

Պարտավոր ենք

18 / 20

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:

Թույլատրվում է, եթե գնացք չի մոտենում:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

19 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը

Ցանկացած

Միայն Բ

Միայն Ա

20 / 20

Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.

Պառկեցնել տուժածին հորիզոնական դիրքով:

Նստեցնել` հենելով վնասված կողմի վրա:

Նստեցնել` հենելով առողջ կողմի վրա: