«ՈՒՍԱՐ» ՍՊԸ-ՈՒՄ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

 

 1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

 

2.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

 

 

 

3.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ և ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՆԵԼԸ

 

 

  1. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄԸ

 

 

 

 

 

  1. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Ապահովել մատուցվող ծառայությունից օգտվելու համար Օգտատիրոջ գրանցած տվյալների գաղտիությունը։

Օգտատիրոջը   ապահովել    հասանելիություն    ուսումնական    ծրագրին։ Հասանելիությունը ենթադրում է, որ ցանկացած օրվա ընթացքում առնվազն 22 ժամ ծրագիրը պետք է հասանելի լինի Օգտատիրոջը, եթե նա ունի պատշաճ որակի ինտերնետ կապ։

Պահպանել Օգտատիրոջ տվյալները համաձայն հավելված երկուսում ներկայացված պահանջների։

Ծառայությունն մատուցողն իրավունք ունի.

 

 

 

  1. ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

 

 

7 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՒՅՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

 

 

  1. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 1

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ և ԴՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

Ուսումնական ծրագիրը բովանդակում է

 

 

 Թեմատիկ դասերը իրենց տեսադասերով հասանելի են միայն հստակ հերթականությամբ։ Թեմատիկ յուրաքանչյուր հաջորդ դասը ակտիվանում է միայն նախորդը դիտարկելուց հետո։

 

 

 

 

 

 

Հավելված 2

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Տվյալների գաղտնիության քաղաքականությունը» նկարագրում է մեր ծառայություններից օգտվելիս Ձեր մասին տեղեկատվության հավաքագրման, օգտագործման և բացահայտման վերաբերյալ մեր քաղաքականությունը,  ընթացակարգերը, և  ներկայացնում է ձեզ՝ ձեր տվյալների գաղտնիության իրավունքների և այն մասին, թե ինչպես է Օրենքը ձեզ պաշտպանում:

Մեր ծառայությունների հետ կապված Ձեր անձնական տվյալները մենք օգտագործում ենք ձեզ ծառայություն մատուցելու, ինչպես նաև այդ ծառայությունները ավելի լավը դարձնելու համար։

Սույնով դուք համաձայնվում եք, որ մեր ծառայություններից օգտվելու համար ձեր կողմից ներմուծված կամ ծառայությունների մատուցման հետ կապված հավաքագրված տեղեկատվությունը մենք կարող ենք օգտագործել սույն «Տվյալների  գաղտնիության քաղաքականությունը» համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան։

Ձեր անհատական տվյալների հավաքագրումը և օգտագործումը

Անձնական տվյալներ

Մեր ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտություն է ծագում հավաքագրել որոշ անձնական տվյալներ, որոնք դուք մուտքագրում եք varord.am համակարգում գրանցվելիս։ Հարցվող անձնական տվյալներ կարող են լինել ձեր անուն ազգանունը և էլ․ փոստի հասցեն։ Հնարավոր է նաև այլ անձնական տվյալների հարցում որի ներմուծումը ձեր հայեցողությունն է։

Անձնական տվյալները մեր կողմից կարող են օգտագործվել միայն ձեզ որոշակի տեղեկատվություն փոխանցելու կամ ձեզ համար մեր ծառայությունը առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Որևէ տեղեկատվություն հրապարակման ենթակա չէ։ Այս տեղեկությունները կարող են հասանելի լինել միայն ձեզ։

Գրանցված անձնական տվյալները փոփոխման ենթակա չեն։

Ծառայությունների վճարման վերաբերյալ տվյալներ

Վճարումը կատարվում է ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող գործիքների միջոցով, հետևաբար մեզ հասանելի չեն վճարողի բանկային քարտի կամ վճարային օգտահաշվի տվյալներ, բացառությամբ վճարողի անունի ու վճարման պահի միասին տեղեկատվության։

Ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ տվյալներ

Տեղեկատվությունը հավաքագրվում է ինքնաշխատ կերպով։ Այն բովանդակում է տեղեկություն մեր ծառայություններից օգտվելու մասին։ Հավաքագրված տեղեկությունները ենթակա չեն հրապարակման և հասանելի են միայն ձեզ։ Մենք իրավունք ունենք օգտագործելու սույն տեղեկությունը վիճակագրության, վերլուծությունների համար, որտեղ անձնական տվյալները դիտարկվում են որպես վիճակագրական ընտրանքի մաս։

