Թեստ 6

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

18 տարին լրացած անձանց:

19 տարին լրացած անձանց:

20 տարին լրացած անձանց:

21 տարին լրացած անձանց:

2 / 20

Շրջադարձ է համարվում

տրանսպորտային միջոցի` այլ ճանապարհ դուրս գալու նպատակով իրականացվող մանևրը

տրանսպորտային միջոցի` այլ ճանապարհ կամ ճանապարհից մերձակա տարածք դուրս գալու նպատակով իրականացվող մանևրը

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:

Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:

Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված շարժիչի ծածկոցի փականը,

վարագուրապատված են հետին կողային ապակիները և առկա են հետին տեսանելիության 2 կողային հայելիները

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Երկկողմ երթևեկությամբ գծանշված ճանապարհներին, երեք գոտու առկայության դեպքում (բացառությամբ երթևեկության դարձափոխային կարգավորմամբ ճանապարհների), որոնցից միջինն օգտագործվում է երկու ուղղություններով երթևեկության համար, ձախ եզրային գոտի մուտք գործելը`

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է` միայն վազանցի, շրջանցման, ձախ շրջադարձի կամ հետադարձի համար:

6 / 20

Այս ճանապարհային նշանը`

Արգելում է բոլոր մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը` բացառությամբ առանց կողային կցորդի երկանիվ մոտոցիկլների:

Արգելվում է բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը` բացառությամբ անվավոր տրակտորների:

Արգելվում է տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների երթևեկությունը:

7 / 20

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է վարորդը ճանապարհը զիջել բեռնատար ավտոմոբիլին:

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

8 / 20

Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

Կապույտը, կարմիրը` կանաչի հետ միաժամանակ:

Կարմիրը, կապույտը, կանաչը:

Կարմիրը` կանաչի հետ միաժամանակ, կապույտը:

9 / 20

Այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը պարտավոր

Թեթև մարդատարի վարորդը

Մոտոցիկլի վարորդը

10 / 20

Հետընթացով մոտենալ ուղևորին այս իրավիճակում

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է, եթե չի խոչընդոտում այլ վարորդների երթևեկությանը

Արգելվում է

11 / 20

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

Կապտադեղին ավտոմոբիլին` ուղիղ, կարմիրին` դեպի աջ:

Կարմիր ավտոմոբիլին` ուղիղ և դեպի աջ, կապտադեղինին` ուղիղ:

Երկու ավտոմոբիլներին` միայն ուղիղ:

12 / 20

Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել A գծանշումով գոտիով:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

13 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել միջմարզային և միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներին` բնակավայրերից դուրս բոլոր ճանապարհներին:

60 կմ/ժ:

70 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

14 / 20

Ո՞ր դեպքում է նշանի ազդեցությունն սկսվում անմիջապես տեղակայման վայրից

Միայն Ա և Բ

Միայն Բ

Բոլոր

15 / 20

Այս իրավիճակում հետադարձ կատարելիս անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել

Թեթև մարդատարին

Երկու վարորդներին

16 / 20

Ո՞ր տրամվայի վարորդին ենք պարտավոր զիջել ճանապարհը

Միայն Ա

Միայն Բ

Երկու տրամվայների վարորդներին

17 / 20

Կանգառն արգելվում է

Երկաթուղային գծանցում

Երկաթուղային գծանցում և 50մ գծանցին մոտ

Երկաթուղային գծանցում և 50մ գծանցից առաջ

18 / 20

Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:

Լապտերների հեռահար լույսը (միացված լինելու դեպքում) փոխարկի մոտակայի:

Միացնի վթարային լուսային ազդանշանը:

Տա ձայնային ազդանշան` մեկ երկար և երեք կարճ:

Տա ձայնային ազդանշան` մեկ կարճ և երեք երկար:

19 / 20

Քանի՞ երթևեկության գոտի ունի այս ճանապարհը

Երկու

Չորս

20 / 20

Ի՞նչ պետք է անել այրվածքի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս:

Թողնել այրվածքը բաց:

Բացել հեղուկով լցված բշտերը, ապա ամուր վիրակապել:

Ձեթ քսել այրվածքի վրա:

Սառեցնել այրվածքը ջրով, ապա ծածկել ստերիլ վիրակապական նյութերով կամ մաքուր գործվածքներով: