Թեստ 56

30։00
1 / 20

Ճանապարհի մաս հանդիսանում են արդյո՞ք մայթը կամ կողնակները

Այո

Միայն կողնակը

Ոչ

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում`

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը նստող (բարձրացող) ու դրանից դուրս եկող (իջնող) անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չի աշխատում դռների կառավարման հաղորդակը:

Բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

լուսային սարքերի վրա բացակայում են լամպերը կամ ցրիչները

օգտագործվում են տվյալ լուսային սարքի տեսակին չհամապատասխանող ցրիչներ կամ լամպեր

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Բեռնատար ավտոմոբիլին:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:

Ոչ մեկին:

6 / 20

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որ ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:

Միայն A և C

Միայն B

Միայն C

Բոլոր

7 / 20

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ`

Տրամվայը, կարմիր ավտոմոբիլը, կանաչ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը, տրամվայը` կանաչ ավտոմոբիլի հետ միաժամանակ:

Տրամվայը` կանաչ ավտոմոբիլի հետ միաժամանակ, կարմիր ավտոմոբիլը:

9 / 20

Թույլատրվում է արդյոք կանգառը նշված տեղում:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

10 / 20

Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:

Երկաթուղային գծանցում:

Երկաթուղային գծանցն անցնելուց հետո:

Երկաթուղային գծանցից 100 մետր անցնելուց հետո:

11 / 20

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց`

10 տարին:

11 տարին

12 տարին:

12 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է, եթե մոտոցիկլի արագությունը չի գերազանցում 30կմ/ժ:

Արգելվում է:

13 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է պատահմամբ անցած խաչմերուկում հետընթաց վարմամբ շտկել և շարունակել երթևեկությունը մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ

Այո

Ոչ

14 / 20

Այս ճանապարհային նշանը

Նախազգուշացնում է նեղ հատվածին մոտենալու մասին

Արգելում է անցնել կամուրջով

Պարտադրում է զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող վարորդին նեղ հատվածներում

15 / 20

Նշաններից ո՞րի դեպքում կարող եք ձախ շրջադարձ կատարել

Միայն Բ

Ա և Բ

Բ և Գ

16 / 20

Նշված գոտուց ուղիղ երթևեկությունը

Թույլատրված է

Թույլատրված է միայն հիմնական կանաչ ազդանշանի միանալուց հետո

Արգելված է

17 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է կանգառ կատարել նշված վայրում

Միայն մոտոցիկլներին

Ոչ

Այո

18 / 20

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք

Մոտոցիկլի վարորդին

Հատուկ լուսային և ձայնային ազդանշաններ միացրած ավտոմոբիլի վարորդին

Երկու վարորդներին

19 / 20

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս

Խաչմերուկը կանցնեք առաջինը

Մուտք գործելով խաչմերուկ կզիջեք ճանապարհը մոտոցիկլի վարորդին և հետո կավարտեք մանևրը

20 / 20

Որքա՞ն ժամանակ կարող է կապված մնալ արյունահոսությունը դադարեցնող լարանը:

Տաք եղանակին ոչ ավելի, քան կես ժամ, իսկ ցուրտ եղանակին `ոչ ավելի, քան մեկ ժամ

Տաք եղանակին ոչ ավելի, քան 1 ժամ, իսկ ցուրտ եղանակին` ոչ ավելի, քան կես ժամ

Լարանի կապված մնալու ժամանակը սահմանափակ չէ