Ձեր անհատական տվյալներից հրապարակման ենթակա կլինի միայն այն հատվածը, որը դուք համակարգ կներմուծեք որպես հրապարակելի տեղեկությունը, օրինակ ձեր կարծիքը մեր ծառայությունների մասին։

Ձեր անձնական տվյալների պահպանումը

Ընկերությունը կպահպանի ձեր անձնական տվյալները միայն այնքան ժամանակ, որքան դա անհրաժեշտ է սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված նպատակների համար: Մենք կպահպանենք և կօգտագործենք ձեր անձնական տվյալները այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է մեր իրավական պարտավորությունները կատարելու համար (օրինակ, եթե մեզանից պահանջվում է պահպանել ձեր տվյալները `գործող օրենքներին համապատասխանելու համար), վեճերը լուծելու և մեր իրավական համաձայնագրերն ու քաղաքականությունները կատարելու համար:

Ընկերությունը նաև կպահի օգտագործման տվյալները `ներքին վերլուծության նպատակով: Օգտագործման տվյալները հիմնականում պահվում են ավելի կարճ ժամանակահատվածում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք օգտագործվում են անվտանգության ամրապնդման կամ մեր ծառայության գործունակությունը բարելավելու համար, կամ մենք իրավաբանորեն պարտավոր ենք այդ տվյալները պահպանել ավելի երկար ժամանակահատվածներով:

Անհատական տվյալների փոխանցումը

Բացառվում է անհատական տվյալների փոխանցումը որևէ կազմակերպության կամ անձի։ Դրանք կարող են փոխանցվել միայն պետական մարմիններին, եթե դրանք ստանալու համար վերջիններս ունեն իրավական հիմքեր։

Անձնական տվյալները գրանցման բազաներից հեռացնելը

Ընկերությունը կարող է ձեր տվյալները համակարգից հեռացնել առանց ձեզ տեղեկացնելու՝ իր հայեցողությամբ։

Ձեր անձնական տվյալների բացահայտումը

Որոշակի հանգամանքներից, Ընկերությունից կարող է պահանջվել բացահայտել ձեր Անհատական ​​տվյալները, եթե դա պահանջվում է օրենքով կամ պետական ​​մարմինների (օրինակ ՝ դատարանի կամ պետական ​​գործակալության) հիմնավոր հարցումներին պատասխանելու համար:

Այլ իրավական պահանջներ

Ընկերությունը կարող է ձեր անձնական տվյալները բացահայտել բարեխղճորեն այն համոզմամբ, որ նման գործողությունն անհրաժեշտ է ՝

Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունը

Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունը մեզ համար կարևոր է, բայց հիշեք, որ ինտերնետով փոխանցման ոչ մի եղանակ կամ էլեկտրոնային պահեստավորման եղանակ 100% անվտանգ չէ: Չնայած մենք ձգտում ենք օգտագործել ձեր անձնական տվյալները պաշտպանելու համար առևտրային առումով ընդունելի միջոցներ, մենք չենք կարող երաշխավորել դրանց բացարձակ անվտանգությունը:

Երեխաների մասին տեղեկությունները

Մեր ծառայությունը չի կարող հետաքրքրել 13 տարեկանից ցածր որևէ մեկին: Մենք գիտակցաբար չենք հավաքում անձը հաստատող տեղեկություններ 13 տարեկանից ցածր անձից: Եթե ծնող եք կամ խնամակալ եք, և տեղյակ եք, որ ձեր երեխան մեզ անձնական տվյալներ է տրամադրել, խնդրում ենք կապվեք մեզ հետ։ Մենք մեր տվյալների բազայից կհեռացնենք այդ տվյալները։

Փոփոխությունները «Տվյալների գաղտնիության քաղաքականության» մեջ։

Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել մեր «Տվյալների գաղտնիության քաղաքականության»: Մենք ձեզ կտեղեկացնենք ցանկացած փոփոխության մասին ՝ այս էջում տեղադրելով նոր Գաղտնիության քաղաքականություն:

Խորհուրդ է տրվում պարբերաբար վերանայել այս Գաղտնիության քաղաքականությունը `ցանկացած փոփոխության համար: Այս Գաղտնիության քաղաքականության մեջ կատարված փոփոխություններն ուժի մեջ են, երբ դրանք տեղադրվում են այս էջում:

Զանգեք մեզ

Եթե դուք ունեք հարցեր կապված մեր «Տվյալների գաղտնիության քաղաքականության» հետ, ապա զանգեք մեզ +37455777321

 

 «ՈՒՍԱՐ» ՍՊԸ ՀՎՀՀ` 01251991

Վեբ-կայք` www.varord.am