Թեստ 57

30։00
1 / 20

Քանի՞ երթևեկելի մասեր ունի այս ճանապարհը

Մեկ

Երկու

Չորս

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում`

Լրակազմված և լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

Վարորդով, ուղևորներով և բեռով բեռնված, լրակազմված ու լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

3 / 20

5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Բացակայում են հակագլորման հենակները:

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Տեղադրված են երթևեկության մասնակիցներին վնասվածքներ հասցնելու վտանգ պարունակող իրեր կամ առարկաներ:

Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Ոչ մեկին:

Միայն ավտոբուսին:

Միայն միացված փարոսիկով բեռնատար ավտոմոբիլին:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:

6 / 20

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:

Շարունակի ընթացքն ուղիղ:

Վերադասավորվի ճանապարհի հանդիպակաց երթևեկելի գոտի:

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Տրամվայի վարորդը:

Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:

Ավտոմոբիլների վարորդները:

8 / 20

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց երթևեկությունը թույլատրվում է:

Ավտոմոբիլները և մոտոցիկլը:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցները:

Ավտոմոբիլները և տրամվայը:

9 / 20

Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե անհրաժեշտ է շարժման ուղղությունը փոխել հակառակի

Հետադարձ կկատարեք այս խաչմերուկում

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելու հետո հետադարձ կկատարեք

Երկու տարբերակն էլ թույլատրելի են:

10 / 20

Այս նշանը նախապես տեղեկացնում է

Հեծանվորդին զիջելու անհրաժեշտության մասին

Հեծանվային արահետի հետ հատման մասին

Հեծանվային հրապարակին մոտենալու մասին:

11 / 20

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել

Բեռնատարի վարորդին

Թեթև մարդատարի վարորդին

Երկու վարորդներին

12 / 20

Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:

Արգելվում է, քանի որ գծանշման ընդհատվող գծի և կանգ առած տրանսպորտային միջոցի միջև հեռավորությունը պակաս է 3 մետրից:

Արգելվում է ամսվա զույգ օրերին

Թույլատրվում է:

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է` միայն բեռն ուղեկցող անձանց:

14 / 20

Վազանցն արգելվում է`

Խաչմերուկներում:

Երկաթուղային գծանցներից 150 մ առաջ:

Երկու դեպքում էլ:

15 / 20

Երթևեկությունը թույլատրված է

Ուղիղ և աջ

Միայն աջ

Բոլոր ուղղություններով

16 / 20

Այս գծանշումը

Բնակելի գոտու սահմաններն է ցույց տալիս

Արհեստական անհարթությունն է ցույց տալիս

Արգելում է հետագա երթևեկությունը

17 / 20

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք

Երկու վարորդներին

Դեղին առկայծող փարոսիկով բեռնատարի վարորդին

Միայն ավտոբուսի վարորդին

18 / 20

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:

Թույլատրվում է, քանի որ հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոց չկա:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե լծասայլը շարժվում է 30 կմ/ժ պակաս արագությամբ:

19 / 20

Այս գոտուց երթևեկությունը շարունակել թույլատրվում է

Միայն ձախ ուղղությամբ

Ձախ և հակառակ ուղղություններով

Աջ, ձախ և հակառակ ուղղություններով

20 / 20

Քթից արյունահոսության դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

Տուժածի գլուխը հետ տանել:

Տուժածի գլուխը կախ գցել և սեղմել քթի վերին հատվածը:

Տուժածի քթի մեջ բամբակի տամպոն դնել:

Թողնել, որ արյունահոսի և ինքնուրույն դադարի: